thumbnail
thumbnail
Adviseur Leernetwerk

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€110,-
20 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jan 2023

Einddatum:

30 nov 2023

Uren per week:

20

Publicatiedatum:

17 nov 2022

Omschrijving van de opdracht

Over VNG
De VNG representeert de 344 Nederlandse gemeenten. Dat doet de VNG ook binnen het
actieprogramma Zorg voor de Jeugd, met als doel de jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren
en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Het programma is een
gezamenlijk initiatief van de gezamenlijke branches Zorg voor de Jeugd, de
cliëntorganisaties, de gezamenlijke beroepsgroepen, de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en de ministeries van VWS, J&V en OCW.


Over het Samenwerkingsplatform Jeugd en Gezin
Bij de VNG is een samenwerkingsplatform in oprichting. Daarin zullen de opbrengsten en
het vervolg van de vijf veranderopgaven binnen het Ondersteuningsteam Zorg voor de
Jeugd (OZJ) hun plek vinden. De veranderopgave ‘Aanpak Wachttijden’ is er daar één
van.
We zijn een lerend team, dat werkt vanuit een ‘groei-mindset’. Onze ambitie is ‘Elke dag
beter’. Dat geldt zowel voor de jeugdregio’s als voor onszelf. We stellen ons daarom
continu de vraag waar we staan, wat we kunnen verbeteren en of we met de goede
dingen bezig zijn. Meer informatie over het OZJ is hier te vinden.

Over de Aanpak Wachttijden
In maart 2021 concludeerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat er onvoldoende
hulp was voor jongeren met ernstige psychische problemen. Op 22 april 2021 besloot het
Kabinet € 613 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de jeugdzorg. Hiervan was €255
miljoen bedoeld voor wachttijden in de jeugdzorg, waarvan een bedrag van € 3 miljoen is
ingezet voor een opdracht aan het OZJ voor het verkrijgen van inzicht en overzicht van
wachttijden. In juni 2021 is het OZJ van start gegaan met de Aanpak Wachttijden die
loopt tot eind 2025.
De doelstelling van de aanpak is het verkrijgen van inzicht en overzicht in wachttijden
om uiteindelijk een landelijk beeld te kunnen vormen. Om te komen tot dit inzicht en
overzicht ondersteunen we jeugdregio’s. Dit doen we via drie doelen waaraan we werken
met de Aanpak Wachttijden:
We ondersteunen jeugdregio's om wachttijdbeleid te maken zodat zij blijvend
tijdige en juiste professionele ondersteuning kunnen bieden aan jeugdigen en
ouders;

2. We ondersteunen jeugdregio's om de praktijk te vertalen naar duurzaam
wachttijdbeleid wat aansluit bij de laatste stand van kennis over oorzaken van
wachttijden;
3. We helpen jeugdigen en ouders meteen de juiste zorg te krijgen wanneer we
individuele casussen analyseren om wachttijden te onderzoeken.
We werken aan de doelstelling in jeugdregio’s omdat wachttijden voortkomen uit een
complex geheel van onderling samenhangende factoren. Wachttijden ontstaan namelijk
door onderliggende oorzaken die (lokaal of regionaal) kunnen verschillen, waardoor er
geen ‘quick fix’ of uniforme oplossing is. Om de oorzaak van wachttijden duurzaam aan
te pakken is een regionale werkwijze nodig waarmee een wezenlijke en blijvende
verandering teweeg wordt gebracht in het systeem.

De opdracht
Binnen het leernetwerk wordt de bedoeling van de aanpak overgebracht en inzichten en
opbrengsten gedeeld en geborgd. Het is de bedoeling dat regio’s gaan leren van elkaar;
zodat een duurzame beweging in gang gebracht wordt.
Onder aanvoering van de coördinator leren wordt een leernetwerk opgezet met drie
functies:

Educatie: waaronder sessies in de kennismakingsfase t.a.v. de complexiteit van WT,
leerexpedities en een klassikale aanpak vanaf 2024.
2.
Bibliotheek: de opzet van een toegankelijke plek waar informatie wordt verzameld
en makkelijk vindbaar is. Waaronder bijvoorbeeld de opzet van een website waar
informatie vindbaar is.
3.
Lab, ontwikkeling van een blauwdruk. Waarbinnen gewerkt wordt aan de opzet van
een proces: infrastructuur, voorwaarden, doel, mensen, middelen en manier werken én
inzet op expert projecten.

Tijdens de looptijd van de aanpak wordt gezorgd voor kennisoverdracht naar de regio's.
Deelname van de regio’s aan het leernetwerk is van groot belang.
Het is belangrijk dat het leernetwerk na 2025 op andere wijze geborgd wordt, buiten TAW.
Gedurende de looptijd van de Aanpak Wachttijden zal dus gewerkt worden aan een goede
overdracht en borging naar regio’s, zodat het leernetwerk ook na 2025 in stand blijft.
Binnen het leernetwerk is er ook een budget beschikbaar voor de inhuur van expertise.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
• Je draagt vanuit je kennis en ervaring met leer sessies bij aan de vormgeving en
doorontwikkeling van de leer sessies voor de Aanpak Wachttijden.
• Je geeft – eventueel samen met de coördinator Leernetwerk/ de projectleiders AW
of de adviseurs – leersessies aan regio's, separaat of meerdere regio's tegelijk.
• Je haalt de geleerde lessen op uit de leer sessies en koppelt deze terug aan de
coördinator leren.
• Je ondersteunt de coördinator leren bij het opstellen van de rode draden
rapportage (2 x p/j) vanuit je huidige ervaring, maar ook eerder opgedane kennis
en ervaring.

• Je geeft vanuit je expertise op het gebied van leren gevraagd en ongevraagd
advies aan de coördinator leernetwerk, alsmede de projectleiders aanpak
wachttijden en de adviseurs data, systeem ontwerp en casuïstiek.
• Je draagt vanuit inhoud bij aan de doorontwikkeling van de werving van nieuwe
regio's.
• Je signaleert behoeften van de regio's en koppelt deze terug aan de coordinator
leernetwerk.
• Je levert je bijdrage aan het vullen van de digitale locatie waar het materiaal van
de aanpak wachttijden te vinden is (inzichten, de aanpak, netwerk status van
huidige en voorgaande regio’s).
• Je levert vanuit inhoud bij aan het ontwikkelen van een productencatalogus voor
TAW.
• Je levert input voor de opzet van een programma (jaarplanning) voor educatie
van regio’s.
• Je draagt bij aan het onderhouden en het uitbreiden van het netwerk, en het
verbinden van regio’s aan elkaar of aan experts in nauwe afstemming met de
coördinator leernetwerk.
• Je draagt vanuit inhoud bij aan het proces op om te komen tot een blauwdruk van
de aanpak.
• Je legt verantwoording af aan de coördinator leernetwerk.

Deze aanpak vraagt om een gezamenlijke inzet van aanbieders en gemeenten, en op
landelijk niveau samenwerking met VNG en het Rijk.


Resultaat van de opdracht
Je geeft uitvoering aan het plan van aanpak leernetwerk. Dat houdt in dat je het
leernetwerk, samen met de coördinator Leernetwerk, op de drie onderdelen opzet en tot
uitvoering brengt. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de leerexpedities die onderdeel
uitmaken van de wervingsprocedure van regio’s voor de aanpak wachttijden. hierin houd
jij je bezig met het vormgeven en uitvoeren van deze leerexpeditie voor regio’s. De
leerexpedities zijn op maat gemaakte leersessies met als doel om de regio’s de bedoeling
van de aanpak mee te geven, te ondersteunen bij draagvlak creëren en te komen tot de
juiste randvoorwaarden in de regio om te starten met de aanpak wachttijden. Je levert,
samen met de coördinator Leernetwerk twee keer per jaar een rode draden rapportage
op over de geleerde lessen in de regio.

De Eisen

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

 • De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

 • Door de inschrijver is één CV en één (door de kandidaat geschreven motivatiebrief) van de aangeboden kandidaat aangeleverd.

De aangeboden kandidaat voldoet aan alle genoemde eisen. Uit het cv en of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Kandidaat beschikt over minimaal 10 jaar aantoonbare werk- en denkervaring op WO-niveau.

 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het ondersteunen, faciliteren en ontwikkelen van nieuwe (leer)concepten/ initiatieven in de (jeugd)zorg.

 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring binnen de jeugdzorg.

 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het ontwikkelen en bieden van leer sessies gericht op veranderkunde.

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

De Wensen

 • Je hebt aantoonbare ervaring met co-creatie projecten en het ontwikkelen van innovatieve producten of services.

 • Je hebt aantoonbare werkervaring binnen een organisatie gericht op leren en ontwikkelen.

 • 1. Je hebt aantoonbaar toegang tot een actief landelijk en regionaal netwerk in de jeugdhulp op het thema wachttijden binnen de volgende categorieën/ organisaties: 1. binnen de gemeentelijke overheid; 2. binnen de Rijksoverheid; 3. binnen aanbieders: (boven)regionaal en lokaal, binnen beroepsorganisaties; 4. binnen cliënt organisaties; 5. binnen kennis- en wetenschapsinstituten die zich bezighouden met het jeugddomein.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Adviseur Leernetwerk die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.