thumbnail
thumbnail

Projectleider HRM

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 115,00
27 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jun 2024

Einddatum:

31 mei 2025

Uren per week:

27

Publicatiedatum:

2 apr 2024

Type inzet
Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor deze opdracht is een Betrouwbaarheidsonderzoek (BO) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving
Projectleider HRM gezocht met coördinerende kwaliteiten met gevoel voor organisatieontwikkeling, ingegeven door specifieke veranderopgaven voor de IV-organisatie.

De nieuw op te richten afdeling Informatievoorziening (IV) ondersteunt de politie dagelijks en in toenemende mate in de kerntaak. Technologische ontwikkelingen bieden steeds meer mogelijkheden om de effectiviteit van het politiewerk te vergroten. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om nieuwe vaardigheden van de politie met andere ondersteuning vanuit IV. Om op de maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen én de nieuwste technologie optimaal in te zetten, moet de IV-organisatie sneller en wendbaarder worden. Deze verandering bij IV sluit aan op het gedachtegoed  Politie in Beweging, waar verandering als een constante gezien wordt  gezien, en mede ondersteunend is aan de verdere doorontwikkeling van de IV-organisatie.  

De opgave waar de IV organisatie de komende jaren voor staat is o.a. een uitvloeisel van het programma IV Next level . Dit programma is gestart in 2020 en heeft sindsdien al meerdere aansprekende ontwikkeltrajecten begeleid en opgeleverd, zoals de Strategische Personeelsontwikkeling (SPO),  de IV Faculteit e.d. Verder is het afgelopen jaar gewerkt aan het realiseren van een organisatierapportage (organisatieplan) waarin de doorontwikkeling naar een nieuwe IV organisatie is uitgewerkt. Maar de tijd staat niet stil. Inmiddels ligt er een IV strategie waar de komende jaren uitvoering aan wordt gegeven. Parallel hieraan wordt ingezet op het werken langs de as van waardeketens. Ontwikkelingen die onlosmakelijk verbonden zijn met de herziening van het (landelijke) portefeuillestelsel, KMT-commissies en de voorziening Veranderopgaven.

Een toekomstbestendige IV-organisatie vraagt dat we ons zo organiseren, dat op elke verandering ingespeeld kan worden, zonder dat dit om ingewikkelde, langdurige organisatie- en/of proceswijzigingen vraagt.  Een belangrijk stap in het vereenvoudigen van de samenwerking en afstemming, en daarmee het vergroten van de snelheid en wendbaarheid, is de samenvoeging van de dienst Informatiemanagement (IM) en de dienst Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) tot één IV-organisatie: de dienst Informatievoorziening (IV) welke op korte termijn gerealiseerd wordt.

Aan de doorontwikkeling van een toekomstbestendige IV-organisatie wordt gefaseerd uitvoering gegeven. De eerste fase is gericht op voornoemde samenvoeging van de dienst IM en ICT. Hiertoe is inmiddels een implementatieplan opgesteld en werkgroep actief. Het implementatieplan vormt een set van generieke afspraken dat ervoor zorgt dat de transitie soepel verloopt en dat elke medewerker zich voldoende gehoord voelt. Na formele besluitvorming door de korpschef, middels tussenkomst van de medezeggenschap, kan het formele traject opgestart worden. De volgende fase is de implementatie van de IV-strategie en het werken langs de as van waardeketens.

Jouw inzet als projectleider HRM hebben we nodig voor de periode vanaf heden tot 12 maanden . Inschatting is dat je voor 0,7 fte ingezet gaat worden als projectleider. Dit is in onderling overleg te bespreken.

Wat ga je doen?

 • Regie voeren op het verder uitwerken van het organisatieplan IV.

 • Het ontwikkelen en een bijdrage leveren aan het implementatieplan in samenwerking met IV en HR collega’s.

 • Regie voeren op de realisatie van het implementatieplan.

 • Buddy en sparringpartner voor de HR (relatie)manager.

 • Aanspreekpunt voor de dienstleiding IV.

 • Je houdt nadrukkelijk verbinding met HR advies IV.

 • Je hebt kennis van en affiniteit met HRM, organisatieontwikkeling en weet wat het betekent om projectmatig te werken.
  Je kan je goed bewegen tussen de verschillende stakeholders.
  Bij tegenslag blijf je constructief meedenken.

Doelstelling
Om een dergelijke grote organisatieverandering in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar een zeer ervaren projectleider HRM die regie kan voeren vanuit HRM op de beoogde transitie binnen de IV-organisatie. Ervaring met grote veranderopgaven binnen de Politie is een enorme pre.

Beoogd resultaat:
Plan van aanpak voor de doorontwikkeling IV.

Verantwoordelijkheden

 • Regie voeren op het verder uitwerken van het organisatieplan.

 • Het ontwikkelen en een bijdrage leveren aan het implementatieplan in samenwerking met IV, control en HR collega’s.

 • Regie voeren op de realisatie/uitvoering van het implementatieplan.

 • Buddy en sparringpartner voor de HR (relatie)manager.

 • Aanspreekpunt voor de dienstleiding IV.

Je zet van nature een stap naar voren en bij tegenslag constructief blijft meedenken. We zoeken dan ook een creatief persoon, die projectmatig kan werken, resultaatgericht is, regie kan voeren, een stevige gesprekspartner is. Je hebt een positieve maar kritische houding, gevoel voor humor en makkelijk in de omgang.Ervaring binnen de politie is een pre. Je benk makkelijk in de omgang.

Contacten

 • De collega’s binnen de dienst IV die betrokken zijn bij de beoogde doorontwikkeling

 • Dienstleiding IV

 • Andere diensten binnen het PDC, zoals dienst Financien, FM, Communicatie, 

 • Korpsstaf, w.o. directie HRM, Bestuurszaken e.d.

 • HR-collega’s o.a. HR (relatie)managers, organisatieadviseurs, HR-adviseurs en veranderkundigen.Je houdt nadrukkelijk verbinding met HR advies IV. Je hebt kennis van en affiniteit met HRM, organisatieontwikkeling en weet wat het betekent om projectmatig te werken. Je kan je goed bewegen tussen de verschillende stakeholders.

Opleiding

 • WO denk- en werkniveau

 • Een erkende en volledig afgeronde HBO opleiding op het gebied van HRM.

Professionele kennis en werkervaring

 • Aantoonbare werkervaring als projectleider met een fluïde aanpak van organisatieontwikkeling bij een overheidsinstelling. 

 • Aantoonbare werkervaring als strategische sparringspartner met de directies van overheidsinstellingen.

 • Aantoonbare werkervaring met het regie voeren op het verder uitwerken van het organisatieplan.

 • Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van een implementatieplan in samenwerking met IV, control en HR collega’s.

Competenties

 • Klantgerichtheid,

 • Maatschappelijke oriëntatie,

 • Organisatiesensitiviteit,

 • Overtuigingskracht,

 • Coachen (sparringspartner voor Dienstleiding, Relatiemanager en HR adviseurs),

 • Organisatievermogen,

 • Netwerkvaardigheid,

 • Systeemdenken.

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 01-06-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-05-2025 voor 27 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • Maximaal: € 115,00 - Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

 • Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template 1.9.doc

 • Eis 2. Een erkende en volledig afgeronde HBO opleiding op het gebied van HRM. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3. Aantoonbare werkervaring als projectleider met een fluïde aanpak van organisatieontwikkeling bij een overheidsinstelling. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 4. Vereiste competenties/vaardigheden: Klantgerichtheid, Maatschappelijke oriëntatie, Organisatiesensitiviteit, Overtuigingskracht, Coachen (sparringpartner voor Dienstleiding, Relatiemanager en HR adviseurs), Organisatievermogen, Netwerkvaardigheid, Systeemdenken. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Wensen

Wens 1. Deze wens dient ter verdieping van eis 3.) Aantoonbare werkervaring als projectleider met een fluïde aanpak van organisatieontwikkeling bij een overheidsinstelling. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

Wens 2. Aantoonbare werkervaring als strategische sparringpartner met de directies van overheidsinstellingen. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

Wens 3. Aantoonbare werkervaring met het regie voeren op het verder uitwerken van het organisatieplan. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

Wens 4. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van een implementatieplan in samenwerking met IV, control en HR collega’s. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider HRM die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.