thumbnail
Kwartiermaker houtbouw/ biobased bouwen

Provincie Flevoland

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
€150
24 - 32 Flevoland

Publicatiedatum:

11-05-2022

Sluitingsdatum:

17-05-2022

Begindatum:

01-06-2022

Einddatum:

01-10-2022

Uren per week:

24 - 32

Organisatie
Provincie Flevoland werkt elke dag aan Flevoland op het gebied van wonen, werken, recreëren en ondernemen. We zijn een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving.

Context
De verstedelijking van Nederland zet door. Er is sprake van een historisch hoog woningtekort en de bevolkingsgroei is groter dan verwacht. De landelijk grote woonopgave is in het Regeerakkoord een hoofdthema geworden, met een nieuwe minister van VRO. Bouwen & Wonen vormt dwars door de provinciale organisatie heen een integrale opgave. Er is op verzoek van het Rijk een wens om tot versnelling van het woningbouwtempo in Flevoland te komen, met ca. 40.000 nieuwe woningen tot en met 2030 en onder voorwaarden 60.000-90.000 woningen in de jaren daarna. Maar tegelijkertijd hebben Provinciale Staten van Flevoland in een unaniem aangenomen motie uitgesproken dat sprake is van een integrale opgave. In de provincie die al jarenlang relatief het hardst groeit en dat de komende decennia ook blijft doen, is het belangrijk om te groeien vanuit de voorwaarde van een volwaardige, leefbare en duurzame gebiedsontwikkeling. Daarbij gelden onder meer (OV)bereikbaarheid, werkgelegenheid, voorzieningen, ruimte voor natuur en kwaliteit van wonen als belangrijkste uitgangspunten. Vanuit deze integrale opgave moeten niet alleen veel nieuwe woningen worden gebouwd, maar moet dit ook worden gecombineerd met het toewerken naar een circulaire economie, waarvoor biobased bouwen en houtbouw belangrijke onderwerpen zijn. Niet alleen omdat het materiaalgebruik in de bouw moet veranderen, maar ook omdat deze verandering kansen biedt voor nieuwe opleidingen, nieuwe werkgelegenheid en nieuwe bouwsystemen.

Opdracht
In het Manifest Wij zijn Flevoland! dat in de zomer 2020 is aangeboden aan de Tweede Kamer, hebben de gezamenlijke Flevolandse overheden voornoemde motie van PS nader uitgewerkt. Het Manifest verwoordt het aanbod aan het rijk om – letterlijk – ruimte te geven voor de woonopgave. 

Nederland, en daarmee ook Flevoland, staat naast de woonopgave voor nog een aantal grote transitieopgaven: energie, kringlooplandbouw/andere vormen van voedselproductie, inclusie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, natuurinclusieve ruimtelijke ordening en de transitie naar een circulaire economie. Deze transities komen nog naast sociaal-maatschappelijke opgaven waaronder de zorg.

Als we willen dat met nieuwe gebiedsontwikkelingen niet de problemen van de toekomst worden gecreëerd, als we willen dat ze juist bijdragen aan de oplossingen, is een integrale benadering – hier samengevat als ‘toekomstbestendig bouwen’ - een absolute vereiste. Tegelijkertijd constateren we dat er onvoldoende snelheid en vorderingen gemaakt worden zolang de schaal (te) klein blijft met pilots en testlocaties.

Teneinde in ieder geval op het onderwerp biobased bouwen en houtbouw op te schalen, heeft provincie Flevoland als onderdeel van de MRA – Metropoolregio Amsterdam in 2021 het Houtbouwconvenant ondertekend met als voornaamste ambitie: minimaal 20% houtbouw van alle nieuwbouw per 2025. Ook is provincie Flevoland mede-indiener van een aanvraag biobased bouwen bij het Nationaal Groeifonds. Deze aanvraag richt zich o.a. op systeemopschaling en landelijke leernetwerken.

De gemeenten hebben op dit moment al hun handen vol aan het versnellen van het woningbouwtempo. Het incorporeren van andere ambities zoals biobased bouwen en houtbouw is, zelfs al wordt de ambitie bestuurlijk onderschreven, geen eenvoudige opgave. Het ontbreekt aan kennis en aan ‘handjes’ om deze ambities te combineren. Er moeten locaties worden gevonden en de nieuwe ambities moeten onderdeel worden van het aanbestedingsbeleid. Daarnaast moet op allerlei niveaus kennis worden ontwikkeld om de beoogde doorbraken haalbaar te maken. De provincie Flevoland wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen én gemeenten helpen. Daarom is deze opdracht geformuleerd, bedoeld om kwartier te maken voor opschalingsgebieden (grotere pilotlocaties) voor met name houtbouw in Flevoland. Houtbouw is daarbij de drager, maar de combinatie met biobased en circulair bouwen en andere transities is gewenst indachtig de integrale benadering zoals hiervoor geschetst. We zoeken hiervoor een verkenner/ kwartiermaker.

Van de verkenner / kwartiermaker vragen wij om de volgende taken/ activiteiten op te pakken:

 • Verkennen van geplande initiatieven in Flevoland rondom houtbouw/ biobased bouwen, al dan niet in combinatie met 1 of meer van de andere benoemde transities;

 • Verkennen van kansen voor concrete projecten die in aanmerking zouden kunnen komen voor opschaling met biobased bouwen;

 • Verkennen van belemmeringen en hulpvragen voor (systeem)opschaling;

 • Verkennen van concrete maatregelen om de belemmeringen weg te nemen en de hulpvragen te adresseren, lokaal, regionaal en landelijk;

 • Verkennen van mogelijkheden van aanvullende financieringen waaronder (Europese) subsidieaanvragen en investeringen door pensioenfondsen;

 • In beeld brengen wat de rol van de provincie in dit speelveld kan zijn in 2022 en 2023;

 • Voorbereiden van besluitvorming rondom inzet van de provincie in 2022 en 2023;

 • De worldexpo Floriade, die van 14 april-9 oktober 2022 onder het thema ‘Growing Green Cities’ in Almere plaatsvindt en waar de provincie Flevoland een eigen paviljoen Food Forum heeft, te benutten om verdiepende B2B gesprekken te voeren met (inter)nationale partners om mogelijke kenniscoalities te smeden en samen Europese aanvragen voor te bereiden;

 • Relevante nationale leernetwerken in kaart brengen;

 • Gebruikmaken én versterken van wat er al in Flevoland aanwezig is aan kennis, ervaring en netwerken, waaronder het praktijk- en innovatiecentrum CE (PRICE) en Floriade Almere 2022.

Bij afronding van de werkzaamheden ligt er een helder dossier, en is de weg zodanig voorbereid dat de organisatie de weg naar besluitvorming in kan zetten, en een opvolger daadwerkelijk aan de realisatie van 1 of meer projecten zou kunnen beginnen.

Kenmerken. De kwartiermaker…  

 • Is een autoriteit op het gebied van duurzame transities in de bouwsector;

 • Heeft aantoonbaar aan duurzame transities in de bouw gewerkt en/ of deze geïnitieerd;

 • Heeft zich aantoonbaar niet door hardnekkige barrières laten tegenhouden;

 • Is creatief en vasthoudend;

 • Is door ervaring geheel vertrouwd met het planningsproces van gebiedsvisie tot en met realisatie;

 • Staat stevig in gesprek met zowel uitvoerende projectleiders als bestuurders, regionaal, provinciaal en nationaal;

 • Beschikt over een sterk en relevant netwerk in zowel overheid, bedrijfsleven, onderwijs als ondernemingen en kan dat ook activeren.

De eerste 4 maanden is de duur van de opdracht maximaal 32 uur per week. De maximaal twee verlengingen van elk 4 maanden zijn maximaal 24 uur per week.

Werkdagen
De opdracht wordt bij voorkeur tenminste vervuld op de volgende dagen: maandag, dinsdag en donderdag. Overige uren flexibel in te delen. Werktijden kunnen variëren.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Werkzaamheden vinden thuis (i.v.m. Corona), het provinciehuis te Lelystad of in Food Forum te Almere plaats. Provincie Flevoland gebruikt MS Teams;
2. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
3. U bent/uw kandidaat is voor 32 uur per week beschikbaar voor de eerste periode van 4 maanden;
4. Uurtarief maximaal €150,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon- werk, fee Flextender en inzet aan SROI en/of EROI;
5. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk).

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbaar (inter)nationaal netwerk, (inter)nationale werkervaring als autoriteit op het gebied van circulaire economie én met het smeden van samenwerkingscoalities (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met en kennis van het werken binnen een politiek bestuurlijke omgeving blijkend uit relevante werkervaring (10 punten);
8. Aantoonbare inzet welke aan maatschappelijke inzet wordt besteed uitgedrukt in percentage van het aangeboden uurtarief. Dit kan door positieve sociale impact (SROI) en of positieve milieu impact (EROI); In de aanbieding wordt de wijze van invulling omschreven inclusief de wijze waarop opdrachtgever de invulling kan vaststellen (20 punten);
a. 0% aantoonbare inzet (0 punten);
b. 1%-10% aantoonbare inzet (10 punten);
c. 11%-15% aantoonbare inzet (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring binnen het domein duurzame bouweconomie met thought leadership in de afgelopen 5 jaar (benoem voorbeelden als spreekbeurten, conferenties, entameren van debat, het initiëren van kansen en ontwikkelingen in samenwerking met het netwerk, etc.) (20 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring (0 tot 1 jaar) (0 punten);
b. Tot 5 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
c. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring en (inhoudelijke) kennis op het gebied van de bouw, circulaire economie en transities in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring (0 tot 1 jaar) (0 punten);
b. Tot 5 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
c. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring (20 punten);
11. Aantoonbaar 5 van de 7 in de opdrachtomschrijving genoemde kenmerken in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
a. Geen aantoonbare kenmerken (0 punten);
b. Tot 5 aantoonbare kenmerken (10 punten);
c. Meer dan 5 aantoonbare kenmerken (20 punten).

Competenties

 • Je hebt het vermogen om te presenteren en bijeenkomsten voor te zitten;

 • Je bent politiek, bestuurlijk en organisatiesensitief;

 • Je hebt debatvaardigheden en overtuigingskracht;

 • Je bent een verbinder en transparant in communicatie en handelen;

 • Je bent een inspirator;

 • Je hebt communicatieve vaardigheden; zowel schriftelijk als mondeling;

 • Je bent doelgericht en creatief denkend;

 • Je hebt schriftelijke- en rapportagevaardigheden;

 • Je hebt een proactieve flexibele houding;

 • Je bent vasthoudend en standvastig;

 • Je bent zelfstandigheid / zelfwerkzaamheid;

 • Je hebt analytische vaardigheden;

 • Je hebt financiële rekenvaardigheid.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Planning
De gesprekken bij de provincie zijn fysiek in het provinciehuis gepland op vrijdag 20 mei 2022 tussen 09.00 uur en 13.00 uur en op woensdag 25 mei 2022 tussen 13.00 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 18 mei 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Kwartiermaker houtbouw/ biobased bouwen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.