thumbnail
thumbnail

Senior Transitie coach

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 120,00
32 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

30 jun 2025

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

2 apr 2024

Type inzet
Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de Wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP'er uitgevoerd te worden.

Voor deze opdracht is een BO+ screening van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving
De Dienst Informatie Voorziening (IV) (i.o.) van de Nationale Politie heeft Agile werken opgeschaald tot een niveau waarbij de gehele IV-keten wordt betrokken, passend bij de complexe, snel veranderende wereld waarin de Nationale Politie opereert. Er wordt grotendeels in multidisciplinaire DEVOPs teams gewerkt, die in korte sprints werkende software opleveren. Business en IV werken deels op een Agile manier samen.

Je werkt voor de sponsor IV waardeketens gekoppeld aan het programma ‘IV in het hart van de Politie’. Dit traject heeft onder andere tot doel om met betrokken disciplines binnen de dienst InformatieVoorziening (i.o.) scaled Agile te gaan werken binnen waardeketens. Dan praten we niet langer meer over enkele teams die Agile werken, maar over de toepassing van Agile concepten voor de organisatie als geheel: het schalen van Agile. Een transitie dus.

De uitvoering van deze opdracht vindt plaats tegen de achtergrond dat de hele maatschappij digitaliseert, dat ICT ontwikkelingen elkaar snel (moeten) opvolgen en dat burgers en politiek andere eisen stellen aan de dienstverlening van de politie. Een omvangrijk, dynamisch en complex traject dat opereert binnen een politiek-bestuurlijke omgeving. 

De (senior) transitie coach maakt deel uit van een centraal veranderteam die de sponsor IV waardeketens adviseert en faciliteert. De kennis en kunde van de transitie coach ligt besloten in een jarenlange gedegen ervaring met scaled Agile werken, verander management en gedragsverandering. De transitie coach kan aantonen over de vaardigheid te beschikken regie te nemen op deze verandering en deze te kunnen begeleiden, naast aantoonbare ervaring met Agile transities en/of grootschalige veranderingen bij onder meer overheidsorganisaties dan wel omvangrijke organisaties met een complex en uitgebreid stakeholderveld. Een gedegen kennis van en ervaring met het werken met de politieorganisatie is daarbij een pré.

Doelstelling
Het realiseren van een effectieve en efficiënte werkwijze, organisatie inrichting én bedrijfscultuur voor een wendbare, lerende en waarde leverende IV organisatie. Aan het eind van deze opdracht is de politieorganisatie in staat om de ingezette beweging zelfstandig voort te zetten.

Verantwoordelijkheden
Het voltallige veranderteam is, in samenwerking met het management, verantwoordelijk voor het bedenken, afstemmen, coördineren en (laten) realiseren van de verschillende interventies en inrichtingsoplossingen binnen de roadmap van de transitie. Deze is gericht op het opschalen, borgen en verbeteren van Scaled Agile werken binnen de dienst Informatie Voorziening (i.o.) in de breedte.

Uitwerking van interventies en inrichtingsoplossingen gaat in samenspraak met diverse afstemmingstafels en in samenwerking met eindgebruikers en diverse stakeholders en zijn specifiek afgestemd op de organisatie van de Nationale Politie. Denk hierbij aan de specifieke taakstelling van de organisatie, de wettelijke kaders die mee zijn gegeven en specifieke richtlijnen voor de uitvoering. 

Verantwoordelijkheden senior transitiecoach op het gebied van Inrichtingsvraagstukken:

 • Het doorontwikkelen van het Scaling Agile Politiemodel (werkwijze) in relatie tot Waardeketens en het implementeren daarvan bij de IV-organisatie van de Nationale Politie.

 • Het inrichten, organiseren en professionaliseren van een gestroomlijnde vraag en aanbod van werk naar en binnen Informatie Voorziening

 • Het bieden van een proactieve ondersteuning bij de transitie naar een snelle en wendbare organisatie en het creëren van awareness op businessniveau.

 • Vormgeven en bijstellen van de transitie waar nodig en het verhelpen van belemmeringen zowel inhoudelijk, procesmatig als gedragsmatig.

Verantwoordelijkheden senior transitiecoach op het gebied van begeleiding en (gedrags)verandering:

 • Coaching op het gebied van de samenwerking, managementstijl, teamontwikkeling, houding en gedrag

 • Faciliteren van interventies, transitieworkshops en bootcamps om alignment te creëren tussen verschillende IV onderdelen.

 • Opleiden, trainen en begeleiden van de interne agile coaches en scrummasters en noodzakelijke andere medewerkers en partners in de vastgestelde wijze waarop de Nationale Politie het Agile werken schaalt.

 • Het begeleiden van Informatie Voorziening in haar ontwikkeling om een lerende organisatie te worden, waarbij teams, clusters en domeinen zich ofwel zelfredzaam of geassisteerd verder kunnen ontwikkelen.

Contacten
MT leden Productiehuis, overige managementteams binnen IV, SPO-, PO en ontwikkelteams,  operationele medewerkers en teams

Opleiding

 • Afgeronde HBO opleiding in de richting van bedrijfskunde, veranderkunde of gelijkwaardig.

 • Afgeronde opleiding in gedragsverandering en cultuurverandering.

Professionele kennis en werkervaring

 • Aantoonbare werkervaring met Agile transformaties, bijvoorbeeld in de rol van Agile coach of Agile transformatie consultant in een omgeving van meer dan 20 teams. Aantoonbare werkervaring binnen een IV organisatie en Agile rollen alsmede de verantwoordelijkheden en taken van leidinggevenden en medewerkers daarbinnen.

 • Aantoonbare werkervaring met het laten groeien in volwassenheid en met het transformeren van houding en gedrag van Agile teams.

 • Aantoonbare werkervaring met het realiseren van een roadmap.

 • Aantoonbare werkervaring met het coachen en trainen van teams en management teams.

 • Aantoonbare werkervaring met het geven van Agile trainingen.

 • Aantoonbare werkervaring met effectief stakeholdermanagement in grootschalige publieke of private organisaties. Aantoonbare werkervaring in de aanpak bij een agile transitie bij een grootschalige organisatie.

 • Aantoonbare werkervaring met geschaalde frameworks waaronder Large Scaled Scrum(LeSS), Spotify, Scaled Agile Framework (SAFe).

 • Aantoonbare werkervaring met Agile methodieken waaronder Scrum, Kanban, Lean, DevOps, Agile Portfolio Management. (Scaled Agile Politiemodel)

Competenties

 • Besluitvaardigheid;

 • Doorzettingsvermogen;

 • Samenwerken;

 • Sociale vaardigheid;

 • Vakmanschap;

 • Verandergerichtheid;

 • Initiatief;

 • Coachen;

 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 01-07-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-06-2025 voor 32 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

Maximaal: € 120,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template 1.9.doc

Eis 2. ( LET OP! OF DIT VAN TOEPASSING IS) De aangeboden kandidaat is in loondienst en geen ZZP’er. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Tevens zijn uitgesloten ondernemers in dienst van een eigen BV. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet kan voldoen aan deze eis, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. Afgeronde HBO opleiding in de richting van bedrijfskunde, veranderkunde of gelijkwaardig. Afgeronde opleiding in gedragsverandering en cultuurverandering. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 4. Aantoonbare werkervaring met Agile transformaties, bijvoorbeeld in de rol van Agile coach of Agile transformatie consultant in een omgeving van meer dan 20 teams. Aantoonbare werkervaring binnen een IV organisatie en Agile rollen alsmede de verantwoordelijkheden en taken van leidinggevenden en medewerkers daarbinnen. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. Aantoonbare werkervaring met het laten groeien in volwassenheid en met het transformeren van houding en gedrag van Agile teams. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 6. Vereiste competenties/vaardigheden: Besluitvaardigheid; Doorzettingsvermogen; Samenwerken; Sociale vaardigheid; Vakmanschap; Verandergerichtheid; Initiatief; Coachen; Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Wensen

Wens 1. Aantoonbare werkervaring met het realiseren van een roadmap. Aantoonbare werkervaring met het coachen en trainen van teams en management teams. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

Wens 2. Aantoonbare werkervaring met het geven van Agile trainingen. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

Wens 3. Aantoonbare werkervaring met effectief stakeholdermanagement in grootschalige publieke of private organisaties. Aantoonbare werkervaring in de aanpak bij een agile transitie bij een grootschalige organisatie. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

Wens 4. Aantoonbare werkervaring met geschaalde frameworks waaronder Large Scaled Scrum(LeSS), Spotify, Scaled Agile Framework (SAFe). Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

Wens 5. Aantoonbare werkervaring met Agile methodieken waaronder Scrum, Kanban, Lean, DevOps, Agile Portfolio Management. (Scaled Agile Politiemodel) Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior Transitie coach die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.