thumbnail
thumbnail
VNGR - Strategisch Adviseur/manager Governance en Financiering

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
135
24 Zuid-Holland

Begindatum:

9 okt 2023

Einddatum:

8 okt 2026

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

12 sept 2023

Over VNG Realisatie
De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door in nauwe afstemming met VNG beleid actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

VNG Realisatie draagt in opdracht van VNG beleid bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;

 • verbeteren van de dienstverlening;

 • een efficiënte en wendbare organisatie;

 • anticiperen op de toekomst.

Over governance en financiering binnen de CIO-functie
De functie van strategisch adviseur/manager governance en financiering valt binnen VNG Realisatie onder het team CIO-functie, maar opereert VNG breed. De CIO heeft de verantwoordelijkheid voor het informatiebeleid in ketens waarin gemeenten samenwerken met de rijksoverheid voor haar dienstverlening. Dit team heeft o.a. als strategische taak om vanuit VNG Realisatie gemeenten te ondersteunen bij de digitale overheidsdossiers: in alle domeinen, vanuit standaarden, governance principes, samenwerkingsvraagstukken, financieringsvraagstukken en informatiekundige kennis.

Vanuit VNG breed is de CIO-functie governance en financiering belast met het strategisch positie nemen van de VNG in de verschillende samenwerkingsverbanden met Rijk, lagere overheden, en derde partijen, op het I-domein. Samenwerkingsvraagstukken zijn vaak complex door de vele en diversiteit van partijen. Governance van dit soort samenwerkingen is derhalve eveneens complex. Onder governance wordt zowel sturing als toezicht (op de samenwerking) bedoeld. Daarnaast is het financieringsvraagstuk in dit soort samenwerkingen een vraagstuk op zich. Ook het strategisch/tactisch management van de grotere, structurele contracten met derden vallen onder het mandaat van de strategisch adviseur/manager governance en financiering.

Omschrijving van de opdracht
Binnen deze strategisch brede functie komen een aantal gebieden samen. Er is samenwerking nodig met de beleidsafdelingen binnen de VNG en de juridische afdelingen (ondernemingsrecht en aanbestedingsrecht), financiële afdelingen (finance & control en team gemeentefinanciën), expertisecentrum inkoop, kwaliteit en concern control, markt & overheid, en externe specialisten op eerdergenoemde terreinen. Je adviseert de bestuurders/managers die namens of benoemd door VNG zitting hebben in toezichthoudende organen en stuurgroepen. Desgevraagd voer je kwaliteit audits uit.

Het strategisch/tactisch management van de strategische contracten met ketenpartners betreft de overeenkomsten met het Inlichtingenbureau als knooppunt van gemeenten, met VECOZO, als knooppunt van zorgaanbieders, met Nictiz, voor het beheer van standaarden in de Jgz, en Zorginstituut Nederland, voor het beheer van de i-standaarden in de Wmo/Jeugdwet. Je gaat over het afsluiten van de overeenkomsten, de monitoring van de financiële afspraken op strategisch/tactisch niveau en het strategisch leveranciersmanagement.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Advisering van (en annotering voor) directeuren die namens of benoemd door VNG zitting hebben in toezichthoudende organen in het I-domein;

 • Combineren, verbinden en afwegen van verschillende expertises van verschillende VNG afdelingen concern breed om tot een eensluidend advies te komen;

 • Uitvoeren van kwaliteitsaudits om tot verbetering van bedrijfsprocessen te komen met een hoog risicogehalte voor het VNG concern en lost “issues” op in samenwerking;

 • Verantwoordelijk voor de strategische/tactische sturing op de performance van de verschillende contractpartijen op afgesproken prestaties, kosten en contractuele afspraken;

 • Verantwoordelijk voor het begeleiden van de procedure om contracten af te sluiten of te verlengen, of nieuwe producten en/of diensten aan het contract toe te voegen, al dan niet vooraf te gaan door een Europese aanbesteding;

 • Realiseert kostenbesparingen op contracten;

 • Verantwoordelijk voor de benchmarking, indexering en auditing van contractpartijen;

 • Adviseert (plaatsvervangend) CIO, Directie en Management concern breed op bovengenoemde terreinen;

 • Volgt ontwikkelingen en trends op het vakgebied en weet deze trends te vertalen in kansen;

 • Stelt Programma’s van eisen op voor eventuele nieuwe contracten en het meewerken aan de aanbesteding en implementatie hiervan. Verzorgt het uitzetten en beoordelen van offerteaanvragen van extra opdrachten en/of contract aanpassingen;

 • Verricht zo nodig overige werkzaamheden op gelijkwaardig niveau indien dit voor de bedrijfsvoering gewenst of noodzakelijk is.

Resultaat van de opdracht

 1. Heeft waarde toegevoegd op het terrein van governance (sturing en toezicht), kwaliteit en financiering concern breed en op strategisch niveau voor de organisatie.

 2. Creëert langetermijn duurzame relaties met strategische (keten)partners. Heeft kort gedingen voorkomen in aanbestedingstrajecten.

 3. Minimaliseert strategische risico’s op het I-domein. Heeft financiële afspraken gestandaardiseerd. Heeft kostenbesparingen op contracten gerealiseerd.

Eisen

 • Afgeronde WO opleiding, of vergelijkbaar;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in governance en financiering zoals omschreven in deze offerteaanvraag;

 • 10 jaar werkervaring op een CIO-afdeling of in vergelijkbare (overheids)organisatie;

 • Kennis van en ervaring in toezichthoudende functies (blijkend uit CV);

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Wensen

 • Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat werkzaam is geweest in / ervaring heeft in / het doorlichten van organisaties en processen

 • Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat werkzaam is geweest in / ervaring heeft in / advisering op directieniveau (blijkend uit CV)

 • Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat werkzaam is geweest in / ervaring heeft in CIO-afdelingen

 • Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat werkzaam is geweest in / ervaring heeft in toezichthoudende functies als lid van de auditcommissie financiën of penningmeester in bestuurlijke functies (blijkend uit CV)

 • Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat werkzaam is geweest in / ervaring heeft met strategisch leveranciersmanagement.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de VNGR - Strategisch Adviseur/manager Governance en Financiering die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.