thumbnail
thumbnail

Projectleider bestuurlijke toekomst

Generaal Urquhartlaan 4, 6861 GG Oosterbeek, Nederland

Sluit over 3 dagen
€ 140,00
maximaal 24 Gelderland

Begindatum:

19 aug 2024

Einddatum:

18 aug 2025

Uren per week:

maximaal 24

Publicatiedatum:

8 jul 2024

Opdracht omschrijving
De Gemeente Renkum bezint zich op haar bestuurlijke toekomst. We willen dat het fijn leven, wonen en werken is in onze gemeente, maar we merken dat het steeds lastiger wordt voorzieningen voor onze inwoners in stand te houden. Dit heeft te maken met de financiële situatie waarin gemeenten – en dus ook Renkum – zich in bevinden, organisatorische aandachtspunten, de opgaven die op ons afkomen als gevolg van nieuwe wetgeving en taken, en de veranderende samenleving.

Het afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar onze bestuurlijke toekomst. Het onderzoek richtte zich op vier toekomstscenario’s die voortkwamen uit het in januari 2022 opgeleverde bestuurskrachtonderzoek. Uit het onderzoek kwam naar voren dat met het scenario herindeling het beste richting wordt gegeven aan de ontwikkeling van ons bestuur en onze organisatie op de langere termijn.

In november 2023 heeft de raad het voorstel over de bestuurlijke toekomst op basis van het onderzoeksrapport aangenomen. Daarbij heeft de raad het college verzocht om een plan van aanpak voor te leggen voor een vervolgtraject. Deze startnotitie is in mei 2024 vastgesteld door de raad en beschrijft de onderdelen en aanpak waarmee we de mogelijkheden en beperkingen van een herindeling inzichtelijk maken.

Voor het vervolgtraject bestuurlijke toekomst zoeken we een projectleider die samen met de (interne) projectgroep uitvoering geeft aan dit traject. De projectleider voert hierbij niet alleen projectmanagementtaken uit, maar is ook de eerste onderzoeker van het vervolgtraject. De projectleider is dus nadrukkelijk betrokken bij de inhoud van het traject. Het vervolgtraject voeren we als gemeente geheel zelf uit, eventueel bijgestaan door externe expertise wanneer dat meerwaarde heeft.

De onlangs vastgestelde startnotitie vormt het vertrekpunt en leidraad voor de projectleider voor het vervolgtraject. De startnotitie bevat aanpakken voor het verkennen van de gevolgen van herindeling, een onderzoek naar splitsing van de gemeente bij herindeling, verdiepende gesprekken met de gemeenten Wageningen, Arnhem en Rheden, en het betrekken van inwoners in het vervolgtraject. Daarnaast is een tijdspad voor het vervolgtraject met ijkmomenten in de startnotitie beschreven. We ontvangen van de Provincie Gelderland een subsidie voor het uitvoeren van het vervolgtraject.

Verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van de projectleider zijn:

 • Het leiden van de (interne) projectgroep en het in samenspraak met de leden van de projectgroep verdelen van de taken van de verschillende onderdelen van het traject.

 • Het als eerste onderzoeker samen met de projectgroep uitvoeren van de verschillende onderdelen van het traject.

 • Het schrijven – al dan niet samen met andere leden van de projectgroep – van de documenten met daarin de resultaten van de verschillende onderdelen van het traject.

 • Het schrijven van college- en raadsvoorstellen en eventuele andere documenten gerelateerd aan het traject.

 • Het voorbereiden en voorzitten van de overleggen van de projectgroep, de overstuurgroep (bestaande uit de ambtelijk opdrachtgever (gemeentesecretaris) en de bestuurlijk opdrachtgever (burgemeester) en de klankbordgroep (bestaande uit vijf raadsleden).

 • Het organiseren en leiden van (periodieke) raadssessies in het kader van het traject.

 • Het projectmanagement en verantwoording afleggen over het traject richting college en gemeenteraad.

 • Het onderhouden van contact en afstemming met de betrokken adviseurs van de gemeenten Wageningen, Arnhem en Rheden over ons traject.

 • Het onderhouden van het contact met (de betrokken adviseur) van de Provincie Gelderland over de voortgang van het traject, op basis van de bestuurlijke afspraken die hierover zijn gemaakt.

 • Het afleggen van verantwoording over de verstrekte provinciale subsidie.

Het vervolgtraject heeft uiteindelijk de volgende resultaten:

 • Vier onderzoeksrapporten over de verschillende onderdelen van het onderzoek (de gevolgen van herindeling met Wageningen, met Arnhem en met Rheden, en splitsing van de gemeente).

 • Een integraal afwegingsrapport op basis van deze vier onderzoeksrapporten.

Daarnaast dient gedurende het traject steeds gecommuniceerd over de aanleiding voor, de voortgang en resultaten van het traject op basis van de aanpak beschreven in de (nog op te stellen) communicatieaanpak.

Het is op voorhand niet exact aan te geven wat het tijdspad voor het vervolgtraject is. Hierin zijn we deels afhankelijk van onze partnergemeenten, omdat we waar mogelijk gezamenlijk willen optrekken. We verwachten wel dat het vervolgtraject zoals beschreven in de startnotitie tot een resultaat heeft geleid voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Gedurende het traject zijn er ijkmomenten waarop we (met de raad) de balans opmaken van waar we staan en wat de vooruitzichten zijn tot in ieder geval het volgende ijkmoment.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 19-08-2024 tot en met 18-08-2025 voor maximaal 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • Eis 1. Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld in PDF-formaat van maximaal 7 pagina's A-4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegde template dan zal uw bieding terzijde worden gelegd. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld evenals een uitgebreide toelichting op de eisen en wensen zoals bij de betreffende eis/wens wordt aangegeven. Indien gewenst kunt u gebruik maken van het template cv van de Gemeente. Sjabloon : CV template Algemeen 1.6 (1).doc

 • Eis 2. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een erkend, volledig en afgerond diploma op minimaal WO niveau. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal uw bieding terzijde worden gelegd.

 • Eis 3. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met projectmatig werken, op basis van methodologische werken. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jj t/m mm-jj). Wanneer er geen duidelijke toelichting is waar deze ervaring uit blijkt, zal uw bieding terzijde worden gelegd. alleen een verwijzing naar het CV of een algemene omschrijving is niet voldoende.

 • Eis 4. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring in een complex krachtenveld binnen en tussen de bestuurlijke en een politieke gevoelige organisatie. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jj t/m mm-jj). Wanneer er geen duidelijke toelichting is waar deze ervaring uit blijkt, zal uw bieding terzijde worden gelegd. alleen een verwijzing naar het CV of een algemene omschrijving is niet voldoende.

 • Eis 5. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het uitvoeren van (kwalitatief) onderzoek. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jj t/m mm-jj). Wanneer er geen duidelijke toelichting is waar deze ervaring uit blijkt, zal uw bieding terzijde worden gelegd. alleen een verwijzing naar het CV of een algemene omschrijving is niet voldoende.

 • Eis 6. Vereiste (gedragscompetenties) en vaardigheden: Kwaliteitsgerichtheid Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Maatschappelijke oriëntatie Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Mondelinge presentatie Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen. Probleemanalyse Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie. Vakmanschap Beschikt over en past inhoudelijke kennis en vaardigheden op een adequate wijze in zijn vak toe. Systeemdenken Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke Nederlandse taal schriftelijk duidelijk Bovenstaande competenties / vaardigheden hoeven niet benoemd te worden in het CV maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk uit te komen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties / vaardigheden beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de offerte.

 • Eis 7. Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met opdracht specifieke voorwaarden. Let op, als deze opdracht direct aan een ZZP’er gegund wordt zal het contractmanagement door Haert uitgevoerd worden. Voor onze modelovereenkomst, zie bijlage. Als de opdracht gegund wordt aan een consultant in loondienst of ZZP’er via een intermediair voert Haert ook het contractmanagement uit, zie bijlage voor de overeenkomst.“

Wensen

 • Wens 1. De kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar aantoonbaar werkervaring opgebouwd in een complex krachtenveld binnen en tussen de bestuurlijke en een politieke gevoelige organisatie. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen (35%)

 • Wens 2. De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met gemeentelijke verhoudingen, bestuurlijke verhoudingen en wetgeving. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = De kandidaat heeft geen aantoonbaar kennis van en werkervaring met gemeentelijke verhoudingen, bestuurlijke verhoudingen en wetgeving. 3/5 = De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met een of twee van de volgende onderwerpen: gemeentelijke verhoudingen, bestuurlijke verhoudingen en wetgeving 5/5 = De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met gemeentelijke verhoudingen, bestuurlijke verhoudingen en wetgeving

 • Wens 3. De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring met het uitvoeren van (kwalitatief) onderzoek. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = De kandidaat heeft tot 1 jaar aantoonbaar werkervaring met het uitvoeren van (kwalitatief) onderzoek. 3/5 = De kandidaat heeft tussen de 1 en 4 jaar aantoonbaar werkervaring met het uitvoeren van (kwalitatief) onderzoek. 5/5 = De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het uitvoeren van (kwalitatief) onderzoek (20%)

 • Wens 4. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een erkend, volledig en afgerond diploma op minimaal WO niveau in de richting van bestuurskunde of politicologie. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = De kandidaat is niet in het bezit van een erkend, volledig en afgerond diploma op minimaal WO niveau in de richting van bestuurskunde of politicologie. 3/5 = De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een erkend, volledig en afgerond diploma op minimaal WO niveau in een vergelijkbare richting van bestuurskunde of politicologie. 5/5 = De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een erkend, volledig en afgerond diploma op minimaal WO niveau in de richting van bestuurskunde of politicologie (15%)

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de Projectleider bestuurlijke toekomst die deze organisatie zoekt?