thumbnail
thumbnail
Adviseur Systemisch Ontwerp Wachttijden

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Beleidsadvies
Sluit over 6 dagen
€110,-
28 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

24-11-2022

Sluitingsdatum:

07-12-2022

Begindatum:

07-12-2022

Einddatum:

01-01-2023

Uren per week:

28

Omschrijving van de opdracht

Over VNG
De VNG representeert de 344 Nederlandse gemeenten. Dat doet de VNG ook binnen het
actieprogramma Zorg voor de Jeugd, met als doel de jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren
en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Het programma is een gezamenlijk
initiatief van de gezamenlijke branches Zorg voor de Jeugd, de cliëntorganisaties, de
gezamenlijke beroepsgroepen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de
ministeries van VWS, J&V en OCW.

Over het Samenwerkingsplatform Jeugd en Gezin
Bij de VNG is een samenwerkingsplatform in oprichting. Daarin zullen de opbrengsten en
het vervolg van de vijf veranderopgaven binnen het Ondersteuningsteam Zorg voor de
Jeugd (OZJ) hun plek vinden. De veranderopgave ‘Aanpak Wachttijden’ is er daar één van.
We zijn een lerend team, dat werkt vanuit een ‘groei-mindset’. Onze ambitie is ‘Elke dag
beter’. Dat geldt zowel voor de jeugdregio’s als voor onszelf. We stellen ons daarom continu
de vraag waar we staan, wat we kunnen verbeteren en of we met de goede dingen bezig
zijn. Meer informatie over het OZJ is hier te vinden.

Over de Aanpak Wachttijden
In maart 2021 concludeerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat er onvoldoende
hulp was voor jongeren met ernstige psychische problemen. Op 22 april 2021 besloot het
Kabinet € 613 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de jeugdzorg. Hiervan was €255
miljoen bedoeld voor wachttijden in de jeugdzorg, waarvan een bedrag van € 3 miljoen is
ingezet voor een opdracht aan het OZJ voor het verkrijgen van inzicht en overzicht van
wachttijden. In juni 2021 is het OZJ van start gegaan met de Aanpak Wachttijden die loopt
tot eind 2025.
De doelstelling van de aanpak is het verkrijgen van inzicht en overzicht in wachttijden om
uiteindelijk een landelijk beeld te kunnen vormen. Om te komen tot dit inzicht en overzicht

ondersteunen we jeugdregio’s. Dit doen we via drie doelen waaraan we werken met de
Aanpak Wachttijden:
We ondersteunen jeugdregio's om wachttijdbeleid te maken zodat zij blijvend
tijdige en juiste professionele ondersteuning kunnen bieden aan jeugdigen en
ouders;
2. We ondersteunen jeugdregio's om de praktijk te vertalen naar duurzaam
wachttijdbeleid wat aansluit bij de laatste stand van kennis over oorzaken van
wachttijden;
3. We helpen jeugdigen en ouders meteen de juiste zorg te krijgen wanneer we
individuele casussen analyseren om wachttijden te onderzoeken.
We werken aan de doelstelling in jeugdregio’s omdat wachttijden voortkomen uit een
complex geheel van onderling samenhangende factoren. Wachttijden ontstaan namelijk
door onderliggende oorzaken die (lokaal of regionaal) kunnen verschillen, waardoor er
geen ‘quick fix’ of uniforme oplossing is. Om de oorzaak van wachttijden duurzaam aan te
pakken is een regionale werkwijze nodig waarmee een wezenlijke en blijvende verandering
teweeg wordt gebracht in het systeem.

De opdracht
Als adviseur systemisch ontwerp is het jouw doel om de regio’s waar we aan de slag zijn
met de Aanpak Wachttijden te adviseren hoe zij wachttijden door middel van ontwerpers
en design thinking technieken aan kunnen aanpakken. Tot 2023 is in het kader van de
Aanpak Wachttijden veel informatie verzameld over wachttijden in pilotprojecten en een
regionale werkwijze ontwikkeld. Deze werkwijze is het vertrekpunt van de aanpak vanaf
2023.
Door de projectleider Aanpak Wachttijden (PAW) word je betrokken in een regio waar je
vervolgens verantwoordelijk bent voor het doorlopen van de ontwerper-specifieke
activiteiten binnen de regionale werkwijze. Dit doe je samen met systemisch ontwerpers
en in samenwerking met adviseurs casuïstiek en adviseurs data. Jij bent van de systemisch
ontwerpers het eerste aanspreekpunt in een regio op het gebied van ontwerp-specifieke
activiteiten.
In de regio’s vorm je eerst een beeld van de stand van zaken, door onder andere
gesprekken te voeren met verschillende stakeholders zoals professionals, jeugdigen en
hun ouders. De input uit deze gesprekken wordt gebruikt voor het selecteren van
brandhaarden van wachttijden. Het beeld en de brandhaarden worden getoetst bij de regio,
waarna je in samenwerking met de betrokken partijen in de regio verdiept op wat kansrijke
mogelijkheden zijn om de brandhaarden aan te pakken. Met deze informatie werk je vanuit
jouw specifieke blik mee aan een specifiek ontwerp voor de regio voor het aanpakken van
wachttijden. Jouw bijdrage is vooral gericht op het vinden van mogelijkheden in het kader
van innovatie, ontwerp en design thinking. Co-creatie met de regio is hierin van groot
belang voor het waarborgen van kwaliteit en het draagvlak in de regio.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
• Binnen de regio ben je verantwoordelijk voor het doorlopen van de ontwerp
gerelateerde activiteiten;
• Vanuit jouw rol stuur je de systemisch ontwerpers in de regio aan;
• Je werkt in co-creatie met de regio, je zorgt ervoor dat zij goed op de hoogte zijn
van de activiteiten die met de regio worden doorlopen om te komen tot een
duurzame aanpak van wachttijden;
• Je zet je in om draagvlak te creëren in de regio en maakt bespreekbaar wat
belangrijk is voor de aanpak van wachttijden. Je communiceert helder en duidelijk
over de doelen die je hebt met de activiteiten die je uitvoert;

• Je werkt nauw samen met de adviseurs casuïstiek en data;
• Je stemt af met de adviseur casuïstiek over de inzet op casuïstiek in de regio en
gebruikt de bevindingen voor een brede analyse van de regio;
• Door jou worden kansrijke mogelijkheden verzamelt en samengebracht tot één
samenhangend ontwerp waar de regio mee aan de slag kan voor een regio-
specifieke aanpak van wachttijden;
• Je legt verantwoording af over de voortgang van je werkzaamheden en inzet van
uren bij de projectleider Aanpak Wachttijden (PAW);
• De lessen die je leert in de regio’s deel je met de coördinator van het leernetwerk,
zodat deze gedeeld kunnen worden met andere regio’s. Zo draag je eraan bij dat
de ervaringen en informatie die je opdoet in de regio’s bijdragen aan de opzet van
het leernetwerk.
Deze aanpak vraagt om een gezamenlijke inzet van aanbieders en gemeenten, en op
landelijk niveau samenwerking met VNG en het Rijk.

Resultaat van de opdracht
Er is vanuit systemisch ontwerp perspectief bijgedragen aan de werkwijze voor de aanpak
van wachttijden in de regio. Vanuit jouw rol als adviseur heb je de activiteiten waar jij
verantwoordelijk voor was grondig uitgevoerd. De regio’s waar jij hebt ondersteund
hebben een duidelijk beeld en handvatten bij hoe zij verder aan de slag kunnen met de
aanpak van wachttijden. Al het geleerde in de regio heb je opgehaald en gedeeld met de
projectleider.

De Eisen

 • De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

 • Door de inschrijver is één CV en één (door de kandidaat geschreven motivatiebrief) van de aangeboden kandidaat aangeleverd.

De aangeboden kandidaat voldoet aan alle genoemde eisen. Uit het cv en of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Kandidaat heeft een afgeronde master-opleiding in de richting van design thinking en ontwerp of een soortgelijke opleiding. • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het aansturen van een team.

 • Kandidaat heeft minimaal 7 jaar werkervaring met het bedenken en faciliteren van (creatieve) sessies in de rol van ontwerper (of vergelijkbaar) gericht op het ontwikkelen van nieuwe concepten, systemen en ideeën.

 • Je hebt ervaring met project-/procesmanagement en het werken binnen programma’s of projecten.

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De Wensen

 • Je hebt aantoonbare werkervaring met het analyseren en rapporteren binnen complexe programma’s.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de volgende methodes; a. klantreis in de zorg (client-journeys), b. Leefwereld in kaart brengen (contextmapping), c. gebruikers test (usertesting) d. interactieontwerp.

Je hebt aantoonbaar toegang tot een actief landelijk en regionaal netwerk in de jeugdhulp op het thema wachttijden binnen de volgende categorieën/ organisaties:

 • 1. binnen de gemeentelijke overheid;

 • 2. binnen de Rijksoverheid;

 • 3. binnen aanbieders: (boven)regionaal en lokaal;

 • 4. binnen beroepsorganisaties;

 • 5. binnen cliënt organisaties;

 • 6. binnen kennis- en wetenschapsinstituten die zich bezighouden met het jeugddomein.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur Systemisch Ontwerp Wachttijden die deze organisatie zoekt?