thumbnail
thumbnail
Senior onderzoeker gemeentelijke uitvoerbaarheid

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Sociaal Domein
Sluit over 6 dagen
€110,-
32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

19-09-2022

Sluitingsdatum:

03-10-2022

Begindatum:

03-10-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

32

De afgelopen tijd is in de media veel aandacht geweest voor de gevolgen van lastig uitvoerbare wet- en regelgeving; denk aan de gevolgen die de toeslagenaffaire heeft voor het leven van mensen.


Wil jij als onderzoeker bijdragen aan beter uitvoerbare wet- en regelgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou! VNG Realisatie voert op allerlei actuele en maatschappelijk relevante thema’s uitvoeringstoetsen uit. Schuldenproblematiek, corona-maatregelen, opvang en
verstrekkingen voor vluchtelingen uit Oekraïne, toeslagen, maar ook standaarden in de Omgevingswet en de Wet Digitale Overheid; een paar voorbeelden van onderwerpen waar we aan werken of het afgelopen jaar onderzoek naar gedaan hebben. In onze uitvoeringstoetsen onderzoeken we, natuurlijk samen met gemeenten, wat de gevolgen van nieuw beleid op de gemeentelijke uitvoering zijn. Is duidelijk wat gemeenten moeten doen? Kunnen gemeenten het uitvoeren, hebben ze bijvoorbeeld voldoende mensen en middelen? Welke randvoorwaarden moeten dan ingevuld zijn? En wie staat dan aan de lat voor het invullen van die randvoorwaarden? Het zijn allemaal vragen die in een uitvoeringstoets aan bod komen.


Met een enthousiast team van 10 personen voeren we deze onderzoeken uit. We krijgen echter steeds meer vragen en zijn op zoek naar versterking! Het team bestaat uit interne en externe onderzoekers, stuk voor stuk gedreven professionals. Het team is gericht op samenwerken en streeft een hoog kwaliteitsniveau na. We zoeken iemand die voor een deel van zijn/haar tijd onderdeel van dit team wil worden. VNG Realisatie werkt bij externe inhuur standaard met contracten voor drie maanden. Onze intentie is om, bij
wederzijdse tevredenheid, een verbinding aan te gaan voor een iets langere periode. In die periode werk je, telkens in een duo, aan verschillende onderzoeken op uiteenlopende thema’s.

Vind jij het leuk om (kwalitatief) onderzoek te doen en daarvoor veel met gemeenten te spreken? Ben je analytisch sterk en kun je je analyses ook helder op papier zetten? Dan gaan we graag het gesprek met je aan!


De opdracht
De te werven senior onderzoeker maakt onderdeel uit van kenniscentrum analyse bij VNG Realisatie. Kenniscentrum analyse voert regelmatig uitvoeringstoetsen uit op wettelijke wijzigingen waar gemeenten mee te maken krijgen. VNG Realisatie heeft een gestandaardiseerde methodiek met bijbehorend analysekader voor het doen van uitvoeringstoetsen. Daarbij hanteren wij de vragen over uitvoerbaarheid zoals die opgenomen zijn in het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) als basis.
De resultaten van de uitvoeringstoets worden vastgelegd in een, met gemeenten afgestemde, rapportage. Om tot die rapportage te komen worden in ieder geval de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Deskresearch

  • Expertinterviews/ -sessies

  • Interviews/workshops bij gemeenten (on- of offline)

  • Uitzetten online vragenlijst (facultatief)

  • Analiseren verzamelde input

  • Toetsen analyse bij klankbordgroep

  • Vastleggen resultaten in rapportage

  • Adviseren over vervolgacties o.b.v. bevindingen analyse.


Het proces wordt begeleid door een begeleidingscommissie. Naast de onderzoeken die gedaan worden bij nieuwe wetten of wetswijzigingen, vinden in toenemende mate onderzoeken plaats naar projecten die al in het portfolio van VNG Realisatie zitten. Dit noemen we opschalingsanalyses. De gehanteerde methodiek is vergelijkbaar met die van een impactanalyse. De centrale vraag in deze analyses richt zich echter meer op wat nodig is om een bepaald project naar een volgende fase te brengen (op te schalen). Deze analyses dienen als basis voor besluitvorming in de VNG- governance over de volgende fase van projecten en eventuele collectieve investeringen.

Wat we zoeken in een kandidaat
De senior onderzoeker voert zelfstandig (werkend in duo) analyses uit binnen het kenniscentrum analyse. De onderwerpen waarop analyses gedaan worden zijn divers. Van oudsher hadden de onderzoeken vaak betrekking op e-overheid- en dienstverleningsvraagstukken. Inmiddels worden voor alle ministeries en in alle domeinen onderzoeken uitgevoerd.
De onderzoeken vormen de basis voor bestuurlijke besluitvorming. Het kunnen zorgdragen voor en kunnen formuleren van een goed onderbouwd en gedragen advies is belangrijk. Het uitvoeren van genoemde onderzoeken vraagt van de senior onderzoeker een open en onderzoekende houding. Kandidaten beschikken over ruime werkervaring en zijn tegelijkertijd in staat hun persoonlijke mening opzij te schuiven. Kandidaten zijn in staat de rode draad uit een combinatie van bureaustudie en de input van veel stakeholders te halen en feiten van meningen te scheiden.

Kandidaten kunnen zich baseren op inhoudelijke kennis over gemeentelijke uitvoering en voor gemeenten relevante ontwikkelingen, maar zijn ook in staat uit de expertrol te blijven en de rol van praktijkonderzoeker op zich te nemen. Kennis van en ervaring met vraagstukken rondom digitalisering binnen de overheid zijn een pre voor het vervullen van deze rol. Daarnaast is het prettig als een kandidaat op de hoogte is van ontwikkelingen in het ruimtelijk en/of sociaal domein en snapt welke vraagstukken
gemeenten op dit vlak bezighouden.

Voor deze rol is het belangrijk om makkelijk te schakelen met verschillende mensen. Daarnaast is het van belang dat kandidaten helder, gestructureerd en to the point bevindingen op kunnen schrijven. Ervaring met het werken in een omgeving waar (ogenschijnlijk) tegengestelde belangen bestaan is van belang. Je ziet dit eerder als een uitdaging, waarin jij bij kunt dragen aan ‘betere besluitvorming’. Een positie waarbij je –op basis van input uit de uitvoeringspraktijk en verschillende expertises- adviseert over implementatie, waarna anderen de daadwerkelijke implementatie oppakken, past bij je.

Afstemming is een belangrijk onderdeel van de rol. Dit is (normaliter) geen rol die alleen op afstand vervuld wordt. Een deel van het werk kun je prima vanuit huis doen. We verwachten van een kandidaat echter ook dat deze onderdeel is van een team en in staat
en bereid is met enige regelmaat aanwezig te zijn op kantoor bij de VNG voor overleg en afstemming.


Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
De opdracht bestaat uit het uitvoeren van impactanalyses, uitvoeringstoetsen en opschalingsanalyses. De senior onderzoeker maakt daarbij gebruik van de gestandaardiseerde aanpak voor het doen van uitvoeringstoetsen die VNG Realisatie hanteert. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

Het door middel van deskresearch, expertinterviews/- sessies, interviews bij gemeenten en andere stakeholders en het uitzetten van enquetes:

In beeld brengen op welke wijze wetgeving/projecten bijdragen aan realisatie van de strategische doelen en opgaven van gemeenten;

In beeld brengen wat stakeholders zijn rondom een thema;

In beeld brengen wat de gevolgen van nieuwe wetgeving/nieuwe projecten voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk zijn;

In beeld brengen van de financiele effecten van nieuwe wet- en regelgeving of projecten;

In beeld brengen van de benodigde implementatieondersteuning op alle niveaus, zodat voor een eventuele implementatie benodigde instrumenten kunnen worden ontwikkeld;

Opstellen van een overzicht van risico’s randvoorwaarden bij gemeenten en andere belanghebbenden (leveranciers, ontwikkel- en beheerorganisaties, gemeentelijke koepels, centrale overheid, etc.) die relevant zijn om te kunnen komen tot een succesvolle implementatie.

Het vastleggen van de resultaten van de analyse in een gedragen/ afgestemde rapportage:

Opleveren van onderzoeksrapportages waarin betrokkenen en belanghebbenden zich herkennen, alsmede voorstellen en planningen voor het vervolg, op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden;

Afstemmen van de uitkomsten van analyses met stakeholders;

Voorbereiden en uitvoeren van klankbordgroepen en begeleidingscommissies.


Resultaat van de opdracht
Afgeronde uitvoeringstoetsen waarin stakeholders zich herkennen.
Geleverde bijdrage aan de continue verbetering van de methodiek.


Over VNG Realisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:


werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
verbeteren van de dienstverlening;
een efficiënte en wendbare organisatie;
anticiperen op de toekomst.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior onderzoeker gemeentelijke uitvoerbaarheid die deze organisatie zoekt?