thumbnail
thumbnail

Programmamanager

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 120,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jun 2024

Einddatum:

31 mei 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

26 mrt 2024

Type inzet

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Opdracht omschrijving

De sector Programma- Project- en Interim management (PPI) maakt onderdeel uit van het Politie Diensten Centrum (PDC). Het PDC verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie. Zoals de financiën, ICT, communicatie en personeelszaken.  PPI levert programma- en project professionals voor het leiden en ondersteunen van programma's en projecten binnen de politie en in samenwerking met ketenpartners. 

De missie van PPI: "Waardecreatie door veranderingen met IV-component voor politie & ketenpartners, gestructureerd en transparant van A naar B". PPI zet haar professionals zo breed mogelijk in binnen de organisatie om de dagelijkse leiding te voeren over veranderprocessen. Zij zijn inzetbaar vanaf het vertalen van de gebruikersbehoefte naar een realisatieplan tot aan de daadwerkelijke implementatie bij de gebruikers. Voor PPI staan hierbij de opdrachtgevers en hun vragen centraal.

Vanuit het IV portfolio voor het komend jaar zullen naast een groot aantal nog doorlopende programma's en projecten, ook weer nieuwe trajecten gestart gaan worden. De vraag naar project professionals is daarmee groter dan de beschikbare interne capaciteit en dat leidt ertoe dat het nodig is om extra capaciteit extern in te huren om een bijdrage te leveren aan het succesvol afronden van programma's en projecten.

Doelstelling

Beoogd resultaat:

De Programmamanager bij de sector Project-, Programma en Interimmanagement wordt aangesteld om veranderdoelen van de korpsleiding te realiseren. Het gaat hierbij om het realiseren van veranderdoelen die in de meest brede zin te maken hebben met de harmonisatie, ontwikkeling en innovatie van werkprocessen en voortbrengingsresultaten van de politie, het Politiedienstencentrum en de ketenpartners van de politie.

De opdracht die de ingehuurde programmamanager krijgt is het programma dat hij/zij gaat uitvoeren binnen twee jaar succesvol af te ronden. In verband met de heimelijkheid van het programma wordt over de inhoud van de opdracht in het verificatiegesprek nader met de kandidaat gecommuniceerd.

Verantwoordelijkheden

Om de doelstelling te behalen heb je als programmamanager de volgende taken/verantwoordelijkheden: 

 • Het leiden van een IV programma en zorgdragen voor de realisatie van de relevante managementproducten.

 • Initiëren, voorbereiden en inrichten van projecten (benodigde expertise, competenties, personele samenstelling, taken, verantwoordelijkheden en doelstellingen); 

 • Afstemmen met uitvoeringsorganen, lijnmanagers, beleidsmedewerkers en externe stakeholders; 

 • Afstemmen onderzoeken, analyses, plannen, rapportages en begrotingen met opdrachtgever en stuurgroep; 

 • Sturen op kwaliteit binnen het programma. 

 • Volwaardig gesprekspartner voor de leiding van het korps op basis van senioriteit, vakbekwaam en diplomatiek in de samenwerking met de ketenpartners. 

 • Het organiseren van de strategische samenwerking binnen de totale politieketen.

 • Begeleiden van management bij start en implementatie van complexe, organisatiebrede projecten (communicatie en bewustwording);

Contacten

 • Projectmedewerkers en collega’s van andere lijnafdelingen en eenheden, portefeuillehouders, programmadirecteuren

 • Ketenpartners

 • Leveranciers van hard- en software

 • Leveranciers van diensten

Opleiding

Eis:

 • Een volwaardige, afgeronde en erkende HBO opleiding, bij voorkeur in de richting Informatica, Technische bedrijfskunde of gelijkwaardig

 • IPMA-B certificering.

Wens:

 • SAFe - SAFe 4 Agilist certificering

 • Prince2 Practitioner certificering

 • MSP certificering

Professionele kennis en werkervaring

Eis:

 • Aantoonbare werkervaring als programmamanager van complexe ICT programma's in grote organisaties (meer dan 1000 medewerkers).

 • Aantoonbare werkervaring met organisatorische en technische verandertrajecten in een politiek bestuurlijke omgeving

Wens:

 • Aantoonbare ervaring met het effectief organiseren van complexe processen in ketenverband en het op innovatieve wijze realiseren van veranderingen;

 • Aantoonbare werkervaring als programma-/projectverantwoordelijke in een Agile omgeving.

Competenties

 • Coachen

 • Klantgerichtheid

 • Netwerkvaardigheid

 • Organisatiesensitiviteit

 • Overtuigingskracht

 • Systeemdenken

 • Verandergerichtheid

 • Visie

De Externe is inzetbaar vanaf 01 06 2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31 05 2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Maximaal: € 120,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Sjabloon : CV template 1.9.doc

Eis 2. De kandidaat heeft een volwaardige, afgeronde en erkende HBO opleiding, bij voorkeur in de richting Informatica, Technische bedrijfskunde of gelijkwaardig. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het werk- en denkniveau beschikt, worden geen punten toegekend

Eis 3. De kandidaat is in het bezit van een IPMA-B certificering. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde diploma beschikt, worden geen punten toegekend

Eis 4. De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager van complexe ICT programma's in grote organisaties (meer dan 1000 medewerkers). Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met organisatorische en technische verandertrajecten in een politiek bestuurlijke omgeving. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in de toelichting waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Bij het niet duidelijk benoemen zal de bieding terzijde worden gelegd.

Eis 6. Vereiste (gedrags)competenties: Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Organisatie sensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Verandergerichtheid: Gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en zichzelf. Visie: Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategische planning om in te spelen op de ontwikkelingen. Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de offerte.

30 %

Wens 1. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het organiseren van complexe processen in ketenverband en het op innovatieve wijze realiseren van veranderingen.. Motiveer de ervaring, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 punten: Onvoldoende tov overige aanbiedingen 1/5 punten: Matig tov overige aanbiedingen 2/5 punten: Voldoende tov overige aanbiedingen 3/5 punten: Ruim voldoende tov overige aanbiedingen 4/5 punten: Goed tov overige aanbiedingen 5/5 punten: Uitstekend tov overige aanbiedingen

25 %

Wens 2. De kandidaat is in het bezit van een certificaat Leading SAFe - SAFe 4 Agilist Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende tov andere biedingen 1/5= Matig tov andere biedingen 2/5= Voldoende tov andere biedingen 3/5= Ruim voldoende tov andere biedingen 4/5= Goed tov andere biedingen 5/5= Uitstekend tov andere biedingen

20 %

Wens 3. De kandidaat is in het bezit van een certificaat Prince2 practitioner Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende tov andere biedingen 1/5= Matig tov andere biedingen 2/5= Voldoende tov andere biedingen 3/5= Ruim voldoende tov andere biedingen 4/5= Goed tov andere biedingen 5/5= Uitstekend tov andere biedingen

15 %

Wens 4. De kandidaat is in het bezit van een certificaat MSP (Managing Succesful Programmes). Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende tov andere biedingen 1/5= Matig tov andere biedingen 2/5= Voldoende tov andere biedingen 3/5= Ruim voldoende tov andere biedingen 4/5= Goed tov andere biedingen 5/5= Uitstekend tov andere biedingen

10 %

Wens 5. De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als programma-/projectverantwoordelijke in een Agile omgeving. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende tov andere biedingen 1/5= Matig tov andere biedingen 2/5= Voldoende tov andere biedingen 3/5= Ruim voldoende tov andere biedingen 4/5= Goed tov andere biedingen 5/5= Uitstekend tov andere biedingen

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Programmamanager die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.