thumbnail
thumbnail

Inhuur IT Auditor

Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
105
20 Limburg

Begindatum:

15 mrt 2024

Einddatum:

15 mrt 2025

Uren per week:

20

Publicatiedatum:

9 feb 2024

Organisatorische context
De politiek en het bestuur van de gemeente Maastricht stellen hoge eisen aan de kwaliteit van raads- en collegevoorstellen alsmede aan de stuur- en verantwoordingsinformatie. Dit vraagt om de nodige expertise en professionaliteit om de organisatie in control te houden, dit is een belangrijk speerpunt voor de organisatie.

Recent is door de gemeente Maastricht ervoor gekozen om concerncontrol anders te gaan inrichten: een onafhankelijke rol, niet meer in de lijn, maar centraal, direct onder de gemeentesecretaris. Volgens het principe van het three lines of defence model wordt de controlfunctie binnen de gehele organisatie opnieuw ingericht. Concerncontrol binnen de gemeente Maastricht is een compact, gespecialiseerd team dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en functioneren van een samenhangend systeem van control.

Om van deze opgave een succes te maken zijn we tijdelijk op zoek naar een IT auditor. Er is volop beweging en als IT auditor wordt van de kandidaat verwacht dat deze samen met de collega’s van concerncontrol gaat bouwen aan het in control zijn. Concerncontrol is namelijk verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van het Interncontrole-plan. Deze richt zich op 3e lijns audit- en controlewerkzaamheden op gebied van doeltreffend- en doelmatigheid als ook de rechtmatigheids-verantwoording. De kandidaat zal zich vooral richten op het schrijven van een visie op IT auditing alsmede een uitvoeringsplan voor de IT audits. Tevens zal de kandidaat als kwartiermaker aan de slag gaan en vorm gaan geven aan deze nieuwe functie.

De IT auditor rapporteert aan de concerncontroller. Bevindingen en adviezen die uit de analyse naar voren komen bespreek je met de collega’s van concerncontrol (concerncontroller, interne auditor, twee adviseurs interne controle, en twee adviseurs control en audit).

Van de kandidaat verwachten wij dat deze:

 • In staat is om het uitvoeringsplan zelfstandig vorm te geven;

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden heeft, zowel mondeling als schriftelijk;

 • Rol onafhankelijk (en zelfstandig) is en tegelijkertijd ook zichtbaar (in contact) in/met de organisatie;

 • Analytisch is:

 • Een echte teamplayer is en het leuk vindt om samen met collega’s resultaten te behalen;

 • Verbinding weet te maken met collega’s;

 • Flexibel waar nodig is en weet wanneer standvastigheid gevraagd wordt.

Er wordt uitgegaan van een inzet van 20 uur per week op werkdagen van maandag t/m vrijdag. Facturatie zal geschieden op basis van nacalculatie, van de daadwerkelijk gemaakte uren eenmaal per maand (urenstaat overleggen ter akkoord aan de gemeente Maastricht alvorens te facturen). Er mag niet meer dan 20 uur gemiddeld per week worden gedeclareerd. Overuren worden niet vergoed en maken deel uit van het geoffreerde tarief.

De IT auditor kan zowel vanuit een eigen locatie (kantoor-thuis) werkzaamheden voor de gemeente Maastricht uitvoeren, als op kantoor van de gemeente Maastricht. De IT auditor dient, indien deze niet werkzaam is op kantoor van de gemeente Maastricht, zelf zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek, inclusief de beschikking over een computer/laptop en telefoon.

Overleggen vinden veelal plaats op het gemeentekantoor van de gemeente Maastricht. Indien overleggen daadwerkelijk op kantoor zullen plaatsvinden, dan dient de verbijzonderde IT auditor hierbij fysiek aanwezig te zijn. De mate van fysieke aanwezigheid kan niet nader gespecificeerd worden.

Functieprofiel kandidaat
Er mag één kandidaat worden aangeboden en er mogen ook meerdere kandidaten worden aangeboden. Iedere kandidaat wordt apart beoordeeld op de knock-out en gunningscriteria.

Functieprofiel Projectleider

 • Opleiding: De kandidaat heeft minimaal opleiding afgerond op HBO- niveau middels het behalen van een diploma.

 • Kennis en ervaring: De kandidaat heeft kennis van en ervaring met het uitvoeren van IT audits bij een overheidsinstelling, gemeente, provincie, zorginstelling of samenwerkingsverband van gemeenten.

 • Ervaring: Gelet op het belang van de opdracht, die een gemeente brede impact heeft, is de opdrachtgever op zoek naar een ervaren expert die onder tijdsdruk resultaten kan realiseren. De kandidaat moet in de afgelopen tien (10) jaar teruggerekend vanaf de inschrijfdatum minimaal één (1) volledig project met betrekking tot het uitvoeren van IT audits bij een overheidsinstelling, gemeente, provincie, zorginstelling of samenwerkingsverband van gemeenten hebben uitgevoerd. Uitgaande van de terugkijkperiode van tien (10) jaar dient de start van de projecten te hebben plaatsgevonden na 9 februari 2014.

 • Competenties: De kandidaat is overtuigend, resultaatgericht, beschikt over goede communicatieve vaardigheden, is flexibel en omgevingsbewust. Bovenstaande wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 5 in knock-out criteria en gunningcriteria. De gemeente is van menig dat de gestelde eisen zowel proportioneel zijn naar aard als naar omvang van de opdracht, dit overeenkomstig de Gids Proportionaliteit.

 • Duur van de overeenkomst: De overeenkomst vanuit deze uitvraag zal worden aangegaan met één (1) opdrachtnemer. De beoogde ingangsdatum is gesteld op medio maart 2024 (of in nadere afstemming met de opdrachtgever). De duur van de opdracht is gekoppeld aan de duur van het project. Opdrachtgever heeft een tussentijdse opzegtermijn van maximaal vier (4) weken.

 • Beoordeling van uw inschrijving: Zoals opgenomen onder hoofdstuk 3 (Functieprofiel kandidaat) zijn er enerzijds knock-out criteria en anderzijds criteria waarvoor punten zijn te behalen. Deze laatste groep criteria wordt uitgewerkt onder de paragraaf gunningcriteria. Wanneer de inschrijving te laat is ingediend en/of niet kan voldoen aan hetgeen is gesteld onder de knock-out criteria wordt de inschrijving terzijde gelegd en zal er geen verdere beoordeling meer plaatsvinden.

Knock-out criteria

Maximaal uurtarief
Het maximum uurtarief is € 105,

 • per uur exclusief btw en inclusief reis-, verblijf- en alle andere overige kosten. Wanneer wordt ingeschreven met een uurtarief hoger dan € 105, dan zal de inschrijving ter zijde worden gelegd en zal er geen verdere beoordeling plaatsvinden.

Verklaring Omtrent Gedrag
De opdrachtnemer moet een geldige verklaring omtrent gedrag van de kandidaat kunnen aanleveren. De opdrachtnemer dient bij aanvang van de werkzaamheden of indien dit redelijkheid niet mogelijk is, binnen uiterlijk vier (4) weken na aanvang van de bij de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, een toepasselijke verklaring omtrent gedrag van de kandidaat te overleggen.

Afgeronde opleiding
De kandidaat die wordt voorgesteld en ook daadwerkelijk de opdracht zal uitvoeren dient een hogere beroepsopleiding (HBO) volledig te hebben afgerond en met succes zijn of haar diploma te hebben behaald. Het Cv van uw kandidaat dient bijgevoegd te zijn bij uw inschrijving waaruit blijkt dat de kandidaat minimaal deze opleiding heeft afgerond. Indien uw inschrijving niet is voorzien van het Cv van uw kandidaat en/of dat hieruit niet blijkt dat kandidaat over de vereiste opleiding beschikt valt uw inschrijving af en zal niet verder worden beoordeeld. Het staat de aanbestedende dienst vrij om nadere bewijsmiddelen te vragen zoals het daadwerkelijk overleggen van de diploma’s.

Ervaring
Gelet op het belang van de opdracht, die een gemeente brede impact heeft, is de opdrachtgever op zoek naar een ervaren expert die onder tijdsdruk resultaten kan realiseren. De kandidaat moet in de afgelopen tien (10) jaar teruggerekend vanaf de inschrijfdatum minimaal één (1) volledig project met betrekking tot het uitvoeren van IT audits te hebben uitgevoerd bij een overheidsinstelling, zorginstelling of samenwerkingsverband van gemeenten. Uitgaande van de terugkijkperiode van tien (10) jaar dient de start van de projecten te hebben plaatsgevonden na 9 februari 2014.

Bewijsmiddelen voor de bovenstaande ervaring:
Voor het aantonen van de ervaring dient bijlage 2 ingevuld ingediend te worden bij uw inschrijving. Indien uw inschrijving niet is voorzien van de bijlage of uit de ingevulde bijlage blijkt niet of onvoldoende dat de kandidaat over de vereiste ervaring beschikt valt uw inschrijving af en zal niet verder worden beoordeeld. Het staat de opdrachtgever vrij om een nadere verificatie uit te vragen. Hiertoe is opdrachtgever echter niet verplicht.

Gunningscriteria
Het gunningscriterium is de beste prijskwaliteitsverhouding (BPKV). Dit wordt vastgesteld op de hierna genoemde sub-gunningcriteria en de daarbij behorende wegingsfactoren. De beste-prijskwaliteitsverhouding (BPKV) inschrijving wordt bepaald door de optelsom van de scores. De vier (4) kandidaten die het hoogste scoren op Prijs (P1) en K1 worden uitgenodigd voor een interview (K2). Indien er minder dan vier (4) kandidaten worden aangeboden of kunnen voldoen aan het gestelde in onderhavige uitvraag dan is aanbesteder gerechtigd om met minder kandidaten het interviewgesprek aan te gaan.

Sub gunningcriterium K1: Ervaring maximaal 25 punten
Als knock-out criterium Ervaring dient de in te zetten kandidaat in de afgelopen tien (10) jaren, teruggerekend vanaf de inschrijfdatum, minimaal één (1) volledig project met betrekking tot het uitvoeren van IT audits te hebben uitgevoerd bij een overheidsinstelling, gemeente, provincie, zorginstelling of samenwerkingsverband van gemeenten.

Indien meer ervaringsprojecten aangedragen kunnen worden voor het uitvoeren van IT audits bij één of meerdere overheidsinstellingen, gemeenten, provincies, zorginstellingen of samenwerkingsverbanden van gemeenten dan zal dit extra punten opleveren. Voor de minimumvereiste van één (1) project zijn geen punten te behalen. Uitgaande van de terugkijkperiode van tien (10) jaar dient de start van de projecten te hebben plaatsgevonden na 9 februari 2014.

Bewijsmiddelen
Inschrijver dient in een overzicht de betreffende ervaring te vermelden (zie bijgevoegd format bijlage 2), periode van uitvoering, naam opdracht gevende instantie, contactpersoon opdracht gevende instantie en omschrijving van de werkzaamheden.

Beoordeling
Onderstaande aanduidingen zijn inclusief de knock-out van één (1) project.

 • Er worden 0 punten toegekend indien het gevraagde niet kan worden aangetoond. Dit leidt tevens tot uitsluiting;

 • Er worden 15 punten toegekend indien twee (2) projecten wordt ingediend;

 • Er worden 25 punten toegekend indien drie (3) of meer projecten worden ingediend;

Sub gunningcriterium K2: Interview 50 punten
Er worden maximaal vier (4) kandidaten voor een interview uitgenodigd. De selectie van deze vier (4) kandidaten komt als volgt tot stand: de scores van P1 en K1 worden bij elkaar opgeteld. De vier (4) kandidaten met de hoogste scores worden uitgenodigd voor het interview. De voorgestelde kandidaten die daadwerkelijk de werkzaamheden bij gemeente Maastricht zullen uitvoeren zullen gedurende het interview getoetst worden op ervaring, kennis, competenties en de aangeleverde stukken. Bij gelijke scores worden alle partijen met de gelijke scores uitgenodigd voor het interview.

De interviews zullen op locatie ten kantore van de gemeente Maastricht plaatsvinden1 op de datum zoals opgenomen in de planning (hoofdstuk 9). Partijen worden uitdrukkelijk verzocht rekening te houden met deze planning.

De interviewcriteria zijn als volgt:

 • Toetsing van de kennis en ervaring van de kandidaten zoals opgenomen onder hoofdstuk 3 Functieprofiel kandidaat;

 • Toetsing van de gevraagde competenties.

Beoordeling

 • Er worden 0 punten toegekend wanneer:

  • De gegeven antwoorden niet aansluiten of enigszins aansluiten maar niet compleet zijn, en/of;

  • Het interview geen goed of onvoldoende beeld geeft van de ervaring, kennis en competenties van de aangedragen kandidaten.

  • Er worden 25 punten toegekend wanneer:

 • De gemeente Maastricht kan te zijner tijd ervoor kiezen om de i

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

  Vind jouw volgende opdracht

  Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht
  Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
  Neem contact op met onze opdracht adviseur.
  Opdracht Adviseur Jan de Vries
  Jan de Vries
  opdracht adviseur
  ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

  Ben jij de Inhuur IT Auditor die deze organisatie zoekt?

  Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
  Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.