thumbnail
thumbnail

Projectleider Toekomstlab: Richting in de Ruimte

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 140,00
gemiddeld 16 uur Gelderland

Begindatum:

6 mei 2024

Einddatum:

30 apr 2025

Uren per week:

gemiddeld 16 uur

Publicatiedatum:

7 mrt 2024

Opdracht omschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

De keuzes voor richting in de ruimte zijn gigantisch. Elke keuze heeft consequenties en werkt vaak op lange termijn door. Als provincie, gemeenten, waterschappen en regio’s werken we in abstracte trajecten van regioarrangementen, regio-programmeringen, Novex, contourennotities, omgevingsvisies en ruimtelijk voorstellen. Bestuurlijke documenten waarin geredeneerd wordt vanuit de opgaven die er nu zijn waarin het lastig is om tot keuzes en prioriteringen te komen. Het is bovendien een overheidsfeestje waarbij we weinig gebruik maken van kennis en inzichten uit bedrijfsleven, creatieve sector of andere ‘onverwachte hoek’. Daarnaast is het ook steeds een traject en keuze vanuit een negatieve urgentie, er is een tekort, een probleem, een dreiging. Bij elke keuze die je maakt maak je daardoor mensen boos, teleurgesteld of verdrietig, omdat niet alles, overal, altijd kan. En dat laten ze je vervolgens weten ook.

Deze opdracht wil stilstaan vanuit een positief beeld op de toekomst. Wat is de ruimtelijke toekomst van Gelderland? Welke richting willen we op? Wat is ons droombeeld? Het gaat om fysieke (her-)inrichting van onze provincie. Na een periode van weinig regie in de ruimte, willen we als provincie onze rol opnieuw pakken en invulling geven. Daarbij bouwen we voort op ‘het ruimtelijk perspectief’ (herfst 2021 opgesteld) en het ruimtelijk voorstel (zomer 2023). Dat kunnen en willen we niet alleen. Hoe kunnen we dit vraagstuk op een andere manier benaderen? Anders dan we het tot nu toe gedaan hebben. Op zoek naar richting in de Gelderse ruimte vanuit een wenkend toekomstbeeld dat we graag willen.

 1. Voor diverse trajecten, projecten en vraagstukken rond ruimte creëren we nieuwe input vanuit onverwachte invalshoeken.

 2. Door ons perspectief te verbreden en zeer diverse partijen en personen uit te nodigen om mee te doen met richting geven aan de ruimte komen we tot betere ideeën, scherpere afwegingen en snellere wegen om daar te komen.

Voor nieuwe ideeën, een visie, een andere aanpak en nieuw elan hebben we meer invalshoeken nodig en moeten we verder in de tijd durven kijken, creatief durven denken en doen en een wenkend beeld creëren dat uitnodigt om met energie aan te werken. Natuurlijk aansluitend bij het vele werk, visies, voorstellen en realisaties die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden door en met de provincie. De projectleider dient verleden, heden en toekomst te verbinden, zodat de toekomst ook bereikbaar wordt.

Daarom ook nadenken welke wegen daarnaartoe kunnen leiden. Wegen waar we zelf als provincie/overheid misschien nog niet meteen aan denken of voor mogelijk houden? 

In plaats van één duidelijk tastbare opbrengst is het resultaat een beweging met een voortdurend creatief proces waarin diverse trajecten, vraagstukken, projecten en processen input leveren en vooral ook output uit ophalen. De output kan zeer verschillend zijn. Van kaarten met de woonlocaties van de toekomst, tot een nieuwe framing van de begrippen in de ruimtelijke discussie, nieuwe partners bij lastige puzzels, concrete ideeën over mixen van werken en wonen, beeldencatalogus over leefbaarheid platteland, maquettes van een klimaatadaptieve stedelijke verdichting, een werkwijze voor langjarig ruimtelijk programmeren. Deze output geven we een plek in de ruimtelijke vraagstukken waar we aan werken.

Na enkele jaren hiermee werken is er een fundament gelegd in zowel de werkwijzen als de cultuur van onze organisatie om buiten volop te betrekken en open te staan voor alle invalshoeken en inspiratie. Dat is strikt genomen geen doel van deze opdracht, maar is een doel van de organisatie als geheel waar deze opdracht aan bijdraagt.

Deze opdracht neemt dus geen trajecten of processen over, maar voegt daar aan toe.

We verwachten flexibiliteit in inzetbaarheid gedurende de opdracht. In het geval van verlenging wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden bestaan met name uit:

Samen met het projectteam:

 • Ontwikkelen en uitvoeren van een breed programma voor kwaliteitsimpulsen voor de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van Gelderland, voor de huidige coalitieperiode, maar bovenal met een doorkijk naar 2030/2040 en verder.

 • Stimuleren van toekomstgericht, integraal en kwaliteitsgedreven denken en werken. In relatie met het ‘geheugen’ en de ‘actualiteit’; met grote aandacht voor het ontwerpend onderzoek.

 • Toevoegen van overtuigende verbeeldingskracht, Inspiratie en introduceren van out of the box werkwijzen.

 • Wervende communicatiecampagne opzetten.

Intern:

 • Zorgen dat project uitnodigend en van genoeg toegevoegde waarde is voor teams, teammanagers en regiomanagers om gebruik van te maken. Indien nodig proactief teams/teammanagers opzoeken en betrekken.

 • Verbinding onderhouden met andere provinciale onderdelen zoals: landschapsberaad, Gelderse prijs ruimtelijke kwaliteit, actieplan ruimtelijke kwaliteit etc.

 • Contact onderhouden met het redactieteam, de bredere inspiratiegroep die rond dit project opgezet gaat worden.

 • Borgen van de output in de organisatie.

Als projectleider:

 • Eindverantwoordelijk voor project (inclusief planning, begroting en verantwoording).  

 • Aansturen van projectteam bestaande uit strategisch communicatieadviseur, projectmedewerker algemeen en een projectmedewerker vanuit het team Ruimte.

 • Contact onderhouden met in eerste plaats de bestuurder met portefeuille ruimte, maar ook met de andere bestuurders met thema's die hiermee overlappen.

 • Contact onderhouden met de ambtelijk opdrachtnemer.

 • Vanuit een neutrale positie en dus niet vanuit een specifiek inhoudelijk thema, een brede blik op ruimte en tijd hebben en met een rijk gevoel voor veel perspectieven, bewegingen en waarde.

Externe is inzetbaar vanaf 6 mei 2024 tot en met 30 april 2025 voor gemiddeld 16 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 3 maal een periode van 12 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 3 juni 2024 inzetbaar is voor gemiddeld 16 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2013 - heden) met het inzetten, organiseren of initiëren van creatieve bijeenkomsten, processen, instrumenten rond thema’s met meerdere externe partners en verschillende belangen en invalshoeken. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Graag de verschillende externe partners en verschillende belangen en invalshoeken specifiek benoemen.

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als projectleider/projectmanager, procesmanager, teamleider, programmaleider/programmamanager of in een vergelijkbare functie (opgedaan in de periode 2018 - heden) met integrale ruimtelijke processen met meerdere externe partners en verschillende (tegengestelde) belangen. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting tenminste 2 opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Graag de verschillende externe partners en verschillende (tegengestelde) belangen specifiek benoemen. In het geval van een vergelijkbare functie dan graag onderbouwen waarom deze functie vergelijkbaar is met de gevraagde functie.

Externe beschikt over een breed netwerk binnen overheden en bedrijfsleven en onderwijsinstellingen en de creatieve sector (bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek, reclame, vormgeving of softwareontwikkeling). Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting uw netwerk, waarbij tenminste drie van de genoemde sectoren met tenminste drie partijen vertegenwoordigd zijn.

50 %

Externe heeft aantoonbaar ervaring met het opzetten van een langjarige proces met meerdere partners, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan minimaal 5 voorbeelden beschrijven waaruit ervaring blijkt met het opzetten van een langjarige proces met meerdere partners (10 punten) Externe kan 4 voorbeelden beschrijven waaruit ervaring blijkt met het opzetten van een langjarige proces met meerdere partners (8 punten) Externe kan 3 voorbeelden beschrijven waaruit ervaring blijkt met het opzetten van een langjarige proces met meerdere partners (6 punten) Externe kan 2 voorbeelden beschrijven waaruit ervaring blijkt met het opzetten van een langjarige proces met meerdere partners (4 punten) Externe kan 1 voorbeeld beschrijven waaruit ervaring blijkt met het opzetten van een langjarige proces met meerdere partners (2 punten) Externe heeft geen ervaring met het opzetten van een langjarige proces met meerdere partners (0 punten)

25 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring bij of voor gemeenten, provincies of ministeries op het beleidsvlak rond ruimtelijke ordening, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft tenminste 4 jaar ervaring bij of voor gemeenten, provincies of ministeries op het beleidsvlak rond ruimtelijke ordening (10 punten) Externe heeft 2 tot 4 jaar ervaring bij of voor gemeenten, provincies of ministeries op het beleidsvlak rond ruimtelijke ordening (6 punten) Externe heeft 0 tot 2 jaar ervaring bij of voor gemeenten, provincies of ministeries op het beleidsvlak rond ruimtelijke ordening (4 punten) Externe heeft geen ervaring bij of voor gemeenten, provincies of ministeries op het beleidsvlak rond ruimtelijke ordening (0 punten)

25 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het ontwikkelen van visies, toekomstbeelden, scenariostudies etc., aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Dit hoeft niet persé ruimtelijke zaken te betreffen. Externe kan minimaal 4 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het ontwikkelen van visies, toekomstbeelden, scenariostudies etc. (10 punten) Externe kan 2 of 3 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het ontwikkelen van visies, toekomstbeelden, scenariostudies etc. (6 punten) Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt met het ontwikkelen van visies, toekomstbeelden, scenariostudies etc. (4 punten) Externe heeft geen ervaring met het ontwikkelen van visies, toekomstbeelden, scenariostudies etc. (0 punten)

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider Toekomstlab: Richting in de Ruimte die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.