thumbnail
thumbnail
Projectleider WOZ en Common Ground

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
€115,-
32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

15-11-2022

Sluitingsdatum:

28-11-2022

Begindatum:

01-12-2022

Einddatum:

31-03-2023

Uren per week:

32

Omschrijving van de opdracht

Over VNG Realisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.
Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
• werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
• verbeteren van de dienstverlening;
• een efficiënte en wendbare organisatie;
• anticiperen op de toekomst.

Over Basisteam Weten
De te werven projectleider maakt onderdeel uit van het
team GDI (Generieke Digitale
Infrastructuur). Dit team is binnen VNG Realisatie onderdeel van het basisteam Weten.

Het basisteam Weten vertaalt politieke, bestuurlijke en inhoudelijke
beleidsontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk van gemeenten. We stellen daarbij
kennis beschikbaar over beleid, informatie, technologie, regelgeving en financiën die
relevant zijn voor de opgaven waar onze leden voor staan.
Team GDI borgt kennis van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk rondom overheidsbreed
ontwikkelde digitale producten, standaarden en voorzieningen die gezamenlijk het
fundament voor het functioneren van de overheidsinformatievoorziening vormen. Het
gaat onder andere om verschillende losse componenten op het gebied van digitale
identiteit, toegangsdiensten, basisregistraties en uitwisselingsstandaarden.
Door het (al dan niet verplicht) gebruik van deze componenten binnen werkprocessen
worden gemeenten (en samenwerkingsverbanden) in toenemende mate afhankelijk van
het goed functioneren ervan. Daarom is het nodig dat gemeenten zowel op
strategisch/bestuurlijk als op tactisch/uitvoerend niveau effectief invloed nemen op de
(door)ontwikkeling, invoering en het gebruik van dergelijke generieke componenten.
Belangrijke elementen van deze regierol zijn het in beeld hebben van gemeentelijke
behoeften, de vertaling van de collectief gemeentelijke behoeften naar vereisten aan
generieke componenten en het uitwerken van de gevolgen van toepassing van deze
componenten binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Hieraan wordt door het team
GDI invulling gegeven.

De opdracht
Vanuit deze regierol wordt binnen het thema basisregistraties en geo-informatie onder meer gewerkt aan het ondersteunen van gemeenten bij de verdere ontwikkeling van de door hen bijgehouden basisregistraties. Eén van deze registraties is de basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). Deze registratie bevat de vastgestelde waarde van een onroerende zaak en de gegevens die nodig zijn om deze waarde te bepalen. Bij wet aangewezen gebruikers van de basisregistratie zijn voornamelijk organisaties met een publieke taak zoals gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst. Zij gebruiken de gegevens vooral om belasting te heffen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bijhouding van de registratie. In 2021 waren 162 organisaties (individuele gemeenten en samenwerkingsverbanden) met deze taak belast.

Binnen de basisregistratie WOZ ligt de focus voor de komende jaren op de doorontwikkeling van het onderliggende gegevensmodel (IMWOZ), de uitlijning hiervan op de planvorming voor een samenhangende objectenregistratie (SOR) en het wijzigen van de onderliggende informatiearchitectuur in de richting van de informatiekundige visie Common Ground. Hieraan hebben alle WOZ partijen zich in 2019 gecommitteerd met het ondertekenen van het hernieuwde Convenant WOZ-ICT standaarden. Op basis van de afspraken in het convenant en wensen van gebruikers, is in 2021 door het bureau van de Waarderingskamer een wijzigingsvoorstel opgesteld om de inhoud en informatiearchitectuur van de basisregistratie te verbeteren. Begin 2022 is door VNG

Realisatie in opdracht van VNG en de Waarderingskamer een analyse uitgevoerd naar de impact hiervan. Uit de impactanalyse komen twee belangrijke conclusies naar voren:
• Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de wijze waarop Common Ground in de WOZ keten geïmplementeerd moet worden. Een concrete uitwerking van de inrichting en de weg daarheen is noodzakelijk om als gemeenten de komende jaren de juiste (nuttige) stappen te kunnen zetten.

• De complexiteit van de huidige inrichting is zo groot dat, totdat een meer Common Ground conforme architectuur wordt bereikt, elke wijziging voor belastingorganisaties zeer impactvol is. Het is daarom van groot belang om goed na te denken over de volgorde van de te zetten vervolgstappen.

Naar aanleiding van de impactanalyse is door de leden van de Waarderingskamer besloten het oorspronkelijke voorstel niet in deze vorm in te voeren, maar het traject te faseren en voor dit moment te volstaan met het zoveel mogelijk binnen de bestaande structuren doorvoeren van een beperkt aantal inhoudelijke wijzigingen. Tegelijkertijd verwachten gemeenten, leveranciers en andere betrokkenen van VNG dat zij in de komende tijd invulling gaat geven aan de verdere concretisering van Common Ground binnen de WOZ-keten. Hierbij moet zo snel mogelijk gekomen worden tot een ‘basisontwerp’ voor een informatievoorziening WOZ volgens de visie Common Ground, met als uitgangspunt de volgende aanbeveling van de CTO van VNG: “In plaats van een horizontale knip tussen applicaties en gegevens over de volle breedte af te dwingen, zorg juist voor het verticaal afpellen van processen en bijbehorende gegevens, waarbij zowel mutaties als leesacties via API’s gaan verlopen. Stem iedere stap af met alle leveranciers met aandacht voor de technische consequenties, zodat dit synchroon kan worden uitgevoerd in de diverse releases.” Vervolgens moet de focus verschuiven van ontwerp naar concrete realisatie van de opgestelde voorstellen. Daartoe wordt het ‘basisontwerp’ volgens een agile werkwijze verder uitgewerkt. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van moderne gegevensstandaarden. Hierbij worden voorgestelde standaarden al tijdens het ontwikkelproces in samenwerking met betrokkenen (zoals leveranciers en gemeenten) beproefd. Het is de bedoeling dat de standaarden uiteindelijk worden vastgesteld. De hierop volgende concrete implementatie bij gemeenten behoort op dit moment (nog) niet tot de scope van deze opdracht. De projectleider WOZ en Common Ground geeft vanuit team GDI invulling aan de (organisatie van de) benodigde activiteiten en de afstemming over dit project met alle (intern en extern) betrokkenen. Naast een projectleider wordt ook de werving van een informatieanalist (met kennis van het WOZ-domein) en een architect (met kennis van visie Common Ground en het toekomstige federatieve datastelsel) voorzien.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
• Het leiden van het project gericht op de verdere concretisering van Common Ground binnen de WOZ-keten, resulterend in een ‘basisontwerp’ voor een informatievoorziening WOZ volgens de visie Common Ground;

• Het organiseren van een gemeenschap van gemeenten, leveranciers en ketenpartners die meedenken en mee-ontwerpen aan een informatievoorziening WOZ volgens de visie Common Ground;

• Het afstemmen van de activiteiten binnen het project met de verschillende (intern en extern) betrokkenen waaronder met het programma Common Ground, alsmede participatie in de voor dit project relevante overlegstructuren met specifieke aandacht voor de Waarderingskamer;

• Het zorgen voor identificeren, beschrijven en het doen van concrete voorstellen voor:
- de te volgen architectuurrichtlijnen (in samenwerking met de architect);
- het scheiden van WOZ-specifieke gegevens van generieke gegevens die ook in andere domeinen voorkomen (in samenwerking met de informatieanalist);
- de wijze waarop omgegaan kan worden met de gevolgen van de beoogde ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratie (in samenwerking met de informatieanalist en de projectleider SOR);

• Het op basis van de bovenstaande activiteiten samen met verschillende betrokkenen:

- komen tot draagvlak voor een ideaal gegevenslandschap rond de WOZ passend in de beweging naar werken met API’s en het principe van data bij de bron zoals dat in Common Ground en het federatief datastelsel vorm krijgt;

- ontwikkelen van een veranderstrategie voor gemeenten waarbij de beoogde inhoudelijke wijzigingen en de concretisering van de informatiekundige visie Common Ground binnen de WOZ-keten op een slimme manier gefaseerd kunnen worden;

• Opstellen van de voor de bovenstaande activiteiten noodzakelijke werkplannen, voortgangsanalyses, (uitleg)documenten en stappenplannen;

• Het leveren van adviezen en bijdragen aan werkoverleg en andere activiteiten die rondom basisregistraties en geo-informatie en rondom Common Ground worden uitgevoerd.


Resultaat van de opdracht
• Documenten met daarin een verdere uitwerking van de vormgeving van het project en de daarbij te volgen aanpak en planning;

• Het operationeel zijn van een gemeenschap van gemeenten, leveranciers en ketenpartners die meedenken en mee-ontwerpen aan een informatievoorziening WOZ volgens de visie Common Ground;

• Draagvlak voor een doelarchitectuur voor de informatievoorziening WOZ passend binnen de informatiekundige visie Common Ground en de beweging naar het gebruik van API’s en bijbehorende functies op databronnen;

• Een transitieplan waarmee gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden hun veranderplan op kunnen stellen (inclusief verdeling van taken en verantwoordelijkheden en een beschrijving van de risico’s).

De Eisen

 • De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

 • Door de inschrijver is één CV en één motivatiebrief van de aangeboden kandidaat aangeleverd.

De aangeboden kandidaat voldoet aan alle genoemde eisen. Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van (bestuurlijke) informatiekunde of vergelijkbaar;

 • Minimaal 7 jaar werkervaring op WO-werk- en denkniveau;

 • Minimaal 5 jaar ervaring als projectleider of programmamanager op het gebied van complexe veranderingen in bestaande informatievoorziening opgedaan in de afgelopen 10 jaar;

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De Wensen

 • Per 1 september 2021 distribueert VNG Realisatie alle tijdelijke inhuur overeenkomsten via CTM Solution. Na gunning van de inhuuropdracht wordt de overeenkomst via CTM solutions aangeboden aan de winnende inschrijver.

 • Recente werkervaring als projectleider of programma­manager voor een project of programma gericht op het herontwerp van een informatie­voorziening die samenhangt met verschillende informatieketens (hierbij wordt uitsluitend gekeken naar ervaringen opgedaan in de afgelopen 10 jaar blijkend uit het cv)

 • Recente werkervaring als projectleider of adviseur in projecten gericht op de informatievoorziening binnen het WOZ-domein (hierbij wordt uitsluitend gekeken naar ervaringen opgedaan in de afgelopen 10 jaar blijkend uit het cv)

 • Aantoonbare werkervaring met (het leiden van) agile ontwerpprocessen (blijkend uit het cv)

 • Aantoonbaar actueel netwerk binnen de bij de WOZ betrokken departementen, beheerorganisaties, leveranciers en bij WOZ-betrokkenen binnen gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden (blijkend uit een toelichting in de motivatie waarin het netwerk en de rol daarbinnen wordt geduid)

 • Aantoonbaar actuele kennis van de ontwikkelingen op het terrein van (collectief) gemeentelijke informatievoorziening zoals Common Ground (blijkend uit een toelichting in de motivatie)

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider WOZ en Common Ground die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.