thumbnail

Projectleider Omgevingsplan

Rijswijk

Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk, Nederland

Project- en Programmamanagement ACTIEF

Publicatiedatum:

11-01-2022

Sluitingsdatum:

21-01-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16 tot 20
€ 130,-
16 tot 20 Zuid-Holland

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn.  Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Team
Om ervoor te zorgen dat de gemeente alle activiteiten heeft uitgevoerd die noodzakelijk zijn om op 1 juli 2022 te kunnen werken conform de Omgevingswet is het Team Implementatie Omgevingswet opgericht. Primair vanuit team Ruimte zul je hierin zitting hebben. Team Ruimte zelf kent 4 beleidsvelden: Ruimtelijke Ordening (en stedenbouw), Grondzaken, Wonen en Groenbeleid.

Rijswijk heeft een Stadsvisie vastgesteld met daarin een aantal belangrijke opgaven/projecten. De stad heeft een overzichtelijke schaal, maar kent veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

Opdracht
Op basis van realistische ambities en doelen, gericht op het allereerst realiseren van dat wat minimaal nodig is om goed te kunnen werken met de Omgevingswet, zijn projecten gestart op verschillende sporen. Er ligt een plan van aanpak Omgevingswet waarin alle activiteiten die uitgevoerd moeten worden in het kader van de Omgevingswet zijn omschreven. Zo vlak voor de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet bereiden wij ons voor op het werken met en het kunnen wijzigen van het tijdelijk omgevingsplan. Hiervoor is een uitvoeringsagenda omgevingsplan in voorbereiding die ingaat op de activiteiten die samen hangen met het omgevingsplan. Vooruitlopend hierop zijn we alvast begonnen met het opstellen van een handboek omgevingsplan waarin staat aangegeven hoe het omgevingsplan opgesteld moet worden. 

Om uitvoering te geven aan de uitvoeringsagenda voor het omgevingsplan zoekt de gemeente een enthousiasmerende en verbindende Projectleider Omgevingsplan met ervaring met het instrument omgevingsplan. Gedurende de looptijd van het project geef je sturing aan het projectteam, waarbij je gebruik maakt van de kennis en ervaring die je zelf binnen het vakgebied ruimtelijke ordening hebt opgedaan. Een deel van de werkzaamheden neem je zelf voor je rekening. Binnen dit project werk je samen met betrokken adviseurs en medewerkers. Je hebt een korte lijn met de programmamanager en andere projectleiders. Je onderhoudt contacten met projectleiders Omgevingsplan in de regio.

Ben jij die energieke en ervaren projectleider die een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het opstellen van een omgevingsplan in Rijswijk? Overzie je het geheel en kun je er van A tot Z verantwoordelijk voor zijn? Dan zoeken wij jou!

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop en/of ipad;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de Ruimtelijke Ordening in de afgelopen 10 jaar (Duidelijk benoemd in het CV).
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in de afgelopen 7 jaar (Duidelijk weergegeven in het cv).
4. Uurtarief maximaal € 130,- inclusief reiskosten en fee Flextender / exclusief BTW.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Bestuurskunde / Rechten / Ruimtelijke Ordening & Planologie / Economie (10 punten).
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van multidisciplinaire (project)teams in de afgelopen 7 jaar (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting) (20 punten).
7. Aantoonbare kennis van de Omgevingswet opgedaan door werkervaring of een afgeronde cursus (30 punten).
8. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van bestemmingsplannen en een (pilot) Omgevingsplan (Duidelijk benoemd in het CV) (20 punten).
9. Aantoonbare (actuele) kennis van de wetgeving fysieke leefomgeving opgedaan in de afgelopen 5 jaar (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg / flexibel.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 26 januari 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen dinsdag 25 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 18 december 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 19 december 2022 op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 21 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Omgevingsplan die deze organisatie zoekt?