thumbnail
thumbnail

Omgevingsmanager regio projecten

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€120
32 - 36 Flevoland

Begindatum:

1 mei 2024

Einddatum:

1 mei 2025

Uren per week:

32 - 36

Publicatiedatum:

26 mrt 2024

Organisatie
De provincie Flevoland heeft als ambitie om het werkgeversmerk goed neer te zetten op de arbeidsmarkt en zich te onderscheiden van andere werkgevers. Je komt in een lerende organisatie terecht waarin de professionaliteit van de medewerkers centraal staat. Medewerkers van de provincie Flevoland kenmerken zich als aanpakkers, sterk in samenwerken en flexibel. En ze hebben een gezamenlijk doel voor ogen: ervoor zorgen dat het in Flevoland fijn werken, wonen, reizen en recreëren is. Wij willen een inclusieve organisatie zijn waarin we elkaar helpen en zorgen voor een klimaat waarin iedereen zich gehoord voelt en kan werken aan de eigen ontwikkeling. Samen realiseren we de maatschappelijke opgaven waar we als organisatie voor staan.

Expertiseteam
Meer dan 100 medewerkers houden zich bezig met de realisatie van infrastructurele projecten (Expertiseteam Projectbureau Infra) en het beheren & onderhouden van de wegen, vaarwegen, verkeerslichten, openbare verlichting, bruggen en sluizen (Expertiseteam Beheer en Onderhoud Infra). De opdracht zal plaatsvinden voor het  Expertiseteam Projectbureau Infra.

Opdracht
De Regioprojecten
De Regioprojecten zijn onderdeel van de provinciale programma’s Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT) en Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI) van de provincie Flevoland. Deze documenten vormen tezamen een jaarlijks terugkerend meerjarig uitvoeringsprogramma, waarin – onder meer – de projecten staan beschreven die het Expertiseteam Projectbureau Infra in uitvoering heeft of op termijn in uitvoering zal nemen. Voor inzage in de Regio-projecten wordt verwezen naar Verkeer en vervoer - Provincie Flevoland

De opdracht
Wij zoeken een omgevingsmanager die in staat is het omgevingsmanagement voor de provinciale infrastructurele regioprojecten te verzorgen. Regioprojecten zijn projecten met een gemiddelde doorlooptijd van 2 jaar en met een uitvoeringsperiode die vaak tussen de 4 weken en 4 maanden ligt. Op enig moment zijn er zo’n 30 regioprojecten “actief”, zijnde in voorbereiding, uitvoering of afronding.

De nadruk van de functie ligt op het stakeholdermanagement. De stakeholders zijn zowel intern – van het eigen expertiseteam alsook andere expertiseteams – als extern. Bij externe stakeholders gaat het om andere (semi-)publieke organisaties, maar ook bewoners, bedrijven, (belangen)verenigingen en de politiek. Hierbij is het van belang dat de omgevingsmanager goede communicatieve vaardigheden heeft, om relaties met deze partijen op te bouwen en te onderhouden.

Daarnaast heeft de omgevingsmanager voor de regioprojecten de trekkersrol in het proces rondom “klanteisen”: het ophalen van klanteisen, afstemming zoeken met het (technisch) projectteam en het opstellen van de klanteisenspecificatie (KES).

In samenspraak met de projectleider wordt bepaald of de omgevingsmanager werkzaamheden rondom vergunningen en kabels en leidingen zal verzorgen. Ervaring hiermee is daarom een  pré. 

De regioprojecten worden uitgevoerd volgens de geldende processen in ons kwaliteitsmanagementsysteem. De omgevingsmanager werkt daarnaast nauw samen met en levert input aan de communicatieadviseur voor de communicatie rondom de regioprojecten. Ook dient de omgevingsmanager gevoel te hebben voor de politieke omgeving waarin wordt gewerkt: hij/zij kan hierin de kansen en risico’s herkennen. Ervaring met projecten in het civiele domein is een pré.

In deze rol zul je samenwerken met de andere omgevingsmanagers om gezamenlijk het omgevingsmanagement binnen de regio’s door te ontwikkelen. Binnen de regioprojecten is de functie van omgevingsmanager relatief nieuw. Voor de overige twee regio’s zijn sinds kort twee junior omgevingsmanagers vast in dienst. Van de omgevingsmanager wordt verwacht dat hij/zij voldoende kennis en ervaring heeft om voor hen als sparringspartner te fungeren. Er wordt tevens verwacht van de omgevingsmanager dat hij/zij samen met de junior omgevingsmanagers het omgevingsmanagement van de regioprojecten verder op- en uitbouwt.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: dinsdag, woensdag en donderdag, de andere dag in overleg. De opdracht wordt vervuld gedurende 52 weken. Rekening wordt gehouden met een periode voor verlof – waarin de Opdracht dus niet wordt uitgevoerd door Opdrachtnemer – van 6 weken, en dit geldt ook voor de verlengingen.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld, Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
2. Uurtarief maximaal € 120,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
3. Een afgeronde bachelor opleiding op minimaal hbo-niveau;
4. Aanwezigheid in ieder geval op dinsdag, woensdag en donderdag, overige beschikbaarheid/uren zijn in overleg. Werktijden kunnen mogelijk variëren;
5. Beschikbaar per 1 mei 2024 voor 32 - 36 uren per week gedurende de looptijd van de opdracht;
6. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met stakeholdermanagement bij een (semi-) publieke organisatie, specifiek ervaring met bewoners, (vaar)weggebruikers en bedrijven (50 punten);
a. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. 1 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring (30 punten);
c. 3 jaar of meer aantoonbare werkervaring (50 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het coachen van omgevingsmanagers (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar in het omgevingsmanagement binnen regionale infrastructurele projecten (benoem tenminste 2 projecten duidelijk in het cv.) (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaren met conditionering (vergunningen, kabels & leidingen) binnen regionale infrastructurele projecten (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Klantgericht;

 • Communicatieve vaardigheden;

 • Proactief;

 • Teamspeler;

 • Gestructureerd;

 • Nauwgezet. 

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;

 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;

 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);

 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 2 april 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 3 april 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De fysieke gesprekken bij de provincie zijn gepland op donderdag 11 april 2024 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 10 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 4 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Omgevingsmanager regio projecten die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.