thumbnail
thumbnail
Coördinator CIO

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Sluit over 5 dagen
135
32 Zuid-Holland

Begindatum:

16 okt 2023

Einddatum:

15 okt 2026

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

18 sept 2023

Organisatie
De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door in nauwe afstemming met VNG beleid actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

VNG Realisatie draagt in opdracht van VNG beleid bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;

 • verbeteren van de dienstverlening;

 • een efficiënte en wendbare organisatie;

 • anticiperen op de toekomst.

Over de CIO-functie
De functie van coördinator valt binnen VNG Realisatie onder het team CIO-functie. De CIO-functie heeft de verantwoordelijkheid voor het informatiebeleid in ketens waarin gemeenten samenwerken met de rijksoverheid voor haar dienstverlening. Dit team heeft o.a. als taak om vanuit VNG Realisatie gemeenten te ondersteunen bij de digitale overheidsdossiers: in alle domeinen, vanuit standaarden, governance principes, en informatiekundige kennis.

Omschrijving van de opdracht
De coördinator treedt op als rechterhand van de CIO. De coördinator treedt op als adviseur bij het vormgeven, inhoudelijk definiëren en besturen van de CIO-functie dossiers en heeft daarbij ook een uitvoerende rol. Daarnaast richt de coördinator het Programma Management Office in voor de CIO-functie en de onder de CIO-functie uit te voeren dossiers. De coördinator ondersteunt de manager CIO-functie bij de totstandkoming van de Kadernota, jaarplannen en bedrijfsplan VNG R, borging en continuïteit van het portfolio, de voortgangsrapportages, inkoop en inhuurprocessen en werving en selectie. De coördinator faciliteert, adviseert en schakelt intensief met andere betrokkenen in het team en/of staf bij VNG en VNG Realisatie.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en sturing van het team CIO-functie (waaronder coaching en begeleiding en voeren van functionering- en beoordelingsgesprekken);

 • Draagt zorg voor het opzetten en positioneren van het Programma Management Office (PMO) binnen de CIO-functie en de diverse dossiers;

 • Adviseert over de opzet van de CIO-functie en de mogelijkheden voor sturing (door middel van het signaleren van de knelpunten en kansen voor de CIO-functie en brengt die kansen in afstemming tot uitvoer;

 • Adviseert en ondersteunt de CIO-functie en de strategisch adviseurs in inhoudelijke-, bestuurlijke-, beleidsmatige werkzaamheden, die zich ook ad hoc kunnen voordoen;

 • Houdt overzicht op processen, resources, inhoud en onderlinge verbanden binnen het team en adviseert de manager CIO-functie gevraagd en ongevraagd;

 • Vertaalt de plannen van de CIO-functie naar beslag op middelen en naar de gevolgen voor de kadernota, jaarplannen en het bedrijfsplan VNGR;

 • Stelt in overleg met de stafafdelingen Inkoop, contracten, control en HR VNG Realisatie omschrijvingen, planningen, agenda’s, menskracht- en begrotingen voor de CIO-functie en haar dossiers op;

 • Schakelt met de afdeling financiën en HR van VNG en VNG Realisatie met betrekking tot de inhuur van medewerkers voor de CIO-functie;

 • Ondersteunt de strategisch adviseurs binnen de CIO-functie op het gebied van planvorming, resourcing, activiteitenbegroting en risicomanagement en fungeert als sparringpartner;

 • Coördineert, stuurt op en bewaakt de risico’s en beheersmaatregelen en resultaten (zowel op inhoud als op financieel gebied);

 • Stelt van diverse periodieke voortgangsnotities/-rapportages en beslisdocumenten op;

 • Agendeert, bereidt voor en bewaakt de follow-up van (bestuurlijke) overleggen;

 • Organiseert en (ook inhoudelijk) bereidt de CIO-functie bijeenkomsten voor;

 • Bewaakt het beheer van documenten t.b.v. de manager CIO-functie en de dossiers.

Resultaat van de opdracht

 1. Er is een goedgekeurde kadernota ,jaarplan en bedrijfsplan VNGR waar in de CIO- functie en haar dossiers zowel inhoudelijk als financieel geborgd zijn;

 2. Binnen CIO-functie is de coördinator de kennisspil op het gebied van de interne processen (subsidies, werving, inkoop, planning en control en portfolio);

 3. Er is een goed georganiseerde administratie ter ondersteuning van de CIO-functie en haar dossiers.

Eisen

 • WO- werk en denkniveau blijkend uit minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het snijvlak van business en informatisering

 • Ruime en recente werkervaring (tenminste 5 jaar in de afgelopen 10 jaar) in financiële (project)administratie

 • Ruime en recente werkervaring (tenminste 3 jaar in de laatste 8 jaar) ervaring in de rol van leidinggeven in complexe- en omvangrijke informatievoorzieningsprojecten

 • Werkervaring in vergelijkbare (overheids)organisatie zoals bijvoorbeeld ZBO’s, grotere gemeenten, ministerie, provincie

 • Aantoonbare werkervaring in het programmatisch werken in omgevingen waar de gestelde doelen onder druk staan of (op onderdelen), wijzigen als gevolg van externe ontwikkelingen en/of voortschrijdend inzicht

Wensen

 • De voorgestelde kandidaat heeft ruime en recente werkervaring (tenminste 5 jaar in de afgelopen 10 jaar) met financiële (project) administraties

 • De voorgestelde kandidaat heeft ruime en recente werkervaring (tenminste 3 jaar in de laatste 8 jaar) met leidinggeven

 • De voorgestelde kandidaat heeft werkervaring in complexe en omvangrijke informatievoorzieningsprojecten met meerdere interne en externe stakeholders (> 5) en deelprojecten (> 3)

 • De voorgestelde kandidaat heeft werkervaring in vergelijkbare (overheids)organisatie zoals bijvoorbeeld ZBO’s, grotere gemeenten, ministerie, provincie

 • De voorgestelde kandidaat heeft recente en ruime (tenminste 3 jaar in de afgelopen 5 jaar) ervaring met het coördineren (projectmatig) van uitvoerende werkzaamheden met een sterke inhoudelijke informatievoorziening component die vraagt om kennis van de inhoud van het dossier en haar omgeving

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Coördinator CIO die deze organisatie zoekt?