thumbnail
thumbnail
VNGR - Business Liaison Manager

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Sluit over 2 dagen
125
36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

30 sept 2023

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

18 mei 2023

Organisatie
VNG Realisatie werkt samen met en vóór onze leden, alle 342 gemeenten in Nederland, aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. Wij ondersteunen gemeenten bij het aangaan van maatschappelijke opgaven en het uitvoering geven aan wettelijke taken. Dit door het ontwikkelen van programma’s en projecten op het gebied van dienstverlening, uitvoering en ICT.

Expliciete besluitvorming over en betrokkenheid van de leden bij deze programma’s en projecten is belangrijk. We werken daarom transparant en in constante afstemming met de betrokken gemeenten. Hun tevredenheid over ons werk is leidend in alles wat we doen.

Om onze producten en diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vraagstukken en behoeften van gemeenten, doorloopt ieder project of programma een vaste ontwikkelcyclus bestaande uit vier fasen: weten, proberen, maken en beheren. Op deze manier werken we doel- en resultaatgericht van een initieel idee naar een concreet product of dienst voor al onze leden.

Voor iedere fase die een project doorloopt is binnen VNG Realisatie een basisteam aangesteld. De expertise binnen dit team kan worden aangevuld met specifieke ondersteuning vanuit zes kenniscentra.

Over Programma Omgevingswet
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal

staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De Omgevingswet zal in 2024 in werking treden. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet. Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van VNG Beleid. We zijn een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. Het team bestaat uit ongeveer 80 betrokken medewerkers en bestaat uit mensen vanuit VNG Beleid en VNG Realisatie.

Voorbeelden van projectteams binnen de programmaorganisatie zijn: Regionale Implementatie Coaches Omgevingswet (RIO’s), Financiën (over structurele effecten van de Omgevingswet), Toepasbare regels (combinatie van juridische en technische aspecten), Omgevingsplan, Leveranciersmanagement en Regie & Demand.

Omschrijving van de opdracht
verbonden en verweven zijn. Het team bestaat uit ongeveer 80 betrokken medewerkers en bestaat uit mensen vanuit VNG Beleid en VNG Realisatie.

Voorbeelden van projectteams binnen de programmaorganisatie zijn: Regionale Implementatie Coaches Omgevingswet (RIO’s), Financiën (over structurele effecten van de Omgevingswet), Toepasbare regels (combinatie van juridische en technische aspecten), Omgevingsplan, Leveranciersmanagement en Regie & Demand.

 • draagt zorg voor de analyse en prioritering van deze vraag en aandachtspunten;

 • behartigt vervolgens het gemeentelijk belang bij de doorontwikkeling van de lokale softwareproducten;

 • draagt in afstemming met de coördinator BLM zorg voor doorvertaling naar de doorontwikkeling van landelijke voorziening.

De gezochte functie betreft specifiek de BLM-er die een coördinerende rol vervult binnen het BLM. De coördinator is in staat om met zijn collega BLM-ers periodiek te komen tot een integrale vraag voor de doorontwikkeling van het DSO. Daarbij ligt naast deze coördinerende werkzaamheden het inhoudelijk zwaartepunt op het gebied van de plan(vormings)keten.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Voor de coördinerend BLM-er DSO zijn de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

1) Organiseren, ophalen gemeentelijke vraag op gebied van planketen met betrekking tot de landelijke voorzieningen:

a. Ophalen gemeentelijke vraag via deelname aan bestaande groepen, zoals klankbordgroepen, werkgroepen en werkplaatsen;
b. Waar nodig organiseren van nieuwe werkgroepen.

2) Analyseren gemeentelijke vraag en aandachtspunten DSO:
a. Initiëren en sturen op inhoudelijke analyses en verkenningen;

b. In samenspraak met de andere BLM’ers en analisten organiseren van de analyse van wensen en behoeften van het gemeentelijk veld en bestaande aandachtspunten binnen he DSO. Bepaalt de businesswaarde, bewaakt de samenhang hierin en stelt in samenspraak met gemeentelijk veld de prioriteiten;

c. Zorgdragenvooreenactueelbeeldvandegemeentelijkedemand; d. Zorgdragen voor een actueel beeld van de stand van zaken van de softwareproducten en de landelijke voorziening;

3) Organiseren van de gemeentelijke inbreng in de ontwikkeling van lokale software: a. Vastleggen van behoeften en wensen van het gemeentelijk veld in capabilities en incrementplanning bij afzonderlijke softwareleveranciers;
b. In overleg met leveranciersmanagement onderhouden van relaties met de softwareleveranciers op productniveau met als doel de gemeentelijke behoefte binnen het DSO te borgen;

c. Afstemmenmetstrategischleveranciermanageroverontwikkelingen,inte zetten instrumenten en te ondernemen interventies;
d. Afstemmen over testen van functionaliteiten.

4) Organiseren van de gemeentelijke inbreng voor de incrementele ontwikkeling van DSO-Landelijke Voorziening en LVBB:

a. Vastleggen van behoeften en wensen van het gemeentelijk veld in epics en incrementplanning van het DSO-LV en LVBB;

b. Onderhouden van relaties met de projecten die vallen onder DSO-LV met het doel betrokkenheid gemeenten bij deze projecten te borgen en aandachtspunten te adresseren;
c. Deelnemenaandeincrementplanningsessiesenanderetactische besturingsoverleggen;

d. Afstemmen van inbreng intern en met de vertegenwoordigers van de andere interbestuurlijke partners;
e. Laten beoordelen van documenten, producten en diensten die in het DSO- LV en LVBB worden ontwikkeld;
f. Afstemmen over testen van functionaliteiten van DSO-LV en LVBB en afstemmen over bevindingen uit die testen.

5) Rapporteren aan gemeentelijk veld:
a. Teruggeven van actueel beeld van gemeentelijke demand;

b. Teruggeven van actueel beeld van de stand van zaken binnen het DSO (mate van realisatie).

6) Advisering van de vertegenwoordiger van de VNG in de Programmaraad en OGB 7) Coördineren van het VNG BLM team.

Resultaat van de opdracht
Het voeren van regie (strategisch/tactisch niveau) op de behartiging van de belangen van gemeenten richting de planketen van het DSO met daarbij:

 • Actueel beeld behoefte gemeenten

 • Actueel beeld aandachtspunten DSO vanuit perspectief gemeenten

 • Actueel beeld roadmap software producten

 • Actueel beeld roadmap componenten landelijke voorziening

Eisen

 • Afgeronde WO-opleiding

 • Minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie binnen de fysieke leefomgeving en specifiek in de planketen.

 • WO werk- en denkniveau: aantoonbaar op het gebied van informatievoorziening en in het ruimtelijk domein.

 • Minimaal 2 jaar ervaring in een functie waarin opzet en werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) centraal staat.

 • Minimaal 2 jaar ervaring in het verbinden van het gemeentelijk veld met de ontwikkeling van het DSO.

 • Minimaal 2 jaar ervaring met de gemeentelijke informatievoorziening.

Wensen

 • Minimaal 2 jaar ervaring in het verbinden van het gemeentelijk veld met de ontwikkeling van het DSO.

 • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare ervaring in een functie waarin opzet en werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) centraal staat (blijkend uit CV en motivatie).

 • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het verbinden van het gemeentelijk veld met de ontwikkeling van het DSO. (blijkend uit CV en motivatie).

 • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de gemeentelijke informatievoorziening (blijkend uit CV en motivatie).

 • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in een coördinerende functie binnen de overheid (gemeente, provincie of ministerie).

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de VNGR - Business Liaison Manager die deze organisatie zoekt?