thumbnail

Senior Omgevingsjurist Wet natuurbescherming / stikstof

Provincie Gelderland

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

ACTIEF

Publicatiedatum:

20-11-2021

Sluitingsdatum:

05-12-2021

Begindatum:

03-01-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

gemiddeld 32 uur
€ 110,00
gemiddeld 32 uur Gelderland

De provincie Gelderland heeft een belangrijke rol in het natuurbeheer. De provincie is bevoegd gezag op grond van de Wet natuurbescherming, maakt beleid voor de bescherming van de natuur in het algemeen en in het bijzonder voor de aanpak van stikstof en ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering van dat beleid door de partners in het natuurbeheer.

De taken zijn ondergebracht bij het programma Natuur en bij het specifieke programma Gelderse Maatregelen Stikstof. Wij zoeken een bestuurlijk-juridisch adviseur die deze programma’s op alle fronten ondersteunt, zowel op strategisch als beleidsmatig niveau als in concrete uitvoeringskwesties. De werkzaamheden variëren van toepassing en uitleg van de Wet natuurbescherming, toetsing en uitleg van het provinciale natuurbeleid (Gelders Natuurnetwerk) tot bijdragen aan de totstandkoming van beleid rondom en uitleg en uitvoering van het Programma Gelderse Maatregelen Stikstof. Je inbreng is zowel op landelijk niveau als binnen de provincie.

Je inzet is gemiddeld 32 uur per week en kan deels vanuit huis of elders worden geleverd voor zover de werkzaamheden dat toestaan. Bij iedere optie tot verlenging wordt het aantal uren per week opnieuw bepaald op basis van het te verwachten werkaanbod voor de volgende zes maanden. 

NB je inzet betreft niet de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de Wet natuurbescherming. Deze zijn op een andere plek in de organisatie belegd. Fungeren als vraagbaak voor stikstof- en natuurkwesties in vergunningverlening en het ophalen van ervaringen voor terugkoppeling naar beleid hoort er echter wel bij.

Het Programma Gelderse Maatregelen Stikstof beslaat een groot deel van de werkzaamheden: de ontwikkeling van een samenhangend pakket aan stikstof reducerende en natuur verbeterende maatregelen, provincie-breed voor alle N2000 gebieden en in afstemming met de landelijke aanpak.

Inbreng van specifieke juridisch kennis van het natuurbeschermingsrecht, ontwikkeling van redeneerlijnen voor vergunningverlening en bijbehorende procedures, afstemming met vergunningverleners en met ecologische adviseurs en ophalen van kennis uit de N2000 gebieden en bijbehorende gebiedsprocessen. Dit betreft naast de toepassing en uitleg van de Wet natuurbescherming ook zaken als een stikstofbank, planologische vraagstukken, onteigeningsvraagstukken, nadeelcompensatie en het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en beleidsregels.

Een ander bestanddeel van de werkzaamheden betreft ondersteuning van de taken die de provincie uit moet voeren op grond van de Wet natuurbescherming binnen het beleidsprogramma Natuur. Voor de in Gelderland gelegen Natura 2000 gebieden stelt de provincie beheerplannen op en bij de totstandkoming van deze plannen is de juridisch adviseur nauw betrokken, zowel inhoudelijk als procesmatig. Daarnaast fungeert de juridisch adviseur ook als vraagbaak voor uiteenlopende kwesties die zich voordoen in de uitvoering van het natuurbeleid en de maatregelen in de beheerplannen.

Verder lever je desgevraagd een vakinhoudelijke bijdrage aan andere taken van de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Omgevingsjurist Wet natuurbescherming / stikstof die deze organisatie zoekt?

JA, INSCHRIJVEN