thumbnail
thumbnail

Senior architect Track Architectuur & Kaders Common Ground VNGR

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
135
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

1 feb 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

5 feb 2024

Organisatie
De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door in nauwe afstemming met VNG beleid actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

VNG Realisatie draagt in opdracht van VNG beleid bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;

 • verbeteren van de dienstverlening;

 • een efficiënte en wendbare organisatie;

 • anticiperen op de toekomst.

Over Common Ground
Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg. Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan.

In de kern gaat het bij Common Ground hierom: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van werkprocessen en applicaties. En we bevragen data bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. Een aantal jaar bestond Common Ground uit het organisch groeien en uitproberen van een diversiteit aan initiatieven op verschillende onderdelen van het vijflagenmodel (GEMMA). Vanuit die ervaringen is eind september 2022 een meerdaagse meeting belegd met alle groepen stakeholders om te komen tot een herijking van Common Ground. De brede blik van eerst verandert naar een gefocuste blik op een strak en gedragen programma met transparante doelen, voortgang en resultaten.

Het initiatief Common Ground bestaat al sinds 2017 in de vorm van een informatiekundige visie. Sinds april 2023 wordt de implementatie van Common Ground vanuit een programmastructuur vormgegeven. Vanaf 2024 gaan we Agile werken, waarbij de huidige structuur van tracks wordt verlaten.

Omschrijving van de opdracht
Vanuit VNG is de gemeentelijke informatiearchitectuur uitgewerkt (o.a. GEMMA), en zijn diverse kaders en afspraken (o.a. standaarden) ontwikkeld. Het werk van het teamlid architectuur en kaders bestaat er vooral uit om, samen met de trackleider Kaders en Architectuur, vanuit de Programma context de vertaling te maken van dit raamwerk naar de organisaties (gemeenten, leveranciers) die aan de slag gaan om het raamwerk toe te passen binnen de informatievoorziening van hun organisatie. Enerzijds gaat het om het begeleiden van het toetsen van de begrijpelijkheid van het raamwerk door de gebruikers, anderzijds om de bevindingen terug te brengen naar de opstellers. Het raamwerk zal verder worden geconcretiseerd en verdiept waar nodig. Een van de onderdelen hiervan is het verder uitwerken van het Toetsingskader Common Ground Compliancy. Ook het beantwoorden van vragen en sparren over implementatie vraagstukken behoort tot de werkzaamheden.

Daarnaast wordt gewerkt aan diverse architectuur gerelateerde vraagstukken, bijvoorbeeld open source beleid, het ontwikkelen van een aanpak voor het uitfaseren van oude standaarden, het nader specificeren van de scope etc. Er wordt nauw samengewerkt met portfoliomanagement, waarbij een toetsingskader wordt opgezet en toegepast m.b.t. diverse componenten die in de Common Ground catalogus worden opgenomen.

Een ander deel van de werkzaamheden bestaat uit het verbinden van de informatiekundige opgave met diverse beleidsdomeinen en maatschappelijke opgaven. In de eerste periode ligt de focus op generieke dienstverlening. Werkzaamheden bestaan uit het inventariseren van kansen en het ondersteunen van initiatieven. De aard van de werkzaamheden heeft het karakter van business architectuur werkzaamheden. Ook wordt een bijdrage geleverd aan de zgn. fieldlabs, waarbij door diverse organisaties en leveranciers gezamenlijk in een beperkte periode aan praktische vraagstukken wordt gewerkt.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Als Senior architect Track Architectuur & Kaders Common Ground ben je medeverantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren van de architectuurplannen die de programmadoelstellingen ondersteunen en bijdragen aan het realiseren van een flexibele en schaalbare IT-infrastructuur.

 • Opleveren van concrete gegevensstandaarden. Dit op basis van:

o ruime ervaring met het uitvoeren van informatieanalyse in complexe domeinen;

o het kunnen vertalen van conceptuele vraagstukken naar uitvoerbare oplossingen;

o het kunnen uitleggen van deze oplossingen aan een niet-technisch publiek, en

o dit in samenwerking met collega-architecten, API-ontwerpers en ontwikkelaars.

 • Opleveren van generieke, breed toepasbare kaders, (architectuur)patronen, aanbevelingen of overwegingen die bijdragen aan op elkaar aansluitende en bruikbare (gegevens)standaarden. Dit op basis van:

 • het kunnen generaliseren van de resultaten van concrete standaardisatietrajecten;

 • diepgaande kennis van functionele en niet-functionele eisen die gesteld worden aan complexe registratieve informatiesystemen (bronregisters) binnen de overheid;

 • ervaring met ontwikkeling en beheer van deze systemen;

 • een in deze kennis en ervaring gefundeerde visie op de toekomst van deze systemen binnen de overheid, en

 • het helder kunnen verwoorden en visualiseren van de complexe architectuur vraagstukken die hierbij horen.

 • Toetsen van de resultaten van bovenstaande werkzaamheden bij belanghebbenden en het vinden van draagvlak daarvoor.

 • Verbinding leggen tussen uitvoering en management door het adviseren van de coördinator van het Kenniscentrum Architectuur en het VNG CIO-office over strategische vraagstukken rondom standaardisatie van gegevensuitwisseling en - opslag.

Eisen

 • Minimaal afgeronde HBO opleiding en WO werk- en denkniveau;

 • 3+ jaar werkervaring in een vergelijkbare rol in het gemeentelijk domein

 • Bekendheid met visie Common Ground

 • Ervaring met het werken met GEMMA

 • Uitgebreide kennis van en ervaring met de actuele methoden en technieken op het gebied van architectuur, gegevens- / informatieanalyse en modelleren

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Gunningscriteria

 • Ervaring met het presenteren van- en adviseren over complexe technische vraagstukken aan niet- technisch onderlegde personen.

 • Ervaring met het in beeld brengen van de gebruikersbehoefte en vertalen van die behoefte naar functionele en technische ontwerpen.

 • Ervaring met het ontwikkelen van applicatie- en data-architectuur.

 • Ervaring met gebruik van het NORA- vijflagenmodel om vraagstukken te benaderen en de GEMMA- referentiearchitectuur.

 • Ervaring met het begeleiden van groepsprocessen met als doel tot een gezamenlijk gedragen resultaat te komen.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior architect Track Architectuur & Kaders Common Ground VNGR die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.