thumbnail
thumbnail
Projectleider Planproducten / MER-adviseur

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
€135
12 Flevoland

Publicatiedatum:

18-11-2022

Sluitingsdatum:

28-11-2022

Begindatum:

19-12-2022

Einddatum:

-

Uren per week:

12

Organisatie
Binnen de provincie Flevoland zijn voor een aantal grote projecten IPM-teams werkzaam om de projecten voor te bereiden en uit te voeren. Het IPM-team voor het project Ontsluitingsweg Urk is de aanleg aan het voorbereiden van een nieuwe gebiedsontsluitingsweg binnen de gemeente Urk vanaf de Domineesweg/A6 tot aan de Staartweg.

Voor het project is een verkenning gemaakt en een variant opgesteld die als vertrekpunt dient voor de planvoorbereidingsfase, die inmiddels is gestart. De verkenning en genoemde variant zijn door het college van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Urk en Noordoostpolder vastgesteld. Het projectplan voor de planvoorbereidingsfase wordt binnenkort door de directeuren vastgesteld.

Op dit moment is de belangrijkste taak om de komende periode een projectbesluit en MER op te stellen en tot vaststelling ervan te komen. Voor de aansturing ervan zoeken wij een Projectleider Planproducten / MER-adviseur (planvoorbereidingsfase) met specifieke kennis en ervaring bij de begeleiding van dergelijke procedures.

Opdracht
De opdracht betreft het aansturen en begeleiden van de planologische en MER procedures conform de nieuwe Omgevingswet in nauwe samenwerking met het projectteam, organisaties en de projectmanagers. De Provincie zoekt invulling middels de inhuur van één projectleider. Een combinatie tussen meerdere personen voor de uitvoering van de opdracht behoort niet tot de mogelijkheden.

Er wordt uitgegaan van een product uitvraag voor het projectbesluit en de MER. De projectleider maakt onderdeel uit van het team en functioneert ook als zodanig in de aansturing van de partij die separaat wordt ingehuurd voor de bedoelde product uitvraag en in de contacten met stake- en shareholders.

Er is ondersteuning beschikbaar in de IPM-team voor het maken van afspraken e.d.

Er wordt gewerkt volgens de nieuwe Omgevingswet met participatie. Dat wordt voorbereid en uitgevoerd door de omgevingsmanager, maar zal als resultaat in het projectbesluit worden meegenomen.

De hoofdtaken van de Projectleider Projectbesluit en MER zijn:

 • Opstellen uitgangspuntennotitie en notitie reikwijdte en detailniveau (juni 2023 gereed;
 • Opstellen (in samenspraak met het projectteam) uitvraag product projectbesluit en MER aan adviesbureau (start bureau oktober 2023);
 • Begeleiden van werkzaamheden van het in te schakelen adviesbureau t.a.v. projectbesluit en MER, en organiseren overleggen provincie en gemeente over de producten en het proces;
 • Aansturen verwerken inspraak in overleg met de beide teams;
 • Adviseren over proces en inhoud van het projectbesluit en MER;
 • Schrijven besluitvormingsnota’s projectbesluit en MER;
 • Voeren van de procedures m.b.t. het projectbesluit en de MER;
 • Voorkomende andere werkzaamheden van het projectbesluit en MER.

Hoofdplanning:

 • Uitgangspuntennotitie en notitie reikwijdte en detailniveau: juni 2023
 • MER: juni 2024
 • Ontwerp-projectbesluit en MER: januari 2025
 • Vaststelling Projectbesluit en MER: februari 2026

Eerder heeft de provincie ook een uitgangspuntennotitie en notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld voor een vergelijkbaar project voor een vergelijkbaar project (Rondweg Lelystad Zuid) opgesteld en is er deskundigheid die in het beginstadium over de opzet mee kan adviseren.

Vanwege het vertrouwelijke karakter van deze functie maakt een geheimhoudingsverklaring en een belangenbeschermingsplan onderdeel uit van de te sluiten overeenkomst.

Benodigd aantal professionals
Gezocht wordt naar 1 projectleider met specifieke competenties (zie hierna). We selecteren 1 projectleider en uitgangspunt is dat de werkzaamheden door deze persoon worden uitgevoerd. Alleen in overleg en met toestemming van de opdrachtgever (de provincie) kan vervanging plaatsvinden (bij calamiteiten als ziekte of uit dienst treden). Een dergelijk verzoek zal tegen de achtergrond van de criteria en competenties in deze uitvraag worden beoordeeld.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: woensdag en bij voorkeur donderdag. Uitgangspunt is dat de projectleider in ieder geval op woensdag aanwezig is op het provinciehuis en in voorkomende gevallen i.v.m. noodzakelijke overleggen op een andere dag.

Uitgegaan wordt van een capaciteit van 1,5 dag per week in de periode van december 2022 tot en met december 2024, en daarnaast nog een optie tot verlenging.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Werkzaamheden vinden, indien mogelijk, plaats (conform de richtlijnen van het RIVM) op het provinciehuis te Lelystad;
2. Uurtarief is maximaal €135,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
3. De aangeboden projectleider is in staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
4. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
5. Beschikbaar op de woensdag gedurende de looptijd van de opdracht.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding in de richting van Bestuurskunde, Planologie, en/of Ruimtelijke ordening op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten);
7. Minimaal 7 jaar relevante aantoonbare werkervaring met de aansturing van planologische procedures bij de provincie en/of de gemeentelijke overheid. Maak dit inzichtelijk op het CV met een referentie van de laatste 3 jaar (30 punten);
8. Minimaal 1 jaar antoonbare werkervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen bij een provincie en/of een gemeente en/of Waterschap. Maak dit inzichtelijk op het CV met een referentie van de laatste 5 jaar (10 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het zelfstandig schrijven van stukken voor de planologische procedure en de MER, maak dit inzichtelijk op het CV met een referentie van de laatste 5 jaar (20 punten);
10. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met participatie bij planologische procedures maak dit inzichtelijk op het CV met een referentie van de afgelopen 5 jaar (10 punten);
11. Aantoonbare werkervaring als Projectleider met opstellen van MER’s en bijbehorende onderzoeken, in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van 2 MER’s en bijbehorende onderzoeken als projectleider maak dit inzichtelijk op het CV met een referentie van de laatste 5 jaar (10 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van 3 MER’s (of meer) en bijbehorende onderzoeken als projectleider maak dit inzichtelijk op het CV met een referentie van de laatste 5 jaar (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Naast de feitelijke criteria, zijn vooral de competenties belangrijk omdat het project een goede aansturing vraagt en vanwege de verschillende betrokken partijen een gevoel voor de verschillende organisaties en belangen en bestuurlijke sensitiviteit.

 • Organisatie en bestuurlijk sensitief en in staat te reflecteren op de eigen rol binnen het proces.
 • Communicatief
 • Omgevingsbewust en klantgericht
 • Goede rapportagevaardigheden
 • Proactief, doortastend en resultaatgericht;
 • Overzicht hebben over de situatie en de belangrijkste risico’s voor het proces en in staat zijn om hierop te sturen zodat voortgang behouden blijft.
 • Kennis van de nieuwe Omgevingswet
 • In staat om bestuurlijke keuzes voor te bereiden en toe te lichten.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 3 referenties waarbinnen de gunningscriteria zijn uitgevoerd. De meest recente referentie dient niet ouder te zijn als vijf jaar (2017 >).  Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. Tarief van maximaal € 135,- inclusief fee. Na het eerste jaar kan indexering plaatsvinden op basis van het CBS indexcijfer Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2015=100; 71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • Het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring maakt deel uit van de opdracht;
 • In de periode tussen voorlopige gunning en definitieve gunning – gedurende de standstil – wordt van de beoogde partij een Belangen Beschermingsplan verlangd. In dit plan dienen de belangen van Provincie met het oog op de uiteindelijke projectinkoop alsook afgeleide inkoop voor ontwerp-, onderzoek- en adviesopdrachten binnen de provinciale inkoopkaders beschermd te worden en in relatie gebracht te worden tot de onderhavige uitvraag. Provincie levert hiervoor na voorlopige gunning vijf risico’s aan die dienen te worden uitgewerkt in beheersmaatregelen binnen het bedoelde plan.
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via www.routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 22 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 23 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op vrijdag 2 december tussen 09.00 en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 23 november 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 28 november 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Planproducten / MER-adviseur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.