thumbnail
thumbnail
Programmasecretaris RES U16

Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
€135
28-32 Utrecht

Publicatiedatum:

12-11-2022

Sluitingsdatum:

25-11-2022

Begindatum:

31-12-2022

Einddatum:

01-01-2023

Uren per week:

28-32
Periode: Eind december 2022 of begin januari 2023 tot december 2023 of januari 2024 met 12 verlengingsopties van 1 maand.
Belasting: 28- 32 uur per week gemiddeld
Tarief: Tot 135,- euro per uur inclusief reiskosten, exclusief BTW


Voor het behalen van de nationaal vastgestelde klimaatdoelen is in 2018 door een aantal ministeries, het IPO, de VNG en de UvW een samenwerkingsvorm op regionaal niveau georganiseerd; de Regionale Energie Strategie (RES). De RES U16 is het samenwerkingsverband tussen 16 gemeenten, 4 waterschappen, de provincie Utrecht en Stedin op het gebied van het organiseren van de energietransitie.
De lokale activiteiten en de bestuurlijke afspraken op regionaal niveau komen samen bij het regionaal programmateam RES U16.

Functie programmasecretaris RES U16
Algemeen beeld functie
De programmasecretaris is de spin-in-het-web tussen het programmateam en de deelnemers. Hij/zij heeft de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de programmaresultaten in samenwerking met de programmateamleden en de programmamanager. De programmamanager heeft diverse taken naar de programmasecretaris gedelegeerd.

De programmasecretaris:
 • Is verantwoordelijk voor het vastleggen en (laten) uitvoeren van de programmaresultaten, en planningen in regionale samenhang
 • Is verantwoordelijk voor de monitoring en bewaking van de voortgang van de afgesproken programmaresultaten
 • Integreert de voortgang, samenhang en ontwikkeling van het programma
 • Is verantwoordelijk voor de dagelijkse coordinatie van het programmateam
 • Is zichtbaar en bereikbaar als eerste aanspreekpunt voor deelnemers van de RES U16
 • Is de plaatsvervangend programmamanager, tevens de rechterhand in het opzetten van processen en activiteiten en het ontwikkelen en reflecteren op vraagstukken in de portefeuille van de programmamanager
 • Is de spin in het web en vervult de positie tussen de programmamanager en de projectcoordinatoren

Specifieke werkzaamheden
 • Het (mede) inrichten, uitvoeren en bewaken van de programmastructuur om het opgestelde uitvoeringsprogramma RES U16 op basis van gedegen project- en procesmanagement
 • Initieren van een samenhangende projectuitvoering tussen drie hoofdthemas (1. grootschalige opwek van wind en zon, 2. zon op dak, 3. Warmte, 4. participatie)
 • Stimuleren van en meedenken met uitvoering binnen vier hoofdthemas op zowel uitvoerend als bestuurlijk/politiek niveau
 • Initieren en bewaken van de samenhang van het programma
 • Het initieren en uitvoeren van de halfjaarlijkse (kwantitatieve) monitor van de voortgang van de gemaakte afspraken uit de RES 1.0
 • Beheer, verzameling en verrijking van data die relevant is voor de uitvoering door de deelnemers.
 • Het initieren en uitvoeren van diverse (kwantitatieve/geografische) analyses binnen de themas, indien wenselijk (in ArcGIS online, Excel)
 • Vorming en voorbereiding van agenda en voorzitten van div. vergaderingen binnen het programma, o.a. het operationele wekelijkse overleg van het programmateam.
Werkervaring en opleiding
 • Afgeronde academische opleiding, het liefst energie-, milieu- of klimaatgerelateerd
 • 3 jaar werkervaring in de (lokale en/of regionale) energietransitie
 • Aantoonbare relevante werkervaring in grote energieprojecten (publiek-publiek of publiek-privaat)
 • Relevante ervaring bij andere RESen, dan wel het NP RES is een pre
 • Kennis van en werkervaring met zowel de themas elektriciteit als warmte is een pre
 • Aantoonbare ervaring met (het opzetten van) programma- en/ of projectmanagement en monitoring, het liefst in de context van de RES of energietransitie
 • In staat om vanuit belangen van deelnemers RES U16 te kunnen redeneren (gemeenten, provincie, waterschappen, netbeheerder)
 • Ervaring met werken met stakeholdergroepen, bewust van krachtenveld en belangen (ambtelijk en bestuurlijk)
 • In staat om bijeenkomsten vorm te geven en te leiden (in- en extern) mede gericht op het behoud van het goede teamgevoel

Persoonlijkheidskenmerken
 • Gedreven, nieuwsgierig en open minded
 • Combineert conceptueel inzicht met de verbinding met concrete uitvoering van vraagstukken
 • Empathisch vermogen, kunnen schakelen tussen bestuurlijk en uitvoerend niveau
 • Samenwerkingsgericht
 • Humor en relativeringsvermogen, werkt mee aan het bouwen van een teamgevoel
 • Aanpakker en aanjager met groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Gedijt in complexe omgevingen en kan werken met deadlines
 • Communicatief sterk
 • Is een verbinder, een ontwerper en een goede luisteraar

Achtergrondinformatie
 • Waarom is de regio een meerwaarde?
  Het uitwerken en uitvoeren van de RES gebeurt op lokaal (gemeentelijk) niveau waar mogelijk. Om deze processen te ondersteunen, te activeren en te verbinden, is regionale coordinatie van grote betekenis. Dit leidt tot synergievoordeel en maakt het mogelijk om innovatieve inhoudelijke, bestuurlijke, technische en participatie-oplossingen te delen. Het is ook noodzakelijk om een centraal coordinatiepunt te hebben dat proactief handelt naar alle partijen. Bijvoorbeeld bij de ruimtelijke inpassing van zon en wind en de aansluiting op grotere verdeelstations. En ook bij de keuze om lusten en lasten samen te dragen. Ook vindt op regionaal niveau de aansluiting en afstemming plaats met andere programmas en met alle betrokken overheden. Denk aan het REP in de regio Utrecht, het Nationaal Programma RES, het Rijk, provincies en andere RESen. En aan de samenwerking met regionale belanghebbenden. Regionaal zorgen we voor afstemming bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Die afstemming is er onder meer bij het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit binnen de RES U16 of op de grens met andere RESen en provincies, zoals het Groene Hart. De bestuurlijke agenda wordt door het programmateam opgesteld en voorbereid.
 • Wat is in grote lijnen de opgave?
  Regionale opgave om de doelstellingen uit de eerder opgestelde RES 1.0 concreet (te laten) uitvoeren. Daarnaast vindt er een continue ontwikkelproces plaats om de vraag naar duurzame opwek energie in de regio Utrecht te kunnen opvangen op korte (2030) en lange termijn (2050).
 • Hoe geven we hier invulling aan?
  Hiervoor is in q3 en q4 van 2021 een Regionaal Uitvoeringsprogramma opgetuigd. Het Regionaal Uitvoeringsplan is bedoeld om de RES 1.0 uit te kunnen voeren. De nadruk van dit Regionale Uitvoeringsplan ligt op de periode tot en met 2023 en de regionale activiteiten die concreet worden ingezet. In deze periode wordt de omslag van beleid naar uitvoering in gang gezet, evenals de inrichting van een effectieve uitvoeringsorganisatie en de oplevering van volgende RES-documenten want de energietransitie stopt niet de komende jaren. Voor de lange termijn wordt continue informatie verzameld over o.a. nieuwe wetgeving, nieuwe technologieen of nieuwe samenwerkingsverbanden met partijen in de regio. Deze informatie wordt in een herijkingsmodel gebruikt om voortgang en realisatie van de opwek van duurzame energie te borgen.
 • Waar richt het Regionaal Uitvoeringsprogramma concreet op?
  De komende jaren richten we onze regionale inspanningen op:
  • Uitvoering geven aan de thematische agendas (RES 1.0 document);
  • Het monitoren en afstemmen van zonne- en windprojecten;
  • De communicatie met en het behartigen van regionale belangen bij in ieder geval het Nationaal Programma RES en het Rijk;
  • Een coordinerende rol bij projecten zoals zon-op-dak vanwege schaalvoordeel of grote onderlinge afhankelijkheden;
  • Het aansluiten van onze RES op het IRP en het integraal afstemmen van ruimtelijke opgaven met gemeenten en provincies;
  • Het zo goed mogelijk inzetten op de beschikbare netcapaciteit van Stedin en de netbeheerder inzicht geven in de noodzakelijke toekomstige investeringen in de RES U16;
  • Het opstellen van volgende RES-documenten, inclusief het uitvragen en laten uitvoeren van innovatieve kansen, het onderzoeken en concrete uitwerken van nieuwe mogelijkheden voor de energietransitie;
  • De communicatie en het samenwerken met regionale stakeholders;
  • Regionale communicatie over de energietransitie in het algemeen en de RES U16 in het bijzonder;
  • Een actieve rol vervullen bij het delen van kennis en kunde, bijvoorbeeld t.a.v. de gemeentelijke TvWs, de RSW en ontwikkelingen
  • Naast uitvoeren ook inzetten op ontwikkeling van RES 2.0 richting 1/7/2023
 • Op welke pijlers richt het programma zich nog meer?
  • Bestuurlijke samenwerking
  • Monitoring voortgang
  • Communicatie en informatie
  • Kennis en expertise/ Coordinatie Expertiseplatform
  • Afstemming en samenwerking tussen partijen

Goed om te weten:
De gesprekken vinden plaats in de week van 12 december. Gesprekken zijn fysiek en in Utrecht.

Deze tender wordt voor een tweede keer opengezet. Er wordt verzocht de kandidaten die zijn aangeboden in T24756 niet nogmaals aan te bieden.

Wanneer de hierboven beschreven opdracht door omstandigheden niet binnen de voorziene periode kan worden afgerond behoudt Gemeente Utrecht zich in alle geval het recht voor de opdracht te verlengen tot het moment dat een zorgvuldige afronding en overdracht kan worden gerealiseerd.Documenten:

  Vind jouw droomopdracht

  Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht

  Ben jij de Programmasecretaris RES U16 die deze organisatie zoekt?

  Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
  Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.