thumbnail
thumbnail

Technisch adviseur waterveiligheid HWBP project Cuijk-Ravenstein

Pettelaarpark 70, 5216 PP 's-Hertogenbosch, Nederland

Sluit over 25 dagen
130
24 Noord-Brabant

Begindatum:

15 sept 2024

Einddatum:

14 sept 2025

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

5 jul 2024

Omschrijving van de opdracht

Globale inhoud van de opdracht

De opdracht omvat het vervullen van de rol van technisch adviseur waterveiligheid / adviseur geotechniek gedurende gemiddeld 24 uur/week bij het projectteam van het waterschap Aa en Maas dat werkt aan het HWBP project 'Cuijk-Ravenstein'.

De kenmerken van het project zijn te vinden op de website van Aa en Maas: Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein - Waterschap Aa en Maas. Het projectgebied heeft een lengte van ongeveer 21 km en ligt aan de zuidzijde van de Maas vanaf de spoorbrug bij Katwijk (gemeente Land van Cuijk) tot net voorbij de snelweg A50 bij Ravenstein. Het is een zeer gevarieerd traject met uitdagende vraagstukken. De stad Grave met haar kademuren, die primaire keringen zijn, dient haar vestingkarakter te behouden en is een mooie uitdaging. Daarnaast zijn er nog een tiental kunstwerken op het traject die onderdeel van de kering vormen.

Halverwege 2023 zijn we samen met het geselecteerde advies- en ingenieursbureau gestart met de planuitwerking met als hoofddoel te komen tot een vergunningontwerp dat onderdeel is van een goedgekeurd projectbesluit. Om dit goed te kunnen begeleiden willen wij vanaf september 2024 het huidige technische team versterken met een technisch adviseur.

Waterschap Aa en Maas

Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Voorwaarden

Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing, evenals de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI 2018). Met de Opdrachtnemer wordt een overeenkomst van opdracht gesloten conform het bij deze aankondiging gevoegde model. De kandidaat dient een geheimhoudings- en integriteitsverklaring te ondertekenen conform het bij deze aankondiging gevoegde model.

Overige voorwaarden

 1. Indiening: Het niet tijdig indienen van de Inschrijving leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

 2. Gestanddoeningstermijn: De Inschrijving dient een gestanddoeningstermijn te hebben van 50 dagen na de dag waarop de uiterste termijn voor het indienen van de inschrijvingen is verstreken. Het waterschap kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend. In geval door een (afgewezen) inschrijver een kort geding wordt aangespannen tegen de gunningsbeslissing van het waterschap, gaat de inschrijver door indiening van een inschrijving akkoord met een automatische verlenging van de gestanddoeningstermijn tot 14 kalenderdagen na vonnis in kort geding.

 3. Eisen, voorwaarden en voorbehoud: De Inschrijving voldoet aan de gestelde eisen. De (algemene) leveringsvoorwaarden van inschrijver zijn niet van toepassing. Het waterschap wijst deze van de hand. Er zijn geen voorbehouden gesteld aan de ingediende inschrijving.

 4. Onjuistheden: Alle documenten zijn met zorg samengesteld. Mocht Inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan maakt Inschrijver deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het uiterste tijdstip voor het indienen van vragen, bekend met een opgave van de correctievoorstellen en eventuele onderbouwing. Ook eventuele bezwaren tegen (delen van) dit document dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken. Van inschrijvers wordt een proactieve houding verwacht. Dit betekent dat een inschrijver geen rechtsgeldig beroep kan doen op onvolkomenheden of tegenstrijdigheden die door hem niet binnen de hiervoor genoemde termijn aan de orde zijn gesteld, terwijl dit redelijkerwijs wel mogelijk was geweest. Ten aanzien van deze onvolkomenheden of tegenstrijdigheden heeft de inschrijver in die situatie zijn rechten verwerkt.

 5. Schadevergoeding: Het waterschap behoudt zich het recht voor de opdracht uiteindelijk niet te gunnen. In dat geval hebben de inschrijvers geen recht op schadevergoeding betreffende de gemaakte kosten in het kader van deze aanbesteding.

 6. Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing.

Wijze van beoordelen inschrijvingen

Het waterschap beoordeelt de inschrijvingen als volgt:

 • De procesleider van het waterschap controleert de inschrijvingen op volledigheid. Indien Inschrijver één of meerdere (gevraagde) documenten niet heeft ingestuurd of op één of meerdere documenten gevraagde informatie ontbreekt, dan kan het waterschap Inschrijver uitsluiten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

 • De procesleider van het waterschap controleert of Inschrijver de eisen en bepalingen, die zijn omschreven in deze nadere uitvraag en de overige aanbestedingsdocumenten, gelezen en begrepen heeft. Indien Inschrijver inschrijft gaat het waterschap ervan uit dat u akkoord gaat met deze eisen en bepalingen. Indien niet wordt voldaan aan de gestelde eisen kan het waterschap Inschrijver uitsluiten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

 • Daarna verspreidt de procesleider van het waterschap de kwalitatieve stukken aan het beoordelingsteam. De inschrijvingen worden als eerste individueel beoordeeld. De resultaten worden gebundeld door de procesleider. Daarna belegt de procesleider een consensusmeeting en zit deze voor om te komen tot een gezamenlijk kwalitatief oordeel. Als het kwalitatieve oordeel is gemaakt, bepaald de procesleider aan de hand van het kwalitatieve oordeel plus de prijzen de voorlopige ranking. De prijzen worden niet kenbaar gemaakt aan het beoordelingsteam.

 • De top drie kandidaten worden uitgenodigd voor het het interview, mits de kans op gunning aanwezig is op basis van de reeds behaalde punten. De kandidaten op plaats 4  tot en met 6 worden in de wachtkamer geplaatst. De overige kandidaten ontvangen een bericht van afwijzing. 

 • Na de interviews vindt er een tweede consensusoverleg plaats met het beoordelingsteam waarna de Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV) wordt bepaald. De procesleider begeleidt de beoordeling, maar beoordeelt zelf niet mee. De procesleider maakt de voorlopige gunning bekend.


Mededeling van de gunningsbeslissing

Gelijktijdig met het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijver met wie het waterschap de overeenkomst wil sluiten, zullen de overige inschrijvers eveneens een mededeling van deze gunningsbeslissing ontvangen. Zij ontvangen hiertoe een mededeling met tevens een motivering voor de redenen van de afwijzing. Het waterschap verzendt de motivering digitaal naar de contactpersoon van de aanbesteding.

Zolang er niet op alle punten volledige overeenstemming is bereikt, is er geen sprake van enige gebondenheid van Waterschap Aa en Maas. In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten.

Rechtsbescherming

Indien inschrijver het niet eens is met de gunningsbeslissing kan beroep ingesteld worden tegen deze beslissing bij de rechtbank Oost-Brabant locatie 's-Hertogenbosch. Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch. De mededeling van het waterschap van een voorgenomen gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in, als bedoeld in artikel 6:217, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, van het aanbod van de Inschrijver.

Het waterschap sluit niet eerder de overeenkomst op basis van een gunningsbeslissing dan nadat een termijn van vijf (5) kalenderdagen na (digitale) bekendmaking van de mededeling van die gunningsbeslissing is verstreken.

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de gunningsbeslissing wanneer het waterschap niet binnen bovenstaande termijn na de (digitale) bekendmaking van de gunningsbeslissing is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter. De opschortende termijn dient inschrijver derhalve ook als een vervaltermijn te zien waarbinnen hij tegen de gunningsbeslissing in rechte kan opkomen.

Het volgende tot de opschortende termijn dienen in acht te worden genomen:

 • Indien een afgewezen inschrijver voor het verstrijken van de opschortende termijn een kort geding aanhangig heeft gemaakt en de dagvaarding daarvan betekend is op het adres van het waterschap, zal het waterschap in beginsel de uitkomst van deze procedure (in eerste aanleg) afwachten voordat er verder uitvoering wordt gegeven aan de gunningsbeslissing en ondertekening van de opdracht.

 • Inschrijvers die een voorziening in rechte willen vragen tegen de gunningsbeslissing dienen dit tijdig voor de afloop van de hierboven vermelde opschortende termijn schriftelijk mede te delen aan het waterschap onder gelijktijdige toezending van een conceptdagvaarding en met vermelding van de datum waarop de rechter de zaak zal behandelen.

 • Om te voorkomen dat een uitgebrachte dagvaarding het waterschap niet tijdig bereikt verzoeken wij Inschrijver zo spoedig mogelijk een afschrift van de dagvaarding te mailen naar: inkoop@aaenmaas.nl.

Klachtenregeling

Bij een aanbestedingsprocedure kan het voor komen dat tussen de aanbesteder en inschrijvers ontevredenheid ontstaat over hoe in de aanbestedingsprocedure is gehandeld. Dat kan leiden tot een klacht. Hiervoor is een de Klachtenregeling Aanbesteding opgesteld. Het doel hiervan is om klachten over een aanbesteding op een laagdrempelige wijze af te handelen.

Wie er een klacht in kan dienen en welke regels er verder gelden, leest u in de Klachtenregeling van Aa en Maas. U vindt de klachtenregeling op https://www.aaenmaas.nl/overons/samenwerken/klachten-aanbesteden/. Ook vindt u daar het digitale klachtenformulier.

Indexatieregeling

Er is een indexatieregeling van toepassing, zie artikel 4.5 van de overeenkomst.


Functieprofiel

Voor de Planuitwerkingsfase van de dijkversterking Cuijk-Ravenstein zoeken wij een ervaren technisch adviseur waterveiligheid / adviseur geotechniek. Wij hebben een gemiddelde inzet van 24 uur per week ingeschat. Binnen de 24 uur dienen de werkzaamheden in ieder geval op donderdag op het hoofdkantoor van waterschap Aa en Maas te worden uitgevoerd. Bij voorkeur dienen de andere twee dagen verdeeld te worden over de maandag, dinsdag of woensdag.

Naast je inbreng in de integrale ontwerp overleggen ben je namens de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de review en beoordeling van de technische uitgangspunten, veiligheidsanalyses, de geotechnische onderzoeksstrategie en de ontwerpen die het ingenieursbureau opstelt. Het zwaartepunt van jouw werkzaamheden ligt op het specialisme waterbouwkundige constructies, waaronder ondergrondse en bovengrondse constructies van kademuren, constructies van kunstwerken en geotechnische constructies als stabiliteit en pipingschermen. Ervaring en kennis van de D serie van Deltares, SCIA en Plaxis conform de veiligheidsfilosofie (BOI2023 of voorheen WBI2017 en PPL richtlijn) is een voorwaarde. Daarnaast zal jouw ondersteuning ook gevraagd worden bij de beoordeling van ontwerpen van de gronddijk.

Je hebt continu oog voor deadlines, risico’s en mogelijke innovaties. Je bent sparringpartner van onze technisch manager en collega technisch adviseurs en indien nodig geef je advies aan ons IPM-team. Je bent in staat om technische vraagstukken uit te leggen aan niet-experts. Je houdt afstemming met de beheerorganisatie die uiteindelijk na afronding van het project de dijken in beheer neemt.

Randvoorwaarden opdracht

 • Aanvang opdracht dient op de afgesproken startdatum plaats te vinden;

 • Er dient gewerkt te worden volgens de processen en procedures van het waterschap;

 • De in te zetten technisch adviseur mag niet in meerdere personen met dezelfde ervaring verdeeld te worden;

 • Een meestergezelconstructie (senior en junior) is niet toegestaan;

 • Een deel van de werkzaamheden mag niet door andere medewerkers worden uitgevoerd van opdrachtnemer op kantoor (oftewel door de backoffice);

·       Indien technisch adviseur niet voldoet gedurende de duur van de nadere opdracht aan de gestelde competenties, de benodigde expertise of geen match heeft met het opdrachtgeversteam is het waterschap gerechtigd om de technisch adviseur te laten vervangen;

 • Continuïteit van technisch adviseur dient gewaarborgd te zijn middels vervanging van tenminste hetzelfde kwaliteitsniveau welke binnen 30 dagen ingeschakeld dient te worden. Indien er sprake is van vervanging vanuit de zijde van Opdrachtnemer dient dit vooraf ter goedkeuring aan Opdrachtgever worden voorgelegd. Kosten voor het eventueel inwerken van een vervanger, komen voor rekening van de Opdrachtnemer;

 • Halfjaarlijks vindt er een evaluatiegesprek met de betreffende technisch adviseur plaats.

Interviewplanning

We nodigen maximaal 3 kandidaten uit voor een gesprek. De gesprekken vinden op dinsdag 27 augustus plaats tussen 14.00 en 17.00 uur plaats op het hoofdkantoor van waterschap Aa en Maas te ‘s-Hertogenbosch. Gezien de planning is het slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk hiervan af te wijken.

Bijlagen

Download bijlage

CONCEPT Bureau en ZZP Overeenkomst technisch adviseur CuRa.pdf

Download bijlage

Bijlage 3 AWVODI 2018.pdf

Download bijlage

Bijlage 2 CONCEPT Geheimhoudings- en integriteitsverklaring.pdf

Eisen

Voorwaarden voor deelname

Met het doen van een inschrijving stemt de inschrijver in met de bij deze uitvraag gevoegde contractdocumenten: • Overeenkomst van opdracht • Inkoopvoorwaarden (AWVODI 2018) • Geheimhoudings- en integriteitsverklaring

Op te geven uurtarief

Het op te geven uurtarief exclusief omzetbelasting dient een all-in uurtarief te betreffen waarin alle kosten waaronder, maar niet gelimiteerd tot: salariskosten, reis- en verblijfkosten, overheadkosten, sociale lasten, algemene kosten, opleidingskosten, vervanging en winst en risico dienen te zijn inbegrepen.

Beschikbaarheid en fysieke aanwezigheid

De door u aangeboden kandidaat is uiterlijk per 1 september 2024 voor gemiddeld 24 uur per week beschikbaar en kan op de donderdag fysiek in Den Bosch aanwezig zijn.

Opleiding

De kandidaat beschikt over een aantoonbare afgeronde relevante opleiding zoals waterbouwkunde of civiele techniek op minimaal HBO niveau. Dit blijkt uit het CV of de motivatiebrief.

Werkervaring softwarepakketten

De kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring met Relatics en geotechnische rekenpakketten voor toets- en ontwerpwerk waaronder Plaxis. Dit blijkt uit het CV of de motivatiebrief.

Gevraagde documenten

Aanleveren bij offerte

 • Motivatiebrief

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 20 %

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Het doel van dit criterium is te achterhalen in welke mate de kandidaat de rol die gevraagd wordt doorgrond en in welke mate de kennis en ervaring van de kandidaat aansluit op de opdracht. De motivatiebrief wordt beoordeeld volgende de hieronder aangegeven criteria:

 • De mate waarin de kandidaat beschikt over werkervaring met constructies zoals damwanden en waterkerende kunstwerken;

 • De mate waarin de kandidaat ervaring heeft met geotechnische rekenpakketten voor toets- en ontwerpwerk en de mate waarin de kandidaat geotechnisch en geohydrologisch onderzoek kan interpreteren;

 • De mate waarin de kandidaat inhoudelijke kennis heeft van het Beoordelings- en ontwerpinstrumentarium (BOI2023);

 • De mate van werkervaring in een projectorganisatie aan de opdrachtgeverskant binnen een waterschap en gewerkt hebben met of binnen een (bouw)team van een ingenieursbureau en eventuele aannemer. Geef daarnaast een toelichting op welke wijze de kandidaat de samenwerking ziet met de technisch manager en het ingenieursbureau.

De motivatiebrief mag maximaal 2 A4 pagina’s bevatten. Hoe beter de toelichting, hoe hoger de kandidaat scoort op betreffende gunningscriteria. 

Scoretabel

25%

De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt volledig doorgrond en de mate van kennis en ervaring van de kandidaat aansluit zeer goed aan op de opdracht.

20%

De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt goed doorgrond en de mate van kennis en ervaring van de kandidaat aansluit goed aan op de opdracht.

15%

De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt voldoende doorgrond en de mate van kennis en ervaring van de kandidaat aansluit voldoende aan op de opdracht.

10%

De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt beperkt doorgrond en de kennis en ervaring van de kandidaat aansluit in beperkte mate aan op de opdracht.

0%

De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt onvoldoende doorgrond en de mate van kennis en ervaring van de kandidaat aansluit onvoldoende aan op de opdracht.


Weging: 25 %

Mate van werkervaring

Het CV van de kandidaat wordt beoordeeld op de mate van werkervaring als technisch adviseur waterveiligheid en/of geotechnisch adviseur. Hoe hoger de mate van relevantie en daarmee de toegevoegde waarde is ten van het gevraagde hoe hoger de score. Uw cv mag maximaal 3 A4 bevatten. Scoretabel 15% De kandidaat heeft een hoge mate van relevante werkervaring als technisch adviseur waterveiligheid en/of adviseur geotechniek, in de planuitwerking voor versterkingsprojecten van primaire waterkeringen. 10% De kandidaat heeft voldoende werkervaring, dus minimaal 3 jaar, als technisch adviseur waterveiligheid en/of adviseur geotechniek, in de planuitwerking voor versterkingsprojecten van primaire waterkeringen. 0% De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring als technisch adviseur waterveiligheid en/of adviseur geotechniek, maar niet in versterkingsprojecten van primaire waterkeringen.

Weging: 30 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met 3 kandidaten gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria:

 • Mondelinge toelichting van de werkervaring zoals gesteld in de eisen en gunningscriteria;

 • Mondelinge toelichting op de ervaringen op basis van het CV;

 • Motivatie van de kandidaat om op deze opdracht in te schrijven;

 • De onderlinge interactie met de beoordelaars, waarbij gelet zal worden op de communicatieve vaardigheden, proactieve houding en contact kunnen maken met gesprekspartners.

Scoretabel

25%

De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt volledig doorgrond en de mate van kennis en ervaring van de kandidaat aansluit zeer goed aan op de opdracht.

20%

De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt goed doorgrond en de mate van kennis en ervaring van de kandidaat aansluit goed aan op de opdracht.

15%

De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt voldoende doorgrond en de mate van kennis en ervaring van de kandidaat aansluit voldoende aan op de opdracht.

10%

De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt beperkt doorgrond en de kennis en ervaring van de kandidaat aansluit in beperkte mate aan op de opdracht.

0%

De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt onvoldoende doorgrond en de mate van kennis en ervaring van de kandidaat aansluit onvoldoende aan op de opdracht.

Weging: 25 %

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur

Ben jij de Technisch adviseur waterveiligheid HWBP project Cuijk-Ravenstein die deze organisatie zoekt?