thumbnail
thumbnail

Interim teammanager voor 'Regiekamerplus' (werktitel)

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 125,00
gemiddeld 32 uur Gelderland

Begindatum:

6 mei 2024

Einddatum:

31 okt 2024

Uren per week:

gemiddeld 32 uur

Publicatiedatum:

25 mrt 2024

Opdracht omschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol. 

De organisatie van de provincie bestaat uit de clusters Bedrijfsvoering, Uitvoering en Programmering. Hiernaast is een cluster/afdeling Bestuur in oprichting, welke naar verwachting zal bestaan uit zes teams. Die zes teams bestaan ieder vrijwel geheel uit een samenvoeging van al bestaande deelteams met ieder hun eigen taken. 

Voor één van de teams die onder de afdeling Bestuur gaan vallen, zoeken we een interim teammanager om de tijd te overbruggen naar een vaste teammanager. In de loop van de maanden, wanneer het werk is overgedragen aan een vaste teammanager, kunnen er eventueel andere (deel)teams aangestuurd moeten worden. We zoeken dus een interim teammanager die flexibel is in welke (deel)teams deze aanstuurt. 

Op dit moment zoeken we een interim teammanager voor het team ‘Regiekamerplus’ (werktitel) met de volgende deelteams: 

Secretariaat college van Gedeputeerde Staten (6 medewerkers) 

Dit secretariaat zorgt voor de managementondersteuning van de gedeputeerden.  

Secretariaat Directie en afdeling Bestuur i.o. (3 medewerkers) 

Dit secretariaat zorgt voor de managementondersteuning van de directie en de concernmanager bestuur.  

Regiekamer (11 – 17 medewerkers) 

Deze groep medewerkers ondersteunt de secretaris bij de stukkenstroom naar het college van Gedeputeerde staten en organiseert het dinsdagmiddagprogramma van het college.  

Het voornemen is om voor dit deelteam maximaal zes bestuursadviseurs aan te trekken die een schakel vormen tussen bestuur en ambtelijke organisatie. De taakomschrijving van de bestuursadviseurs wordt op dit moment opgesteld. 

Aantal specifieke taken (3 medewerkers) 

Een aantal medewerkers heeft specifieke taken, zoals de ondersteuning van de algemeen directeur als WOR-bestuurder, projectleiding, contactpersoon AVG etc. 

De genoemde deelteams hebben bij hun werkzaamheden veel te maken met de Directie, het college van Gedeputeerde Staten en de gehele ambtelijke organisatie en moeten zich daartoe goed verhouden. 

In het geval van verlenging wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van de interim teammanager bestaan met name uit: 

HR management 

De interim teammanager heeft zorg en aandacht voor de medewerkers en voor de dynamiek in en tussen (deel)teams en acteert daarop. Daarbij kan ook horen het aantrekken van medewerkers, het individueel coachen van medewerkers, het stimuleren van samenwerking binnen de teams, tussen de teams en met de verdere organisatie. 

Daarnaast is onlangs een Risico-inventarisatie en evaluatie psychosociale arbeidsbelasting (RI&E PSA) uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan is een Plan van Aanpak opgesteld. Dat Plan van Aanpak vraagt de komende tijd een aantal acties van de interim teammanager. 

Sturing geven aan teams van professionals 

De medewerkers van alle deelteams weten wat hun primaire verantwoordelijkheden en werkzaamheden zijn. Die taken voeren zij uit in het kader van het Coalitie Akkoord. Het is de taak van de interim teammanager de deelteams draaiende te houden gedurende de transitie naar een nieuwe afdeling Bestuur en het aantrekken van vaste teammanagers daarvoor. Bij botsende inzichten en belangen draagt de interim teammanager er zorg voor dat de verschillende opties met voor- en nadelen helder zijn en geeft deze waar nodig sturing. 

Speciale aandacht zal vragen de inbedding van de werkzaamheden van de op dit moment nog aan te trekken bestuursadviseurs. Dat moet zowel binnen en tussen de aan te sturen deelteams gebeuren als ten opzichte van andere organisatie-onderdelen en processen. 

Ook vallen onder de werkzaamheden het aansturen van een traject gericht op een kwaliteitsimpuls van de besluitvorming door het college van GS en het aansturen van een traject voor meer processturing van de agenda van het college van GS mede in relatie tot de agenda van Provinciale Staten.  

De interim teammanager neemt deel aan (deel)team-overleggen en aan diverse overlegstructuren binnen de provincie, zoals management breed en het managementteam van de afdeling Bestuur i.o. 

Al met al moet de interim teammanager aantoonbaar zeer ervaren zijn op het gebied van HR-management en leidinggeven aan professionals. De interim teammanager heeft bij voorkeur ervaring met bestuurszaken (opereren in het hart van de organisatie dicht bij bestuur en directie) in een overheidsorganisatie. Het is een pré als die ervaring op decentraal niveau is opgedaan. 

Externe is inzetbaar vanaf 6 mei 2024 tot en met 31 oktober 2024 voor gemiddeld 32 uur per week (provinciehuis te Arnhem 3 dagen per week en eventueel 1 dag thuis werken als het werk het toelaat). De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 6 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 3 juni 2024 inzetbaar is voor gemiddeld 32 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Externe beschikt aantoonbaar over een WO werk- en denkniveau opgedaan door een afgeronde WO opleiding aangevuld met minimaal 5 jaar leidinggevende werkervaring in maximaal de 2de managementlaag onder de directie. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de afstudeerrichting, de plaats en het afstudeerjaar en hoe de gevraagde werkervaring is opgedaan.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2014 - heden) als integraal leidinggevende van minimaal 20 professionals werkzaam op tenminste HBO niveau. Wij verstaan onder een professional: iemand die zeer ervaren, bedreven en deskundig is in wat hij/zij doet. Hij/zij heeft minder directe (bij)sturing nodig maar moet ruimte hebben om zijn/haar eigen expertise te kunnen laten floreren. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet. Graag specifiek de diversiteit van functies/rollen van medewerkers/professionals aan wie leiding is gegeven, beschrijven als ook het aantal professionals.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring (opgedaan in de periode 2014 – heden) als leidinggevende bij of voor een overheidsorganisatie, op bestuurlijk relevante aandachtsgebieden. Ervaring met leidinggeven aan teams op het gebied van bijvoorbeeld automatisering of P&O is hier niet relevant. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet. Graag specifiek beschrijven bij welke overheidsorganisaties is gewerkt en voor welke bestuurlijk relevante aandachtsgebieden.

40 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring op het gebied van integraal leidinggeven (HR, inhoud, bedrijfsvoering) aan teams dichtbij bestuur en brede organisatievraagstukken (centraal in de organisatie), bijvoorbeeld kwaliteit besluitvorming, bestuurlijke en juridische vraagstukken en brede organisatorische vraagstukken, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft tenminste 2 jaar ervaring op het gebied van integraal leidinggeven (HR, inhoud, bedrijfsvoering) aan teams dichtbij bestuur en brede organisatievraagstukken (centraal in de organisatie), bijvoorbeeld kwaliteit besluitvorming, bestuurlijke en juridische vraagstukken en brede organisatorische vraagstukken (10punten) Externe heeft 0 tot 2 jaar ervaring op het gebied van integraal leidinggeven (HR, inhoud, bedrijfsvoering) aan teams dichtbij bestuur en brede organisatievraagstukken (centraal in de organisatie), bijvoorbeeld kwaliteit besluitvorming, bestuurlijke en juridische vraagstukken en brede organisatorische vraagstukken (6 punten) Externe heeft geen ervaring op het gebied van integraal leidinggeven (HR, inhoud, bedrijfsvoering) aan teams dichtbij bestuur en brede organisatievraagstukken (centraal in de organisatie), bijvoorbeeld kwaliteit besluitvorming, bestuurlijke en juridische vraagstukken en brede organisatorische vraagstukken (0 punten)

20 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het implementeren van de uitkomsten van een Risico-inventarisatie en evaluatie psychosociale arbeidsbelasting (RI&E PSA) of een soortgelijk onderzoek, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan minimaal 2 onderzoeken beschrijven waaruit ervaring blijkt met het implementeren van de uitkomsten van een Risico-inventarisatie en evaluatie psychosociale arbeidsbelasting (RI&E PSA) of een soortgelijk onderzoek (10 punten) Externe kan 1 onderzoek beschrijven waaruit ervaring blijkt met het implementeren van de uitkomsten van een Risico-inventarisatie en evaluatie psychosociale arbeidsbelasting (RI&E PSA) of een soortgelijk onderzoek (6 punten) Externe heeft geen ervaring met het implementeren van de uitkomsten van een Risico-inventarisatie en evaluatie psychosociale arbeidsbelasting (RI&E PSA) of een soortgelijk onderzoek (0 punten)

15 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met leidinggeven aan een groep van managementondersteuners, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft ervaring met leidinggeven aan een groep van managementondersteuners (10 punten) Externe heeft geen ervaring met leidinggeven aan een groep van managementondersteuners (0 punten)

15 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met verandermanagement op inhoud en proces, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan minimaal 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met verandermanagement op inhoud en proces (10 punten) Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt met verandermanagement op inhoud en proces (6 punten) Externe heeft geen ervaring met verandermanagement op inhoud en proces (0 punten)

10 %

Externe beschikt aantoonbaar over managementervaring bij of voor een decentrale overheidsorganisatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft ervaring bij of voor een decentrale overheidsorganisatie (10 punten) Externe heeft geen ervaring bij of voor een decentrale overheidsorganisatie (0 punten)

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Interim teammanager voor 'Regiekamerplus' (werktitel) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.