thumbnail
thumbnail
Projectleider Stadsbeheer

Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 4 dagen
€100
18 tot 24 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

23-11-2022

Sluitingsdatum:

05-12-2022

Begindatum:

01-01-2023

Einddatum:

01-01-2024

Uren per week:

18 tot 24

Organisatie
Het Team Stadsbeheer van het Domein Ruimtelijke Ontwikkelingen van de gemeente Rijswijk  is verantwoordelijk voor het beheer en de (her)inrichting van de openbare buitenruimte van o.a. woonwijken, parken, infrastructuur en bedrijventerreinen. Globale plannen worden uitgewerkt tot gedetailleerde ontwerpen en bestekken (eventueel door derden). Vervolgens wordt het werk aanbesteed, wordt directie gevoerd en wordt ter plekke toezicht gehouden op de uitvoering. De projecten zijn enorm gevarieerd; van herinrichting van een grote doorgaande weg, het vervangen van bruggen,  groot onderhoud op de elementenverharding, riolering en beschoeiing. Het team bestaat uit zo’n 23 collega’s met een flexibele schil van inhuur. In het vier wekelijks projectoverleg worden de werkzaamheden verdeeld en uitgevoerd.

Opdracht
Gemeente Rijswijk wil meer participatie bij de inrichting en onderhoud van haar leefomgeving. Daarmee wil de gemeente een impuls geven aan de inrichting van de openbare ruimte en meer sociale cohesie bereiken bij de bewoners in de wijken. Voor de herinrichting van een aantal straten wordt een participatietraject met bewoners gestart. Voor deze projecten zijn wij opzoek naar een projectleider die sturing geeft aan de projecten.

Vanuit jouw ruime ervaring met de aansturing van projecten begeleid je de diverse inhoudelijke vakdisciplines en maak je een integrale afweging die getoetst wordt aan de kaders. De GROTICK sturingsmechanisme van een project zijn voor jouw logisch en bekend. Hiermee stuur je het projectteam en lever je namens Stadsbeheer ook een bijdrage  aan de ontwikkelprojecten. Om dit mogelijk te maken spreek je de taal van de techneut en ben je ook sparringpartner voor hen. Echter voor bewoners, winkeliers(verenigingen), andere betrokken – of in te schakelen derden ben je ook een stabiele gesprekspartner en kan je de diverse belangen verenigingen en keuzes beargumenteren.

De opdracht van de projectleider valt o.a. uiteen in de volgende taken:

 • Aansturen van complexe en minder complexe herinrichtings- en groot onderhoudsprojecten vanaf de voorbereidingsfase tot en met de realisatiefase;
 • Projectmatig werken bij het aansturen van projecten op basis van risicoanalyse van tijd, geld, kwaliteit, organisatie, informatie en communicatie (G(R)OTICK);
 • Aansturen van een multidisciplinair projectteam van interne medewerkers en externe adviseurs;
 • Voeren van participatie en inspraakprocessen;
 • Adviseren van het college van B&W en gemeenteraad over het project.

Vereisten /Knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2023 beschikbaar;
2. Uurtarief maximaal € 100,00 inclusief reiskosten en fee Flextender, exclusief BTW;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding Civiele Techniek op minimaal wo bachelor niveau (10 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het relinen van riolering (Duidelijk weergegeven middels een voorbeeld/toelichting) (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met ten minste 3 participatietrajecten bij integrale herinrichtingsprojecten in binnenstedelijk gebied in de afgelopen 10 jaar (Duidelijk weergegeven in het CV middels voorbeelden (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het GROTICK sturingsmechanisme in de afgelopen 2 jaar (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van onderhoud en/of herinrichtingen binnen het Ruimtelijk Domein binnen een gemeente (40 punten);
a. meer dan 5 jaar aantoonbare werking (40 punten);
b. 3 tot 5 jaar aantoonbare werking (20 punten);
c. Minder dan 3 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatie vaardig
 • Planmatig en resultaatgericht kunnen werken
 • Stressbestendig
 • Besluitvaardig
 • Flexibel
 • Teamspeler en klantgericht
 • Gevoel voor belangen van verschillende partijen
 • Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma t/m Vrij.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 8 december 2022 van 10.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 6 december 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Voor een optionele verlenging van dit contract met twee keer één jaar zullen de nieuwe verrekenprijzen en de geleverde kwaliteit van de dienstverlening doorslaggevend zijn. Deze verrekenprijzen dient u uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de einddatum van de overeenkomst schriftelijk in te dienen bij de opdrachtgever. Het niet tijdig indienen van deze nieuwe verrekenprijzen kan een verlenging onmogelijk maken. U dient een eventuele prijsverhoging te onderbouwen met o.a. prijsindexcijfers. Het is aan opdrachtgever om de eventuele prijswijziging te beoordelen en het contract al dan niet te verlengen.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op woensdag 30 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot maandag 5 december 2022 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Stadsbeheer die deze organisatie zoekt?