thumbnail
thumbnail
Werkvoorbereider

Waterschap Noorderzijlvest

Grasdijkweg 2, 9798 TC Garmerwolde, Nederland

Overig
Sluit over 3 dagen
105
16 Groningen

Publicatiedatum:

23-11-2022

Sluitingsdatum:

07-12-2022

Begindatum:

01-01-2023

Einddatum:

01-01-2024
Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Voor de tijdelijke versterking van het team ‘’Plannen en Projecten’’ dat is belast met de voorbereiding en uitvoering van diverse civiele- en waterbouw projecten zoeken wij voor het Cluster oevers en baggeren een civieltechnische werkvoorbereider / (assistent) projectleider voor 2 dagen per week.

Met een aantal waterschappers ga je de uitdaging aan om de opgave voor onderhoudsbaggerwerken en oeververdedigingen te realiseren. Daarnaast vragen wij inzet als assistent projectleider voor ondersteuning tijdens de aanbestedingsfase en realisatie van diverse bagger- en oeverwerken.

Wat ga je doen?

Binnen de projecten draag je bij aan diverse werkvoorbereiding- en assistent projectleiders taken. Daarbij werk je nauw samen met de projectleider, de omgevingsmanager, het ingenieursbureau en de aannemer. Jouw werkzaamheden zijn binnen het cluster zeer variërend van civieltechnische vraagstukken, het verzorgen van aanbestedingen maar ook het aansturen van adviesbureaus en toezicht op projecten behoren tot jouw taken. In de rol van (assistent)projectleider bied je ondersteuning of leid je diverse projecten. Jouw rol vraagt om kennis van de voorbereiding en realisatie van de projecten. Een greep uit de veel voorkomende werkzaamheden zijn hieronder weergegeven:

 • Opstellen uitvragen en beoordelen aanbiedingen van opdrachten voor adviesbureaus, zoals conditionerende onderzoeken, aanbesteding en begeleiding realisatie.
 • Opstellen en/of beoordelen schetsontwerpen voor beschoeiingen, kademuren etc.
 • Beoordelen contractstukken, zoals bestek, tekeningen, profielen etc.
 • Afstemming met de afdeling inkoop over contractvormen en uitvragen.
 • Meedenken en adviseren bij opstellen EMVI-uitvraag baggerwerken
 • Beoordelen en/of zelf uitwerken ramingen/begrotingen
 • Opdrachtbrief of overeenkomst opstellen
 • Bijwonen van bouwvergaderingen
 • Bijwonen van voortgangsoverleggen met adviesbureaus
 • Toezichthouden op werkzaamheden
 • Beoordeling van facturen

Kandidaatomschrijving

 • Je hebt een afgeronde relevante technische HBO opleiding.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als civieltechnisch werkvoorbereider/(assistent)projectleider, opgedaan tijdens  de afgelopen 6 jaar in vergelijkbare project.
 • Je hebt ervaring met het werken binnen een waterschap.
 • Je bent vertrouwd met contracten op basis van RAW systematiek.
 • Je hebt kennis van het voorbereiden en begeleiden van het aanbestedingsproces.
 • Je hebt kennis van of affiniteit met watersystemen / bagger en oeverwerken. 
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken en werken in projectteams.
 • Je bent in het bezit van VCA-VOL.

Waarom pas jij in het team?

Jij bent gemakkelijk te benaderen. Niet alleen door collega’s, maar ook door onze samenwerkingspartners en stakeholders. Afwachtend ben je echter niet. Komt iemand niet naar jou, dan zoek je zelf contact. Hierdoor weet je goed wat er speelt en los je op wat er op te lossen valt. Je behaalt graag resultaten, het liefst samen met je teamgenoten. Het werk moet van goede kwaliteit zijn. Daarbij hou je de planning scherp in de gaten en signaleer je tijdig afwijkingen bij de projectleider. Je houd van pragmatisch werken. Want ja, ook enige nuchterheid is je niet vreemd. In jou klopt een blauwgroen hart; de affiniteit met water en natuur is groot.

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
Bij deze opdracht is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA.
Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat dan de offerte indient.

1. Een overeenkomst kan worden ontbonden, indien gewijzigde regelgeving dit noodzakelijk maakt.

2. Ook bij ziekte van de medewerker, die naar verwachting langduriger (langer dan 10 werkdagen) zal zijn, en in geval van andere zeer ernstige omstandigheden, heeft de opdrachtgever het recht de opdrachtnemer te verzoeken een vervangende medewerker aan te bieden dan wel het contract conform de algemene voorwaarden van het DAS te ontbinden. Iedere vervanging geschiedt slechts na voorafgaand overleg en toestemming van de opdrachtgever. De vervangende medewerker dient aan dezelfde kwalificaties te voldoen als de oorspronkelijk werkzame medewerker van de opdrachtnemer. Indien er een inwerkperiode noodzakelijk is, zal vooraf in overleg worden bepaald hoeveel dagen door de opdrachtnemer niet in rekening gebracht zullen worden, zulks echter met een maximum van 5 werkdagen

3. Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst is mogelijk met instemming van alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar verlangd kan worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen partijen een opzegtermijn van 1 maand in acht.

4. Voor deze opdracht zijn de AWVOODI 2018 van toepassing deze zijn beschikbaar op de website via onderstaande link:

https://www.noorderzijlvest.nl/inkoop-en-aanbesteding 

Indexering tarief:

Het door u aangegeven tarief kan na minimaal 12 maanden jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de CBS prijsindex (CBS indexering, Dienstenprijzen, commerciële dienstverlening en transport, Architecten en Ingenieurs (71), waterbouw (711216)). 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1533643636692.

Interviewplanning

Het waterschap nodigt maximaal 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek in week 50 2022. Wij verzoeken de kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze periode.

Wanneer u op  2022 voor 12.00 uur nog geen uitnodiging heeft ontvangen via het DAS Groningenhuurtin.nl, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.
Contact over de opdracht en/of de procedure loopt uitsluitend via het DAS Groningenhuurtin.nl. Wij verzoeken u dan ook geen contact met het waterschap op te nemen.

Heeft u zich nog niet geregistreerd als aanbieder op www.Groningenhuurtin.nl, dan adviseren wij u hiervoor op korte termijn zorg te dragen. U kunt helaas zonder registratie géén offertes indienen voor de lopende opdrachten. Na goedkeuring van de registratie kunt u via www.Groningenhuurtin.nl offertes indienen voor nieuwe opdrachten.

Toelichting op rooster

in overleg

Dienstencategorie

Bouwkundige diensten, technische diensten, diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur, e.d.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Werkvoorbereider die deze organisatie zoekt?