thumbnail
thumbnail

Regionaal Projectleider Aanpak Wachttijden

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
115
36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

28 mei 2024

Over VNG
De VNG representeert de 342 Nederlandse gemeenten. Dat doet de VNG ook binnen het actieprogramma Zorg voor de Jeugd, met als doel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Het programma is een gezamenlijk initiatief van de gezamenlijke branches Zorg voor de Jeugd, de cliëntorganisaties, de gezamenlijke beroepsgroepen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van VWS, J&V en OCW.

Over het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd
Het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) bouwt mee aan een lerend jeugdstelsel dat kinderen en jongeren in Nederland helpt gelukkig en veilig op te groeien. Het OZJ ondersteunt initiatieven in het hele land die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp, en helpt mee aan kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie.

We zijn een lerend team, dat werkt vanuit een ‘groei-mindset’. Onze ambitie is ‘Elke dag beter’. Dat geldt zowel voor onszelf als de jeugdsector, waaraan we lessen en ervaringen doorgeven. We stellen ons daarom continu de vraag waar we staan, wat we kunnen verbeteren en of we met de goede dingen bezig zijn. Meer informatie over het OZJ is hier te vinden.

Over de Aanpak Wachttijden
Wachttijden in de jeugdzorg bestaan al jaren. De groeiende zorgvraag en huidige knelpunten in de jeugdzorg leiden tot lange wachttijden, met ernstige gevolgen voor kinderen en jongeren. Deze wachttijden verergeren hun klachten, vertragen hun ontwikkeling en belemmeren daarmee hun toekomstkansen. Deze wachttijden kunnen duurzaam worden teruggedrongen als structureel wordt gekeken wat de onderliggende oorzaken zijn van wachttijden en niet enkel te focussen op symptoombestrijding.

Het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) heeft van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de opdracht gekregen om jeugdzorgregio’s te ondersteunen bij het terugdringen van wachttijden in de jeugdzorg op basis van goed inzicht en overzicht. Het OZJ heeft hiervoor Team Aanpak Wachttijden opgezet. Dit team heeft een structurele aanpak ontwikkeld die tot en met 2025 in jeugdzorgregio’s ingezet wordt.

De Aanpak Wachttijden heeft de opgave om jeugdzorgregio’s te ondersteunen bij het terugdringen van wachttijden in de jeugdzorg op basis van goed inzicht en overzicht. Hiertoe heeft Team Aanpak Wachttijden een structurele werkwijze ontwikkeld waarbij zij jeugdzorgregio’s helpt bij het creëren van een voedingsbodem om duurzaam wachttijden aan te pakken.

Dit doet Team Aanpak Wachttijden door

 • Jeugdzorgregio’s te stimuleren om het vraagstuk wachttijden te agenderen, betrokkenen te mobiliseren en te bouwen aan het juiste netwerk;

 • Jeugdzorgregio’s te ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van het aanpakken van wachttijden in de jeugdzorgregio;

 • Te werken volgens de volgende ontwerpprincipes: systemisch en duurzaam, samen met de jeugdzorgregio, stapsgewijze verbetering, experimenteren om te bewegen in plaats van te bewijzen;

 • De leefwereld van het kind of de jongere en de professional leidend te laten zijn in het komen tot focus en oplossingen;

 • Bestuur, beleid en uitvoering met elkaar te verbinden;

 • Jeugdzorgregio’s te ondersteunen bij het beter inzichtelijk krijgen en duiden van de wachttijden met data zoals het dashboard Wachttijden;

 • Kennis, expertise en praktijkervaring in te zetten en actief te verspreiden;

 • Jeugdzorgregio’s aan elkaar te verbinden zodat zij van elkaar leren.

We werken aan de doelstelling in jeugdregio’s omdat wachttijden voortkomen uit een complex geheel van onderling samenhangende factoren. Wachttijden ontstaan namelijk door onderliggende oorzaken die (lokaal of regionaal) kunnen verschillen, waardoor er geen ‘quick fix’ of uniforme oplossing is. Om de oorzaak van wachttijden duurzaam aan te pakken is een regionale werkwijze nodig waarmee een wezenlijke en blijvende verandering teweeg wordt gebracht in het systeem.

Omschrijving van de opdracht
Als regionaal projectleider Aanpak Wachttijden ben je onderdeel van Team Aanpak Wachttijden (TAW) en heb je de verantwoordelijkheid voor het doorlopen van de werkwijze van de Aanpak Wachttijden in één, twee of drie regio’s tegelijk. Deze werkwijze doorlopen we in verschillende fases, maar kan aangepast worden naar de behoefte van de regio. Ook speel je een rol in het ‘wervingsproces’ van een nieuwe regio. Als eerste aanspreekpunt voor de regio ben je van begin (vanaf werving) tot eind betrokken bij de regio(s). Voor elke regio krijg je een specifiek budget waarmee de gehele aanpak doorlopen moet worden, denk aan inzet adviseurs en materiele kosten. Je hebt een team in de regio met adviseurs data, systemisch ontwerp en casuïstiek. Je draagt er zorg voor dat deze adviseurs tijdig de werkzaamheden uitvoeren die in de regio benodigd zijn. Voor de adviseurs ben je ook het eerste aanspreekpunt als het gaat om hun ureninzet. Over de voortgang en het budget van de regio(s) leg je verantwoording af aan de programmaleider.

Vanuit jouw rol biedt je procesbegeleiding & veranderkundig advies aan de regio(s) en help je mee het onderwerp wachttijden op de agenda te krijgen in de jeugdzorgregio. Ook voer je de regie bij het verkrijgen van een gezamenlijk regionaal beeld over wachttijden en het faciliteren van interactie met alle betrokkenen in de regio; van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, verwijzers en onderwijsinstellingen tot kinderen, jongeren en hun ouders. Samen met alle betrokkenen werk je aan het creëren van een logische plek - een platform –waar aan het vraagstuk van wachttijden gewerkt kan worden.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Je bent het eerste aanspreekpunt in de regio;

 • Je bent verantwoordelijk voor het proces, de planning, organisatie en het kwaliteitsmanagement en doorloopt de regionale werkwijze;

 • Je bent betrokken bij de werving van nieuwe regio’s. Hierin doe je aan verwachtingsmanagement, houd je een verdiepende workshop met de regio en maak je afspraken over de start van de aanpak;

 • Je hebt een belangrijke rol in het aanjagen van draagvlak bij de stakeholders. Deze stakeholders bevinden zich in een complex bestuurlijke omgeving met veel jeugdzorgorganisaties, onderwijs, huisartsen, veiligheidsketen en gemeenten in de jeugdregio. Je helpt regio’s hoe zij dit draagvlak kunnen creëren;

 • Je stuurt een team aan van adviseurs data, systemisch ontwerp en casuïstiek aan in de regio. Zij leggen verantwoording voor hun werkzaamheden en ureninzet bij jou af;

 • Je beheert een specifiek budget voor de regio. Met dit budget zet je in op benodigde materiele zaken (bv inzet op communicatie) en hou je zicht op de ureninzet van de adviseurs;

 • Je koppelt geleerde lessen terug aan het kernteam;

 • Je houdt doorlopend zicht op de randvoorwaarden op de verschillende niveaus (bestuurlijk, management en operationeel);

 • Je werkt nauw samen met andere projectleiders, zodat je van elkaar kan leren en benodigde doorontwikkeling in de regio(s) in gang zet;

Resultaat van de opdracht
Vanuit jouw rol als regionaal projectleider heb je eind 2024 ervoor gezorgd dat er draagvlak is in de regio's waar jij de projectleider voor bent, voor het aanpakken van wachttijden via de regionale werkwijze. Je hebt de fasering van de regionale werkwijze doorlopen met de regio en daarbij ingezet wat in de regio nodig was (adviseurs, materiele zaken). Je hebt samen met de regio toegewerkt naar een décharge moment. Beoogd eindresultaat is dat de gehele aanpak is doorlopen in de regio, dat het regionale team dat bezig is geweest met de aanpak gemotiveerd is om verder te gaan met de aanpak na het beëindigen van de ondersteuning vanuit Team Aanpak Wachttijden en dat er concrete resultaten ter verlaging van wachttijden zijn bereikt tijdens de looptijd van de aanpak.

Eisen

 • Kandidaat heeft tenminste 10 jaar aantoonbare werk- en denkervaring op WO-niveau in de rol van (project-) leider in complexe bestuurlijke omgevingen, zoals eerder beschreven;

 • Kandidaat heeft tenminste 10 jaar aantoonbare werkervaring met het opzetten van een (project/programma)organisatie en het leiden van een team;

 • Kandidaat heeft binnen het sociaal domein aantoonbare werkervaring met het werken met veranderkundige tools;

 • Kandidaat heeft werkervaring met data gedreven werken door ervaring met het interpreteren van informatie uit dashboards en monitors;

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in (projecten in) de jeugdzorg;

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Gunningscriteria

 • Je hebt aantoonbaar toegang tot een actief landelijk en regionaal netwerk in de jeugdhulp op het thema wachttijden binnen de volgende categorieën/ organisaties:

  • binnen de gemeentelijke overheid;

  • binnen de Rijksoverheid;

  • binnen aanbieders: lokaal, (boven)regionaal en landelijk;

  • binnen beroepsorganisaties;

  • binnen cliënt organisaties;

  • binnen kennis- en wetenschapsinstituten die zich bezighouden met het jeugddomein.

 • Aantoonbare werkervaring met stakeholdermanagement in complexe bestuurlijke organisaties zoals (lokale)overheden en jeugdzorginstellingen zoals eerder beschreven.

 • Aantoonbare werkervaring in de rol van projectleider in het terugbrengen van de wachttijden binnen de jeugdzorg.

 • Aantoonbare werkervaring met maatschappelijk en/of politiek gevoelige onderwerpen.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 of per mail via sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Regionaal Projectleider Aanpak Wachttijden die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.