thumbnail
thumbnail

Procesregisseur bodemdaling

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€140
16 Flevoland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

13 feb 2024

Organisatie
Bodemdaling
De provincie Flevoland heeft in 2020 het initiatief genomen om met gebiedspartners een gebiedsproces bodemdaling te starten. Het doel van dit gebiedsproces is om gezamenlijk kennis en strategieën te ontwikkelen hoe om te gaan met de gevolgen van bodemdaling in het landelijk gebied in Flevoland. In Flevoland wordt de bodemdaling veroorzaakt door klink van kleilagen en oxidatie van veenlagen. Bodemdaling en klimaatverandering leiden tot vernatting, wat een bedreiging vormt voor de agrarische productiewaarde in de provincie. In de periode tot 2040 speelt dit voor ca 3.000 ha landbouwgrond in verschillende deelgebieden.

Omdat vernatting als gevolg van bodemdaling een probleem is voor alle gebiedspartners in deze bodemdalingsgebieden wordt het gebiedsproces gedragen door de partners Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten Noordoostpolder en Zeewolde[1], waterschap Zuiderzeeland, LTO Noord en de provincie Flevoland.

[1] Gemeente Zeewolde is vanaf 2023 mede-initiator van het gebiedsproces

Intentieverklaring
In de intentieverklaring (september 2021, zie bijlage 1 en bijlage 2 Plan van aanpak)) hebben de zes betrokken partijen de bedoeling uitgesproken en onderschreven om met elkaar energie en kennis te bundelen in een gebiedsproces gericht op bodemdaling in Flevoland. Alle deelnemers werken, binnen de afspraken in de intentieverklaring, met elkaar samen om tot gedeelde integrale inzichten te komen. Met die inzichten hebben de agrarisch ondernemers vervolgens meer zicht op strategische keuzes voor hun bedrijf én hebben overheden handvatten voor het ontwikkelen van passend beleid voor het omgaan met bodemdaling in Flevoland. Afgepeld staan in het gebiedsproces drie ambities centraal:

 • Kennis opbouwen en praktisch uitproberen;

 • Creëren bewustwording problematiek; en,

 • Gezamenlijk perspectief bieden; voor ondernemers én overheden.

Organisatie-structuur
Er is een stuurgroep en projectgroep ingericht met de deelnemende partijen. Daarnaast zijn op basis van een gebiedsconsultatie vier inhoudelijke zogenaamde kennissporen ingericht, te weten:

 • Alternatieve verdienmodellen,

 • Waterhuishouding en vernatting,

 • Zon op land, en

 • Vrijwillige kavelruil.

In deze kennissporen zijn agrariërs, natuurorganisaties, kennisorganisaties (adviesbureaus en andere kennisdragers) en deelnemende partners op zoek naar kernvragen, informatie over deze kernvragen en oplossingsrichtingen. Het is de bedoeling dat binnen deze sporen praktijkproeven worden gestart die meer informatie opleveren over mogelijke oplossingen. Het resultaat van het gebiedsproces is nadrukkelijk het verzamelen van kennis en haalbare, praktisch toepasbare strategieën. De uitvoering van deze strategieën of beleidsvorming die daarbij nodig is maakt geen onderdeel uit van het gebiedsproces.

Uitvoering en evaluatie
De oorspronkelijke looptijd van het gebiedsproces was drie jaar (tot oktober 2024). Voor het ingaan van het laatste jaar is een evaluatie uitgevoerd naar het gebiedsproces (bijlage 3).

Concluderend is gesteld dat de ambities en doelstellingen van het gebiedsproces bodemdaling eind 2023 nog niet zijn behaald. De verwachting is dat deze eind 2024 evenmin zijn behaald. Er zijn (te) weinig vorderingen op de inhoudelijke sporen en de stap naar concrete pilots kan alleen in een enkel geval worden gemaakt. Mede daardoor is de betrokkenheid en het enthousiasme van deelnemers in de inhoudelijke sporen afgenomen.  Hoewel de resultaten achterblijven is daarmee niet gezegd dat het gebiedsproces moet stoppen. Alle partijen geven aan dat het proces dient te worden aangepast, voortgezet en verlengd tot eind 2025. Gelet op de aard van de problematiek is dat wenselijk.

Procesregisseur gebiedsproces bodemdaling
Met de ‘reset’ wordt ook een nieuwe onafhankelijke procesregisseur gezocht. De procesregisseur zit zowel de stuurgroep als de projectgroep voor. In overleg met de deelnemers van de kennissporen wordt bepaald of hij/zij ook de kennissporen voorzit. Voor het verdere verloop van het proces is de actieve betrokkenheid van alle deelnemers blijvend van belang en wordt gezocht naar een goede verdeling van taken en rollen tussen de deelnemers van de projectgroep en kennissporen en de rol van de procesregisseur.  Tot medio 2023 was er een procesregisseur. Daarna is deze rol tijdelijk ingevuld vanuit de provincie in afwachting van de resultaten van de evaluatie. Nu besloten is tot een doorstart is voor de twee laatste jaren van dit gebiedsproces nieuwe invulling van deze rol nodig en daarmee - gezien de omvang van de opdracht - een nieuwe aanbesteding.

Onafhankelijkheid
Om de gelijkwaardige deelname van de verbonden partijen te waarborgen is een onafhankelijke rol van de procesregisseur van het gebiedsproces cruciaal. Hij of zij is zo in staat om namens de verbonden partijen in het gebied te opereren zonder agenda van één van de partijen.

Deze verkennende fase naar kansrijke strategieën en uit te voeren pilots heeft een initiërend en verbindend karakter, een rol die de provincie in het landelijk gebied goed past. Dat is de reden dat de rol van de coördinator door de provincie wordt gefinancierd. Financiering van onderzoeken, pilots, etc. die gedurende het gebiedsproces of daarna worden gestart zullen gezamenlijk door de betrokken gebiedspartners worden gefinancierd. Hiertoe wordt een budget vastgesteld. 

Het gebiedsproces bodemdaling heeft haar eigen stuurgroep en projectgroep.

De genoemde bijlagen kunnen op werkdagen (ma t/m vrij) worden opgevraagd via inhuurflextender@flextender.nl tussen 08.45 uur en 17.15 uur.
Bijlage 1: Intentieverklaring gebiedsproces bodemdaling (2837231)
Bijlage 2: Plan van aanpak (3021208)
Bijlage 3: Evaluatierapport gebiedsproces bodemdaling (3209175)

Opdracht
We zoeken een stevige procesregisseur die het huidige gebiedsproces bodemdaling Flevoland voortzet. Uw werkzaamheden zijn:

 • U bent verantwoordelijk voor de algehele voortgang van het gebiedsproces; doelbereik, planning, financiën, monitoring tussenresultaten, betrokkenheid deelnemers, betrokkenheid van het gebied. Daarvoor organiseert u:

 • 3 tot 4 keer per jaar een stuurgroep vergadering. U bent technisch voorzitter van deze stuurgroep. U adviseert de stuurgroep leden op strategisch niveau over de voortgang van het gebiedsproces en bereidt besluitvorming voor. Naast deze stuurgroep vergaderingen informeert u ook regelmatig bestuurders in separate overleggen.

 • 6 keer per jaar een projectgroep vergadering waarbij u de partners van het gebiedsproces actief betrekt bij het proces en ruimte biedt en uitnodigt voor initiatieven die bijdragen bij het doelbereik.

 • Een herijking van de huidige kennissporen. Tijdens de evaluatie van het gebiedsproces zijn suggesties gedaan voor de uitbreiding van (het aantal) kennissporen. Van de procesregisseur wordt een voorstel verwacht hoe deze aanbevelingen worden geïmplementeerd in de kennissporen; inclusief deelnemers per kennisspoor.

 • Dat de kennissporen ca. 6 keer per jaar per kennisspoor een overleg voeren waar de inhoudelijke vragen, informatie en oplossingsrichtingen worden besproken en uitgewerkt en pilots (praktijktesten) worden uitgewerkt en ingezet. In afstemming met de projectgroep kan ervoor gekozen worden dat één van de projectgroep leden deze kennissporen voorzit en initieert en u een meer ondersteunende rol heeft. Het is belangrijk dat de deelnemers worden uitgenodigd om initiatieven te nemen om het spoor inhoudelijk vorm te geven. U staat daar met één been in de inhoud en één been in de procesgang van het kennisspoor. Tevens heeft u een enthousiasmerende rol.

 • Het (mede) verzamelen van relevante informatie bij de betrokken partners en externe organisaties en het initiëren van (beperkte) onderzoeken.

 • Het (laten) opstellen van voorstellen en beslisnotities.

 • Onderhouden van contacten met stakeholders.

 • De regie over de communicatie naar het gebied (nieuwsbrief, persaandacht, gebiedsbijeenkomsten, etc.). In de projectgroep is ook een communicatiemedewerker aanwezig die samenwerkt met de verschillende partners van het gebiedsproces.

 • Continu oog voor procesverbetering en kansen tot verbinding; met andere te betrekken partijen en of ontwikkelingen (zoals het FPLG).

Deze werkzaamheden zijn indicatief, maar niet uitputtend. We zoeken een ervaren procesregisseur die een stevige gesprekspartner is voor bestuurders en de gebiedspartijen en die in staat is mensen, belangen en doelen aan elkaar te verbinden.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in ieder geval de maandag, de andere dag in overleg. Deze opdracht wordt vervuld binnen 12 maanden op basis van 48 weken. Hierbij wordt rekening gehouden met een verlofperiode van 4 weken. Dit geldt ook voor eventuele verlengingen.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Beschikbaar voor 16 uur per week gedurende een periode van 12 maanden (uitgaande van 47 weken per jaar, dus exclusief verlofdagen);
3. Werkzaamheden vinden plaats op verschillende locaties in Flevoland en het provinciehuis te Lelystad;
4. Een maximum uurtarief van € 140,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
5. Op maandag beschikbaar in verband met de interne afstemming. De tweede dag kan flexibel ingezet worden;
6. In staat om de opdracht individueel uit te voeren;
7. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token beschikbaar. Een flexwerkplek in het provinciehuis is beschikbaar;
8. Niet verbonden aan één van de direct betrokken organisaties van het gebiedsproces;
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van ruimtelijke ordening, water, landbouw, natuur en/of milieu.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
10. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met strategie en governance in samenwerkingsverbanden, transities, gebiedsprocessen bij complexe opgaven in het landelijk gebied in de afgelopen 10 jaar. Onder complex verstaat de Opdrachtgever in dit geval dat én de inhoud lastig is (het vinden van oplossingen), én de doelgroep (veelal agrariërs) veelvormig is én daarnaast dat er bestuurlijk voorzichtig gemanoeuvreerd moet worden. Het vraagt dus op verschillende niveaus strategie en tact en dat is complex (35 punten);
11. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en bestuurlijke advisering in de afgelopen 10 jaar (30 punten);
12. Aantoonbare kennis met agrarische problematiek en landelijk gebied blijkend uit relevante aantoonbare werkervaring dan wel affiniteit (15 punten):
a. Geen aantoonbare kennis en werkervaring met agrarische problematiek (0 punten);
b. Geen aantoonbare kennis en werkervaring met agrarische problematiek maar wel aantoonbare affiniteit (5 punten);
c. Aantoonbare kennis en werkervaring met agrarische problematiek gedurende 1 tot 5 jaren (10 punten);
d. Aantoonbare kennis en werkervaring met agrarische problematiek gedurende minimaal 5 jaar (15 punten);
13. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van ruimtelijke ordening, water, landbouw, natuur en/of milieu (15 punten):
a. Geen aantoonbare kennis en werkervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, water, landbouw, natuur en/of milieu (0 punten);
b. Geen aantoonbare kennis en werkervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, water, landbouw, natuur en/of milieu maar wel aantoonbare affiniteit (5 punten);
c. Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, water, landbouw, natuur en/of milieu gedurende 1 tot 5 jaren (10 punten);
d. Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, water, landbouw, natuur en/of milieu gedurende minimaal 5 jaar (15 punten);
14. Afgeronde opleiding op minimaal wo masterniveau (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Resultaatgericht;

 • Politiek, bestuurlijk en organisatiesensitief;

 • Procesvaardig;

 • Onafhankelijk en Rolbewust;

 • Communicatief vaardig; zowel schriftelijk als mondeling;

 • Proactieve flexibele houding;

 • Doelgericht en creatief denkend;

 • Zelfstandig en zelfwerkzaam;Overtuigingskracht;

 • Analytische vaardigheden;

 • Schakelen tussen abstractieniveaus.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;

 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;

 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via www.routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);

 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

 • De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

 • Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag

 • Indexatie: Het uurtarief voor de te verrichten diensten staat vast gedurende de eerste twee jaren van de opdracht. Bij een eventuele verlenging kan met ingang van het derde jaar van de opdracht het uurtarief jaarlijks worden gewijzigd volgens de hierna genoemde CBS-indexering, doch alleen indien de prijswijziging hoger is dan 1,5%. De CBS-indexering die geldt is: Cao-lonen, SBI; A-U alle economische activiteiten, Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, Totaal cao-sectoren, index 2010=100, volgens de jaarmutatie van het meest recente definitieve maandcijfer ten opzichte van het maandcijfer in het voorafgaande jaar. Als rekenmethode geldt: ((indexcijfer meest recente definitieve maandcijfer* – indexcijfer oude maand in voorafgaand jaar)/ indexcijfer oude maand in voorafgaand jaar) x 100%. De voor indexering gekozen maand met het definitieve indexeringscijfer* dient tevens voor de volgende indexeringen gehanteerd te worden. De indexeringsperiode beslaat zodoende altijd een geheel jaar. *de cijfers van het laatste jaar (of nog iets langer) zijn voorlopig. Op de site van het CBS zijn de cijfers zonder “*” de definitieve cijfers.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 15 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 16 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op woensdag 28 februari 2024 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 27 februari 2024 vóór 12.00 uur bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 23 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Procesregisseur bodemdaling die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.