thumbnail
thumbnail
Senior beleidsmedewerker re-integratie en arbeidsrecht

Stadhuisplein 1, 2711 EC Zoetermeer, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€100
32 tot 36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32 tot 36

Publicatiedatum:

18 nov 2022

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijnsaanbieders en onderwijsinstellingen. Het sociaal Domein bestaat uit een afdeling Beleid met beleidsteams en twee uitvoerende afdelingen. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Wat ga je doen?
Je bent werkzaam binnen de afdeling beleid Sociaal Domein. Als senior beleidsmedewerker re-integratie en arbeidsmarkt weet je jouw fascinatie voor de wereld van werk en inkomen om te zetten in maatwerk en excellente dienstverlening voor werkzoekenden en ondernemers. Als ‘grenswerker’ verbind je de verschillende organisatieonderdelen met elkaar, van de politiek tot de uitvoeringsorganisatie en kom je met oplossingen en beleidsvoorstellen doeltreffend en creatief.

In de beleidsontwikkeling zijn ons werkbedrijf De Binnenbaan, het UWV en onze buurgemeenten belangrijke samenwerkingspartijen in de arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal. Je werkt dan ook samen met de adviseurs van De Binnenbaan en de andere samenwerkingspartners om de ambities uit het coalitieakkoord “doen wat nodig is” en de Kadernota “Meedoen met Meerwaarde” te verwezenlijken. Als expert op jouw gebied ben je een vraagbaak voor lastige vragen en coördineer je lastige opgaven binnen de afdeling.

In deze functie werk je in een politiek bestuurlijke omgeving. Daarom stem in je in deze functie af met College en Raad en management. Niet alleen mondeling maar ook via college- en raadsvoorstellen. Je draagt tevens bij aan de P&C-producten zoals voortgangsrapportages, jaarrekening en begroting.

De werkzaamheden richten zich op:

 • Beleidsondersteuning en vraagbaak op het terrein van re-integratie/Participatiewet (vraagstukken van bestaanszekerheid en kansengelijkheid) en (de herziening van) de infrastructuur van het regionaal arbeidsmarktbeleid.
 • Het herijken en doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen bij inkomensvoorzieningen zoals herijking van de bijzondere bijstand.
 • Actualisatie van verordeningen/beleidsregels en het door ontwikkelen naar één verordening Sociaal Domein.
 • Beleidsmatig heb je samen voer je samen met een andere collega het accounthouderschap voor werkbedrijf de Binnenbaan.
 • Je hebt namens Zoetermeer vertegenwoordiger binnen het centrale beleidsoverleg van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal en bent daarmee een belangrijk schakelpunt vanuit de opdracht/eigenaarsrol èn centrumgemeenterol.
 • Invulling geven aan (evaluatie)onderzoek vanuit oogpunt van rendement, inzichten vanuit kosten/baten analyses en onderzoek.

Vereisten / knock-outcriteria
NB
: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever (dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie);
2. Een maximum uurtarief van €100,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten); 
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Beleidsmedewerker in het sociaal domein op het gebied van re-integratiebeleid, arbeidsmarktbeleid én uitvoering en implementatie Participatiewet in een gemeentelijke organisatie (benoem dit duidelijk in het cv.) (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar in een politiek-bestuurlijke omgeving én met het (strategisch) adviseren van bestuurders (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een 100.000+ gemeente (15 punten).

Competenties

 • Opereert slim en soepel in krachtenvelden en kan goed samenwerken.
 • Conceptueel sterk: goed in informatieverwerking, analyse en creatief.
 • Goed in staat te overtuigen en mensen mee te krijgen voor een standpunt.
 • Schrijft graag en zeer goed leesbare stukken die iedereen begrijpt en met plezier leest.
 • Weet wat het van hem of haar vraagt om vanuit de bedoeling te werken.
 • Financieel onderlegd, kennis van en ervaring met de financiële onderdelen van de beleidscyclus.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1. De werkzaamheden kunnen eventueel worden gedaan door een medior Beleidsmedewerker onder supervisie van / met als ‘achtervang’ een Senior Beleidsmedewerker.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag. Overige dagen in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland tussen woensdag 30 november 2022 en vrijdag 2 december 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen in diezelfde week bericht.

Overige informatie

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 23 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op donderdag 24 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 25 november 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior beleidsmedewerker re-integratie en arbeidsrecht die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.