thumbnail
Civieltechnisch Projectleider

Hilversum

Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum, Nederland

Civiele Techniek
Sluit vandaag
€110
36 Noord-Holland

Publicatiedatum:

22-06-2022

Sluitingsdatum:

04-07-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Algemene omschrijving
In de gemeente Hilversum krijgen verschillende ontwikkelingen steeds meer vorm. Het Masterplan van het Arenapark en het stedenbouwkundig plan voor het station Hilversum zijn vastgesteld. Daarnaast is een gebiedsagenda voor het postcodegebied 1221 vastgesteld en wordt de ontwikkeling van het Oosterspoorplein vastgelegd in een structuurvisie. In de projectorganisatie worden verschillende disciplines samengebracht die gezamenlijk voor realisatie van de opgave zorgen.

Deze uitvraag betreft die van Technisch Projectleider voor het Stationsgebied.

Het stationsgebied van Hilversum staat de komende jaren voor een grote transformatie. Nu zijn we in de fase waarin diverse projecten de uitvoeringsfase in gaan. Een uitvoeringsnota geeft concreet vorm aan de manier waarop tot 2030 wordt gewerkt aan de ambities van het stationsgebied. Concreet gaat het onder meer over het bouwen van een ondergrondse fietsenstalling van 5.000 plekken, een tijdelijk en nieuw busstation, de realisatie van het nieuwe Stationsplein en de verlegging van de centrumring, het verbeteren van een fietstunnel en het (doen) realiseren van diverse (woning-)bouwblokken waartoe de locaties bouw- en woonrijp worden gemaakt.

Projectstructuur en rol in het project
Voor het cluster “Aanleg openbare ruimte Stationsgebied” zoeken we een civiel technische projectleider met ruime ervaring.

Deze projectleider spreekt enerzijds de taal van de voorbereiding en uitvoering: stuurt het team van Voorbereiding en Uitvoering aan en voert regie op de verschillende (deel)projecten en issues binnen het projectgebied, bewaakt de planning, risico’s en het budget van de openbare werken, haakt de juiste mensen in- en extern op tijd aan. Zoekt naar wat wél kan en is scherp op wat anders moet.

Anderzijds is deze projectleider de schakelfiguur tussen deze voorbereiding en uitvoering én de vastgoedontwikkeling en programmadoelen op het niveau van het Stationsgebied. Begrijpt dat de buiten- en de binnenwereld altijd met elkaar samenhangen en dat de werkelijkheid buiten niet altijd de werkelijkheid van de cijfers en getallen is.

Meedenken en meedoen in de dynamiek van een dergelijke grote binnenstedelijke OV knooppuntopgave vindt je leuk. Dat niet alles in kannen en kruiken is, zie je als motivatie om helderheid te scheppen,  de kansen voor verbetering te zoeken en zo met het projectteam voortgang te boeken. Ervaring met binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en/of OV knooppuntontwikkeling is een pré.

Samen met de programmamanager Stationsgebied en de projectleider van het Cluster vastgoed vorm je het programmamanagementteam en daarmee de dagelijkse aansturing van het totale programma.

Werkzaamheden
Als projectleider coördineer je tijdens de ontwerpfase het ontwerp en de onderzoeken die leiden tot een definitief ontwerp van de buitenruimte, waarbij de samenhang met de nieuwe bouwblokken uiteraard op orde is. Vanuit je ervaring en overzicht geef je sturing waardoor de uitvoering vlot, veilig en juist kan verlopen. Hierbij hoort ook dat je onderhandelt met de verschillende externe partijen zoals Transdev, Prorail om de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen. Je hebt het overzicht en voert regie over de diverse werkzaamheden die plaatsvinden in de openbare ruimte. Samen met de vakdisciplines draag je zorg voor het regelen en bewaken van alle technische onderdelen die nodig zijn om over te gaan tot aanbesteding en uitvoering van de verschillende onderdelen van het totale werk tot en met oplevering en overdracht aan de afdeling beheer openbare ruimte. Afstemmen en meedenken in het programmateam over de werkzaamheden in relatie tot de centrale doelen en ambities voor het Stationsgebied.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 1. Regie voeren op het ontwerp, de voorbereiding en uitvoering van de openbare werken binnen het programma Stationsgebied;
 2. Schakelen tussen ontwerp, voorbereiding en uitvoering enerzijds en de projectbelangen en doel anderzijds en deze met elkaar verenigen;
 3. Deelnemen en sturing geven aan integraal technische overleggen m.b.t de openbare ruimte;
 4. Zorgen voor input voor de fasering en planning van de (voorbereiding van de) uitvoering en het tijdig signaleren van afwijkingen in de doorlooptijden van de voorbereidende werkzaamheden en/of het werk;
 5. Overleg voeren met stakeholders bij het opstellen van de inrichtingsplannen, ter voorbereiding op en tijdens de uitvoering;
 6. Afstemming met de Omgevingsmanager, adviseur Communicatie- en participatie en Coördinator Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid Communicatie (BLVC);
 7. Coördinatie en overleg over de voorbereiding en uitvoering met in- en externe partijen;
 8. Technische kennis inbrengen over aanleg buitenruimte en uitgifte gronden;
 9. Zorgdragen voor het opstellen van de producten voor de aanbesteding;
 10. Opzetten en begeleiden van de uitvoering;
 11. Bewaken van de overdracht aan de lijnorganisatie;
 12. Actief bijdragen aan het verhogen van de interne expertise op het gebied van civieltechnische werken;
 13. Voorbereiden en organiseren van participatiebijeenkomsten voor infrastructurele projecten/vraagstukken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van Civiele Techniek of vergelijkbaar;
2. Maximaal uurtarief van € 110,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
3. Kandidaat beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel in spreken als in geschrift;
4. Kandidaat gaat akkoord om minimaal 50% van de werkuren fysiek in Hilversum aanwezig te zijn;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 15 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider, waarvan 10 jaar als civieltechnisch projectleider (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met complexe projecten in een (binnen) stedelijke omgeving (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het leiden en realiseren van civiele projecten in de openbare ruimte en bouwrijpe levering van gronden (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen een gemeente (10 punten);
9. Aantoonbare kennis van de RAW systematiek / UAV, UAV – GC én EMVI (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Goed ontwikkeld gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke ontwikkelingen en verhoudingen;
 • Samenwerken;
 • Overtuigingskracht;
 • Communicatief vaardig (weet complexe materie eenvoudig en transparant uit te leggen);
 • Klant- en service gericht;
 • Creatief en secuur / planmatig;
 • Overzicht kunnen bewaren;
 • Met tegengestelde belangen kunnen omgaan;
 • Sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden zodat goede schriftelijke en mondelinge adviezen gegeven en gepresenteerd kunnen worden;
 • Een grote mate van zelfstandigheid zonder voorbij te gaan aan het team en gemeentelijke organisatie, en een resultaatgerichte instelling. Snel kunnen schakelen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.  

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 7 juli 2022 van 13.00 uur tot 17.00 uur of vrijdag 8 juli van 09.00 uur tot 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 6 juli 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 28 juni 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 29 juni 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot en met maandag 4 juli 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Civieltechnisch Projectleider die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.