thumbnail
Projectleider Grip op Informatie

VNG (Realisatie BV)

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 3 dagen
€100,-
32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

11-05-2022

Sluitingsdatum:

24-05-2022

Begindatum:

24-05-2022

Einddatum:

30-09-2022

Uren per week:

32

Omschrijving van de opdracht

Als projectleider Grip op informatie ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van de Wet open overheid (Woo), de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) en de Archiefwet

Het doel van de Woo is overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. Met de wet wil de overheid bereiken dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Met de Woo is alle beleidsinformatie direct en actief, openbare informatie. De afgelopen jaren zijn met meerdere proeftuinen en werkgroepen concrete eerste stappen gezet om tot een zo optimaal mogelijke implementatie te komen

Vooruitlopend op de nieuwe Who en de nieuwe Archiefwet, wordt in 2022 vooral de aandacht gericht op het uitvoeren van het door de VNG opgestelde meerjarenplan van de Woo. In het meerjarenplan zijn kwantitatieve doelen geformuleerd, om te komen tot een volledige implementatie van de Woo binnen 5 jaar. Voorbeelden zijn: Woo-verzoeken worden door gemeenten binnen de in de wet gestelde beslistermijn beantwoord, iedere gemeente heeft beheer georganiseerd op emailarchivering en iedere gemeente hanteert een kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer, zoals vastgelegd in artikel 16 van de Archiefregeling

Voor de uitvoering van het meerjarenplan wordt een stuurgroep opgericht bestaande uit ambtenaren/bestuurders van verschillende gemeenten. De stuurgroep zal minimaal 4 keer per jaar bij elkaar komen om de voortgang van het project te bespreken en de knelpunten en risico’s op te lossen.

Activiteiten

Binnen het project onderscheiden we volgende activiteiten:

1.   Aanjaagteam: een aanjaagteam bestaande uit twee (oud-)bestuurders zal actief en systematisch contact opnemen met bestuurders en hoge ambtenaren in gemeenten om de opgave die de Woo stelt te bespreken en de implementatie te stimuleren. Ook worden langs deze weg ervaringen en aandachtspunten van gemeenten opgehaald.

2.   Kenniscentrum Grip op informatie: doel van het kenniscentrum is een netwerk te bieden aan gemeenten om kennis en ervaring uit te wisselen, handreikingen te ontwikkelen om de implementatie te bevorderen en het organiseren van bijeenkomsten en webinars om gemeenten te informeren en best practices te delen.

3.   Leveranciersmanagement (Samenwerking Markt en Overheid) en architectuur: ondersteunen van gemeenten bij de samenwerking met hun leveranciers van maatwerk softwareapplicaties door gerichte adviezen en expertise, onder meer door de ontwikkeling van standaardcontracten/afspraken, vraag- en antwoordsessies met gemeenten (o.a. via VNG forum) en het organiseren van bijeenkomsten met leveranciers.

4.   Monitoring: in 2022 wordt een nulmeting uitgevoerd waarin de situatie bij de start in kaart wordt gebracht. Vervolgens wordt jaarlijks de meting herhaald. De gemeentelijke monitor zal naast de gemeenten ook het Adviescollege Woo van informatie worden voorzien.

5.   Cultuur en professionaliteit: de Woo vraagt ook om een cultuurverandering, die eisen stelt aan de professionaliteit van ambtenaren en bestuurders. Om gemeenten hierop te ondersteunen zal vanuit het project in samenwerking met partijen als VNG Connect en het A&O fonds gestimuleerd worden dat praktijkgerichte opleidingen en trainingen worden aangeboden, waar gemeenten naar behoefte gebruik van kunnen maken.

Daar waar kan, wordt al geanticipeerd op nieuwe wet- en regelgeving en wordt ook samengewerkt met andere initiatieven zoals rondom common ground en digitale toegankelijkheid.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

De Projectleider Grip op informatie heeft binnen zijn/haar functie de volgende hoofdtaken:

Plant en bewaakt de uitvoering van de werkzaamheden binnen de kaders van het project;

Draagt zorg voor rapportage over voortgang, besteding van (financiële) middelen en beslismomenten;

Stemt af met bij het project betrokken partijen zowel binnen VNG, VNG Realisatie als daarbuiten;

Stuurt op de uitvoering van de geplande activiteiten, mogelijke knelpunten en planning en budget;

Onderhoudt een relatienetwerk bij gemeenten maar ook bij relevante ketenpartners binnen het domein van open data, archivering en IT;

Initieert en bevordert samenwerking met stakeholders;

Bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden;

Creëert draagvlak voor het project.

Resultaat van de opdracht

De werkzaamheden moeten resulteren in concrete ondersteuning aan gemeenten om de wetgeving te implementeren. De stuurgroep (zoals aangegeven in het meerjarenplan) zal sturen op de voortgang en richting geven aan potentiële wensen.

Eisen

 • Minimaal afgeronde HBO- opleiding in de richting van documentaire informatiewetenschap;

 • WO werk- en denkniveau

 • Mimimaal 10 jaar werkervaring als adviseur binnen de publieke sector of vergelijkbaar;

 • Minimaal 10 jaar ervaring als adviseur op gebied van informatievoorziening en datavoorzieningen voor overheidsorganisaties;

 • Minimaal 5 jaar, in afgelopen 10 jaar, ervaring met datavraagstukken bij gemeenten;

 • Minimaal 5 jaar ervaring als gesprekpartner op directieniveau binnen overheidsorganisaties (benoem 3 voorbeelden in motivatiebrief);

 • Minimaal 2 jaar ervaring met wetgeving rondom datadelen/open data.

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:

 • Resultaatgerichtheid

 • Klantgerichtheid

 • Omgevingsbewustzijn

 • Samenwerken

 • Integriteit

 • Zelfontwikkeling

 • Netwerken

 • Wensen

Kennis van het doel en de inhoud van de Wet open overheid, de Wet hergebruik overheidsinformatie en de Archiefwet (te toetsen tijdens gesprek).

Ervaring met interbestuurlijke afstemming binnen overheidsorganisaties in de rol van PL/adviseur. (kandidaat geeft 3 voorbeelden in motivatiebrief).

Beschikt over en opereert binnen een netwerk van (beleidsmedewerkers bij) gemeenten en ketenpartners op het thema (open) data.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Grip op Informatie die deze organisatie zoekt?