thumbnail
thumbnail

Technisch Manager uiterwaarden - natuurproject N2000 Hoenwaard

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 120,00
32 uur Gelderland

Begindatum:

1 aug 2023

Einddatum:

31 dec 2025

Uren per week:

32 uur

Publicatiedatum:

25 mei 2023

Organisatie
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of natuurontwikkeling. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

De Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat Oost Nederland en waterschap Vallei en Veluwe werken samen in een multidisciplinair team aan de planvoorbereiding van het uiterwaardenproject Levendige Hoenwaard 2030. Dit in samenwerking met de gemeente Heerde en Hattem. In deze uiterwaarden zijn diverse maatregelen gepland vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Gelders Natuur Netwerk (GNN), Natura 2000 en opgaven op het gebied van waterveiligheid en waterhuishouding. De focus voor de provincie Gelderland ligt op de realisatie van N2000.

Voor het project Hoenwaard is het bestuurlijk vastgestelde gebiedsplan Levendige Hoenwaard 2030 uitgangspunt voor de planuitwerkingsfase. In de eerste fase van de planuitwerking ligt de focus op de tot stand koming van een integraal ontwerp dat kan rekenen op instemming van de initiatiefnemers, de betrokken gemeentes en bewoners/gebruikers van de Hoenwaard. De opgave is om te komen tot een haalbaar (maakbaar, vergunbaar en betaalbaar) herinrichtingsplan. Een plan waarin ruimte gevonden wordt voor natuurontwikkeling en ontwikkelperspectief voor bewoners binnen de kaders van het complexe rivierkundige IJsselsysteem. Actuele vraagstukken zijn, hoe te komen tot maximaal doelbereik voor N2000 en het invullen van de ambities vanuit Natuur Inclusieve Landbouw, en weidevogelgebied en de realisatie van Kaderrichtlijn Water. Waar mogelijk gecombineerd met het het vinden van een oplossing voor het stikstofprobleem en PFAS-bodemproblematiek. En met een toekomstgerichte blik vanuit bijvoorbeeld de Kamerbrief Water en Bodem sturend en NPLG. In de tweede fase ligt de focus op de technische voorbereiding ten behoeve van de te doorlopen procedures en de voorbereiding van de realisatiefase.

Daarnaast werk je als Technisch Manager voor het project Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden, een vergelijkbaar samenwerkingsproject, maar dan zonder het watershap en met Staatsbosbeheer. Ook hier gaat het om provinciale opgaven vanuit het Gelders Natuur Netwerk (GNN) en Natura 2000. De focus bij dit project ligt vooral op het technisch ondersteunen bij zaken die nodig zijn om in de tweede helft van 2023 ter vsie te kunnen met de stukken. Met name de stikstofproblematiek en in mindere mate vraagstukken m.b.t. beheer en onderhoud. Daarnaast de technisch uitwerking van duurzaamheidsvraagstukken gekoppeld aan de realisatie en de voorbereiding van de realisatie. Het betreft het samen met de contractmanager gereed maken van de contractstukken voor de uitvoering. 

Voor beide projecten is een adviesbureau ingehuurd die belast is met de planuitwerking. Als Tecnhisch Manager ben je verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijk aansturing van beide bureau's. Daarnaast draag je zorg voor de interne afstemming over technisch inhoudelijke vraagstukken. Om daarmee het adviesbureau maximaal te faciliteren in hun werkzaamheden.

Vanwege het aflopende contract van de huidige Technisch Manager zijn wij op zoek naar vervanging/opvolging. Voor de rol van Technisch Manager zoekt de provincie een persoon die makkelijk opereert in de werksfeer van Provincie, Rijkswaterstaat en waterschap Vallei en Veluwe.

We verwachten flexibiliteit in inzetbaarheid gedurende het project. De inzet gedurende de looptijd wordt ingeschat op 32 uur per week tot eind 2025 en daarna mogelijk minder. In het geval van verlenging wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

Het IPM-team Hoenwaard 2030 werkt normaal gesproken samen in het kantoor van de provincie Gelderland en incidenteel bij het waterschap Vallei en Veluwe. Medewerkers van provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en waterschap werken hier samen. Het IPM-team Wamel, Dreumel en Heerewaarden werkt normaal gesproken samen in het kantoor van Rijkswaterstaat Oost Nederland. Medewerkers van provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken hier samen. 

Voor Hoenwaard is maandag de vaste samenwerkdag waarop de Technisch Manager geacht wordt beschikbaar te zijn voor werk op kantoor. Voor Wamel, Dreumel en Heerewaarden is dit de donderdag. Op de overige dagen van de week is thuis werken mogelijk in overleg. Liever geen vaste thuiswerkdag/dagen. Vanuit je rol als Technisch Manager heb je veelvuldig afstemming met medewerkers vanuit de betrokken partijen. Dit vraagt voldoende beschikbaarheid en flexibiliteit in de agenda.

Overwerk
Het is mogelijk dat werkzaamheden moeten worden verricht buiten de reguliere werktijden. Deze zullen worden verrekend op basis van het geoffreerde uurtarief, verhoogd met de volgende percentages:

 • Werkzaamheden op werkdagen tussen 07:30 uur - 18:00 uur: basisloon = 100%

 • Werkzaamheden op werkdagen tussen 05:30 uur - 07:30 uur en 18:00 uur - 20:00 uur: basisloon + 25% = 125%

 • Werkzaamheden op werkdagen 20:00 uur en 05:30 uur en dienstvrije dagen (zaterdag/zondag en feestdagen): basisloon + 50% = 150%

Van overwerk is sprake als er werkzaamheden moeten worden verricht buiten de reguliere werktijd van 07.30 uur - 18.00 uur waarbij de overeengekomen uren in reguliere werktijd ook gewerkt zijn.

De Technisch Manager moet beschikken over / door het detacheringsbureau worden voorzien van:

 • veiligheidsschoenen (klasse C3);

 • mobiele telefoon met camera;

 • laptop met Windows en Office voorzien van mobiel internet;

 • auto;

De kosten van deze voorzieningen worden geacht te zijn opgenomen in het uurtarief. Kosten voor zakelijke kilometers worden verrekend tegen een tarief van € 0,29 per km.

Provincie Gelderland zal voorzien in een veiligheidsjas/-vest, voorzien van provinciaal logo.

Als Technisch Manager ben je verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke kwaliteit. Je zorgt voor de specificaties, het onderzoek naar de effecten, de tot stand koming van het ontwerp en levert een technisch haalbaar, uitvoerbaar en beheerbaar programma van maatregelen op.

Je werkt samen in het IPM-team (conform het integraal projectmanagementmodel) en stuurt mede op de onderlinge raakvlakken en verwachtingen van de andere IPM-teamleden.

In je rol als Technisch Manager en daarbij behorende verantwoordelijkheid:

 • vertegenwoordig je de technische belangen binnen het project in de aansturing van marktpartijen (adviesbureaus) en stel jij daarbij de kaders;

 • ben je als TM’er het knooppunt tussen de adviseurs, uit drie organisaties en diverse disciplines, het projectteam en het adviesbureau;

 • ben je verantwoordelijk voor onderzoeken en inbreng op het gebied van onder andere rivierkunde, bodem, grondwater, ecologie, milieu en financiën, adviseer je hierover aan het IPM-team en toets je de kwaliteit van de, door het adviesbureau, geleverde producten;

 • draag je zorg voor de onderlinge afstemming van technische zaken in relatie tot alle projectactiviteiten;

 • zorg je voor het uitdragen van de technische resultaten van het project naar je omgeving;

 • zorg je voor de vertaling van randvoorwaarden van stakeholders en vergunningeneisen in het ontwerp;

 • deel je actief kennis met o.a. het programmateam KRW Oost Nederland en neem je deel aan de programma brede techniek overleggen;

 • zorg je voor de totstandkoming van een gedragen beheer- en onderhoudsplan;

 • adviseer je, vanuit een technisch invalshoek, over de projectaanpak, risico’s, financiën en planning;

 • zorg je voor de vertaling van (ontwerp) eisen en randvoorwaarden naar het aanbestedingsdossier voor de realisatie.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Technisch Manager uiterwaarden - natuurproject N2000 Hoenwaard die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.