thumbnail
thumbnail

Projectleider Digitale Veiligheid

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
130
16-32 Zuid-Holland

Begindatum:

4 mrt 2024

Einddatum:

31 mei 2024

Uren per week:

16-32

Publicatiedatum:

7 feb 2024

Organisatie
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heef t als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Projectomschrijving
In oktober 2022 heef t het Kabinet de Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) gepresenteerd. Op nationaal niveau wordt hiermee een belangrijke stap gezet om Nederland digitaal veiliger te maken. Ook op lokaal niveau zijn er voor digitale veiligheid uitdagingen die op dit moment nog niet zijn opgelost en onvoldoende worden aangepakt. Daarom is in december 2022, conform de NLCS, het ‘bestuurlijk convenant digitale veiligheid rijk – gemeenten’ (hierna genoemd: het convenant) getekend door de minister JenV, de staatssecretaris BZK en de burgemeester van Den Haag, tevens voorzitter van de VNG. De voortgang op het convenant wordt periodiek in het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) besproken. Met het convenant hebben rijk en gemeenten afgesproken samen te werken aan de aanpak van de volgende drie fundamentele systeemuitdagingen voor digitale veiligheid op lokaal niveau:

 1. de vertaling van het fysieke veiligheidsstelsel naar het digitale veiligheidsstelsel en de vraag hoe de verantwoordelijkheden, rollen, taken en bevoegdheden zich in beide domeinen tot elkaar verhouden;

 2. de informatiepositie van gemeenten voor de digitale veiligheid van hun eigen organisatie én van maatschappelijk relevante organisaties, burgers en ondernemers in de gemeenten (situationeel beeld); en

 3. de structurele financiering voor uitvoering van de NLCS op lokaal niveau, alsook voor de andere uitdagingen om de digitale veiligheid van gemeenten te vergroten.

Digitale veiligheid op lokaal niveau is geen gegeven en moet goed worden georganiseerd. Het overkoepelende doel van het convenant is om vanuit de behoef te uit de praktijk 1) in kaart te brengen wat er nodig is en wat op dit moment nog niet of onvoldoende wordt opgepakt en 2) vervolgens te zorgen voor concrete, structurele verbeteringen en oplossingen.

In 2023 hebben de convenant partners het bestuurlijk convenant verder uitgewerkt en inzichtelijk gemaakt welke knelpunten de komende tijd moeten worden opgepakt (beschikbaar na gunning). Ook is een overzicht beschikbaar van de initiatieven die nu al op zowel nationaal als lokaal niveau lopen en aan welke van de fundamentele systeemuitdagingen deze initiatieven een bijdrage leveren (beschikbaar na gunning). Dit overzicht is (nog) niet uitputtend. Het is onderdeel van de opdracht om dit overzicht up to date te houden en inzichtelijk te maken wat er nog meer nodig is voor het oplossen van de drie systeemuitdagingen.

Opdracht projectleider
Omdat het een complexe opdracht betref t, zijn de convenantpartners voornemens om twee projectleiders aan te stellen: één projectleider die wordt gefinancierd en aangestuurd vanuit het rijk en één projectleider vanuit de gemeenten. Het is de bedoeling dat beide projectleiders nauw samenwerken en optrekken. De voorliggende uitvraag is bedoeld voor het aantrekken van een projectleider die wordt aangesteld door de gemeenten.

De projectleiders worden integraal aangestuurd door het directeurenoverleg (DO) van de betrokken convenantpartners: BZK, G4/DH, JenV/NCTV en VNG. Het operationele contact verloopt via de ambtelijke kerngroep van deze convenantpartners, dat het voorportaal vormt richting het DO (zie ook paragraaf 1.2.4. hieronder).

Projectleider 1
De eerste projectleider wordt aangesteld en gefinancierd vanuit het rijk en heef t een coördinerende rol. Het is de bedoeling dat deze persoon het overzicht houdt op de voornoemde lopende acties, waar nodig / mogelijk deze met elkaar verbindt, en relevante acties van het rijk, die op dit moment nog niet in beeld zijn, in kaart brengt en aan het overzicht toevoegt. De vele acties in het overzicht zijn slechts zelden volledig/expliciet gericht op de 3 systeemuitdagingen. Daarom zorgt deze persoon samen met de tweede projectleider (zie onderstaand) dat de lopende acties worden geanalyseerd, zodat per actie in kaart wordt gebracht in hoeverre die actie een antwoord geef t/bijdraagt op de specifieke vragen/doelen voor de 3 systeemuitdagingen.

Projectleider 2
De tweede projectleider zal worden aangesteld door de gemeenten en wordt gefinancierd door de VNG. Deze persoon voegt relevante acties die op gemeenteniveau lopen toe aan het overzicht, analyseert samen met de andere projectleider de verschillende acties en gaat zelf aan de slag met enkele concrete acties die 1-op-1 invulling geven aan de gezamenlijke doelen. Eén van de eerste acties die van deze projectleider wordt gevraagd, is om de doelen uit het convenant om te zetten in concrete acties. Hierbij valt te denken aan het vertalen van de geïdentificeerde knelpunten naar onderzoeksopdrachten, die de projectleider vervolgens ook kan uitzetten; het uitwerken van deze resultaten naar concrete business cases; het organiseren van intern en extern draagvlak (ook bestuurlijk) voor de mogelijke oplossingsrichtingen; maar ook het inzichtelijk maken van het lokale belang en deze belangen behartigen tegenover de verschillende stakeholders.

Naast voornoemde activiteiten wordt van de projectleider verwacht om de verschillende acties die reeds bij gemeenten lopen en die bijdragen aan de doelen van het convenant, te analyseren en toe te voegen aan het bestaande overzicht (reeds eerder genoemd en beschikbaar na gunning). Ook wordt van de projectleider gevraagd om de mogelijkheden voor structurele financiering voor gemeenten inzichtelijk te maken om vervolgens ook de pen vast te houden om concrete financieringsvoorstellen op te stellen. Het gaat dan om zowel financiering vanuit het rijk als om (mits mogelijk) Europese financiering. Het opstellen en uitwerken van de voornoemde business cases waarop deze voorstellen voortbouwen, is één van voornaamste taken van de projectleider(s).

Concreet verwachten wij dat de projectleider aan het einde van het eerste contract een zo volledig mogelijk plan van aanpak heeft opgeleverd voor het vervolg van de opdracht, dat is afgestemd met de verschillende stakeholders en akkoord is bevonden in het directeurenoverleg van BZK, G4/DH, JenV/NCTV en de VNG.

Organisatie
De projectleiders rapporteren aan het directeurenoverleg (DO) van de vier betrokken partijen. Deze legt op zijn beurt verantwoording af richting het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) en waar relevant aan de NLCS-governance. Het voorportaal richting het DO wordt gevormd door de huidige kerngroep van de vier convenantpartners: BZK, G4/DH, JenV en VNG. Vanuit de kerngroep is (beperkt) capaciteit beschikbaar om de projectleiders actief en inhoudelijk te ondersteunen. Daarnaast geef t de kerngroep gevraagd en ongevraagd advies. De kerngroep vervult ook een rol als het gaat om de activatie en verbinding met achterbannen en stakeholders.

Eisen

 • Minimaal een afgeronde WO-diploma in de richting bestuurskunde, strategie & management, rechten, informatiemanagement of vergelijkbaar;

 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een politiek bestuurlijke context als manager en/of (strategisch) projectleider in een grote overheidsorganisaties (rijk, provincie, gemeenten, politie of zbo)

 • Minimaal 2 jaar ervaring met informatiebeveiliging en / of digitale veiligheid binnen de overheid;

 • Concrete werkervaring met de relevante juridische kaders op het gebied van (decentraal) openbaar bestuur, zoals de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) en/of de Wet Veiligheidsregio’s in combinatie met de Gemeentewet, blijkend uit minimaal 1 jaar werkervaring met deze wetten in de afgelopen 5 jaar in een verantwoordelijke functie;

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Wensen

 • Aantoonbare werkervaring met management of strategisch projectleiderschap binnen de overheid;

 • Aantoonbare werkervaring met vergelijkbare, complexe bestuurskundige opdrachten;

 • Aantoonbare werkervaring met informatiebeveiliging en / of digitale veiligheid binnen de overheid;

 • Aantoonbare werkervaring van de juridische kaders op het gebied van het (decentraal) openbaar bestuur;

 • Aantoonbare werkervaring met het doorrekenen van complexe business cases. (Wij vernemen graag het aantal en het soort business cases waaraan u heef t gewerkt en hoe u dit heef t aangepakt);

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Digitale Veiligheid die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.