thumbnail
thumbnail
Regionaal Projectleider Aanpak Wachttijden

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
€115,-
20 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

17-11-2022

Sluitingsdatum:

01-12-2022

Begindatum:

01-12-2022

Einddatum:

30-06-2023

Uren per week:

20

Omschrijving van de opdracht

Over VNG
De VNG representeert de 344 Nederlandse gemeenten. Dat doet de VNG ook binnen het
actieprogramma Zorg voor de Jeugd, met als doel de jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren
en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Het programma is een
gezamenlijk initiatief van de gezamenlijke branches Zorg voor de Jeugd, de
cliëntorganisaties, de gezamenlijke beroepsgroepen, de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en de ministeries van VWS, J&V en OCW.

Over het Samenwerkingsplatform Jeugd en Gezin
Bij de VNG is een samenwerkingsplatform in oprichting. Daarin zullen de opbrengsten en
het vervolg van de vijf veranderopgaven binnen het Ondersteuningsteam Zorg voor de
Jeugd (OZJ) hun plek vinden. De veranderopgave ‘Aanpak Wachttijden’ is er daar één
van.

We zijn een lerend team, dat werkt vanuit een ‘groei-mindset’. Onze ambitie is ‘Elke dag
beter’. Dat geldt zowel voor de jeugdregio’s als voor onszelf. We stellen ons daarom
continu de vraag waar we staan, wat we kunnen verbeteren en of we met de goede
dingen bezig zijn. Meer informatie over het OZJ is hier te vinden.

Over de Aanpak Wachttijden
In maart 2021 concludeerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat er onvoldoende
hulp was voor jongeren met ernstige psychische problemen. Op 22 april 2021 besloot het
Kabinet € 613 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de jeugdzorg. Hiervan was €255
miljoen bedoeld voor wachttijden in de jeugdzorg, waarvan een bedrag van € 3 miljoen is
ingezet voor een opdracht aan het OZJ voor het verkrijgen van inzicht en overzicht van
wachttijden. In juni 2021 is het OZJ van start gegaan met de Aanpak Wachttijden die
loopt tot eind 2025.

Door team Aanpak Wachttijden (TAW) worden jeugdregio’s (hierna: regio’s) ondersteund
bij het structureel aanpakken van wachttijden én het concreet aan de slag gaan. Hiermee
wordt gericht op duurzaam wachttijdenbeleid, zodat zij blijvend tijdige en juiste
professionele ondersteuning kunnen bieden aan jeugdigen en ouders. We bieden
ondersteuning op maat aan regio’s op drie punten:
Data: We helpen bij het verkrijgen van (meer) inzicht via data.
2. Regionale aanpak: We analyseren het regio-systeem op oorzaken van wachttijden
en definiëren oplossingsrichtingen (= systemisch ontwerp).
3. Actie: We gaan concreet met de regio aan de slag door te helpen implementeren.
In de regio’s brengen we ervaring en deskundigheid over het ontstaan en oplossen van
wachttijden en advies over het creëren van draagvlak op verschillende niveaus. Ook is er
de mogelijkheid tot deelname aan leerkringen rondom (data)inzicht en kunnen de regio’s
doorlopend deelnemen aan het leernetwerk. Binnen het leernetwerk worden de inzichten
en opbrengsten breder gedeeld en geborgd.
De gehele aanpak wordt uitgevoerd door het TAW. Dit is een multidisciplinair team wat
bestaat uit programmaleiding, projectleiders, adviseurs data, adviseurs systemisch
ontwerp, adviseurs casuïstiek en een coördinator leren. Alle teamleden zijn onderdeel
van het OZJ.

De opdracht
Als regionaal projectleider Aanpak Wachttijden ben je onderdeel van team Aanpak
Wachttijden (TAW) en heb je de verantwoordelijkheid voor het doorlopen van de
werkwijze van de Aanpak Wachttijden in één, twee of drie regio’s tegelijk. Deze
werkwijze doorlopen we in verschillende fases, maar kan aangepast worden naar de
behoefte van de regio. Ook speel je een rol in het ‘wervingsproces’ van een nieuwe regio.
Als eerste aanspreekpunt voor de regio ben je van begin (vanaf werving) tot eind
betrokken bij de regio(s) voor een duur van 8 tot 10 maanden, met optionele uitloop van
2 maanden. Voor elke regio krijg je een specifiek budget waarmee de gehele aanpak
doorlopen moet worden, denk aan inzet adviseurs en materiele kosten. Je hebt een team
in de regio met adviseurs data, systemisch ontwerp en casuïstiek. Je draagt er zorg voor
dat deze adviseurs tijdig de werkzaamheden uitvoeren die in de regio benodigd zijn. Voor
de adviseurs ben je ook het eerste aanspreekpunt als het gaat om hun ureninzet. Over
de voortgang en het budget van de regio(s) leg je verantwoording af bij de
programmaleider.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
• Je bent het eerste aanspreekpunt in de regio;
• Je bent verantwoordelijk voor het proces, de planning, organisatie en het
kwaliteitsmanagement en doorloopt de regionale werkwijze binnen 8 tot 10
maanden, met een uitloop van 2 maanden;
• Je bent betrokken bij de werving van nieuwe regio’s. Hierin doe je aan
verwachtingsmanagement, houd je een verdiepende workshop met de regio en
maak je afspraken over de start van de aanpak;
• Je hebt een belangrijke rol in het aanjagen van draagvlak bij de stakeholders in
de regio. Je helpt regio’s hoe zij dit draagvlak kunnen creëren;
• Je stuurt een team aan van adviseurs data, systemisch ontwerp en casuïstiek aan
in de regio. Zij leggen verantwoording voor hun werkzaamheden en ureninzet bij
jou af;

• Je beheert een specifiek budget voor de regio. Met dit budget zet je in op
benodigde materiele zaken (bv inzet op communicatie) en hou je zicht op de
ureninzet van de adviseurs;
• Je koppelt geleerde lessen terug aan de coördinator van het leernetwerk;
• Je houdt doorlopend zicht op de randvoorwaarden op de verschillende niveaus
(bestuurlijk, management en operationeel);
• Je werkt nauw samen met andere projectleiders, zodat je van elkaar kan leren en
benodigde doorontwikkeling in de regio(s) in gang zet;
• Naast het doorlopen van de systemische aanpak heb je nog steeds oog voor
concrete acties en resultaten in het concreet verlagen van wachttijden;
• Je rapporteert de voortgang in de regio en het budget aan de
programmamanager.

Deze aanpak vraagt om een gezamenlijke inzet van aanbieders en gemeenten, en op
landelijk niveau samenwerking met VNG en het Rijk.

Resultaat van de opdracht
Vanuit jouw rol als regionaal projectleider heb je ervoor gezorgd dat er draagvlak is in de
regio voor het aanpakken van wachttijden via de regionale werkwijze. Je hebt de fasering
van de regionale werkwijze doorlopen met de regio en daarbij ingezet wat in de regio
nodig was (adviseurs, materiele zaken). Je hebt samen met de regio toegewerkt naar
een décharge moment. Beoogd eindresultaat is dat de gehele aanpak is doorlopen in de
regio, dat het regionale team dat bezig is geweest met de aanpak gemotiveerd is om
verder te gaan met de aanpak na het beëindigen van de ondersteuning vanuit Team
Aanpak Wachttijden en dat er concrete resultaten ter verlaging van wachttijden zijn
bereikt tijdens de looptijd van de aanpak.

De Eisen

 • De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

 • Door de inschrijver is één CV en één (door de kandidaat geschreven motivatiebrief) van de aangeboden kandidaat aangeleverd.

De aangeboden kandidaat voldoet aan alle genoemde eisen. Uit het cv en of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare werk- en denkervaring op WO-niveau;

 • Kandidaat heeft tenminste 10 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van (project-) leider in complexe bestuurlijke omgevingen

 • Kandidaat heeft tenminste 10 jaar aantoonbare werkervaring met het opzetten van een (project/programma)organisatie en het leiden van een team

 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken met monitors en datatools en leren binnen het Sociaal Domein

 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis en expertise in de jeugdzorg. Expertise over wachttijden is een pré

 • Kandidaat heeft een aantoonbaar regionaal netwerk, bijvoorbeeld in hart van Brabant

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop

De Wensen

 • Aantoonbare ervaring met leidinggeven aan een projectteam, werkend met politiek gevoelige onderwerpen

 • Aantoonbare werkervaring met stakeholdermanagement in complexe organisaties zoals de publieke sector

Je hebt aantoonbaar toegang tot een actief landelijk en regionaal netwerk in de jeugdhulp op het thema wachttijden binnen de volgende categorieën/ organisaties:

 • 1. binnen de gemeentelijke overheid;

 • 2. binnen de Rijksoverheid;

 • 3. binnen aanbieders: lokaal, (boven)regionaal en landelijk;

 • 4. binnen beroepsorganisaties;

 • 5. binnen cliënt organisaties;

 • 6. binnen kennis- en wetenschapsinstituten die zich bezighouden met het jeugddomein.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Regionaal Projectleider Aanpak Wachttijden die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.