thumbnail
thumbnail
VNGR - Jurdisch expert WMO2015 en Jeugdwet

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Juridisch
Deze inhuuropdracht is verlopen
€120
8-10 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

07-03-2023

Sluitingsdatum:

20-03-2023

Begindatum:

01-04-2023

Einddatum:

30-06-2023

Organisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal-, fysiek- en veiligheidsdomein;

 • verbeteren van de dienstverlening;

 • een efficiënte- en wendbare organisatie; anticiperen op de toekomst.

Naleving
Naleving is onderdeel van VNG Realisatie. Zij ondersteunt gemeenten bij het versterken van de preventie-, toezichts- en handhavingspraktijk in het sociaal domein. Naleving heeft kennis die zij ontsluit voor gemeenten middels een kennisbank en de inzet van instrumenten als de website, fora, trainingen, webinars, workshops, (regio)bijeenkomsten en advies. De kennis wordt verrijkt door het onderzoeken, signaleren en vertalen van trends en ontwikkelingen, het doen van innovatieprojecten en het ophalen van goede praktijken onder gemeenten en ketenpartners. Waar knelpunten of toepassingsvraagstukken worden herkend worden deze vertaald in oplossingsrichtingen en in afstemming met de VNG beleidscollega’s bespreekbaar gemaakt bij de systeemverantwoordelijke.

Naleving wordt gevormd door ruim 45 professionals met een grote diversiteit aan achtergronden en expertises. Zij werken in functies als die van projectmanager, (beleids- en strategisch) adviseur, secretaris, data-expert, juridisch adviseur, etc. Zij delen energie, betrokkenheid en passie voor hun vak en de goede onderlinge sfeer heeft een herkenbare positieve uitstraling op de omgeving.

Omschrijving van de opdracht
De opdracht omvat het bieden van juridische specialistische kennis en advisering op het gebied van complexe vraagstukken in het kader van toezicht, handhaving en fraudepreventie binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet aan gemeenten. De vraagstukken liggen vaak op het snijvlak met het bestuursrecht (AWB) en en AVGhet civiel- en strafrecht, rekening houdend met de AVG en geldende privacywetgeving. Ervaring en kennis van jurisprudentie, de AVG, geldende rechtspraak en het kunnen duiden van nieuwe relevante uitspraken omtrent dit vlak is vereist. Aantoonbare werkervaring in het adviseren van gemeenten in dit specialistische werkveld van het sociaal domein is daarnaast tevens een vereiste.

Het werk zal vooral bestaan uit het leveren van juridische advisering en expertise op het gebied van toezicht en handhaving in de Wmo 2015 en Jeugdwet, bij het organiseren van kennis- en regiobijeenkomsten, en bij het opstellen, ontwikkelen en uitvoeren van (beleids)producten. Je bent dus veel bezig met schriftelijke en mondelinge kennisoverdracht aan derden. Je bent een specialist: vragen die op je af komen, zijn vragen waar vrijwel niemand in Nederland een goed antwoord op heeft. Je bent gezaghebbend en durft indien nodig je nek uit te steken in het maatschappelijk debat over de aanpak van zorgfraude. Dat geldt zowel voor individuele overdracht, zoals het beantwoorden van uitvoeringsvragen, als voor het verzorgen van cursussen en presentaties. Daarnaast schrijf je teksten voor handreikingen voor overheidsmedewerkers en andere inhoudelijk betrokkenen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 1. Juridisch specialistische kennis en advisering Juridische ondersteuning en advies bij een ondersteuningsverzoek van een gemeente rondom een complex fraudesignaal, zowel over concrete casuïstiek als over beleidsstukken.

 2. Op verzoek- aansluiten bij werkgroepen , bijvoorbeeld een werkgroep van het ministerie van VWS.

 3. Expertise leveren Ondersteuning bieden bij het juridisch up to date houden van bestaande producten en portfolio.

 4. Bijdragen aan kennisdeling:

  1. Bijdragen leveren aan inhoud kennissessies en regiobijeenkomsten

  2. Juridische uitspraken: Duiding van interessante uitspraken gerelateerd aan toezicht en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet.

  3. Actief bijdragen aan (door)ontwikkeling van bestaande portfolio en nieuwe kennisproducten en het eenvoudig ontsluiten van deze kennis voor gemeenten.

 5. Op verzoek aanwezig zijn bij het (team)overleg van team Zorg, digitaal dan wel fysiek.

Resultaten

 • Afhandeling juridische complexe vragen van gemeenten ten behoeve van rechtmatigheid in de WMO 2015 en Jeugdwet, al dan niet op het snijvlak van het Bestuurs-, civiel dan wel strafrecht..

 • Bijdragen aan kennisdeling, zoals bijdragen aan de inhoud van (kennis)sessies, trainingen en bijeenkomsten.

 • Duiding geven aan uitspraken op het gebied van toezicht en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet, al dan niet op het snijvlak van het Bestuurs-, civiel dan wel strafrecht.

 • Bijdragen aam het juridisch up to date houden van het portofolio.

 • Bestaande en nieuwe producten worden (door)ontwikkeld

Eisen

 • Een afgeronde juridische universitaire studie, of WO werk- en denkniveau blijkend uit minimaal drie jaar juridische werkervaring op WO werk- en denkniveau

 • Minimaal drie jaar ervaring in het opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving, bijvoorbeeld bij rijksoverheid of gemeenten, en de omgang met tegenstrijdige belangen.

 • Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring met juridische ondersteuning van gemeenten;

 • Minimaal een jaar ervaring als specialist op het gebied van fraudebestrijding van Wmo 2015 en Jeugdwet.

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Gunningscriteria

 • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare kennis van de uitvoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet door gemeenten.

 • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbaar kennis van de Algemene wet bestuursrecht.

 • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met fraudepreventie en – bestrijding op het gebied van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

 • De voorgestelde kandidaat heeft kennis van en werkervaring met aanpalende wetgeving, zoals de Wlz, privacywetgeving en, in mindere mate, de Zorgverzekeringswet, Gemeentewet, het civiele recht (BW) en het strafrecht.

 • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het mondeling en schriftelijk duiden van compleze juridische zaken voor niet juridischgeschoolde personen.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de VNGR - Jurdisch expert WMO2015 en Jeugdwet die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.