thumbnail
thumbnail
Kwartiermaker opgave energie

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€130
24 Flevoland

Begindatum:

17 okt 2022

Einddatum:

17 jun 2023

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

13 sept 2022

Omschrijving van de opdracht

Organisatie
Gebiedsontwikkeling zit in het DNA van de provincie Flevoland. Daarbij werken we aan de grote maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, woningbouw, perspectief landelijk gebied, human capital, digitalisering, economie en werkgelegenheid in Flevoland. Als provincie zijn wij volop in beweging en hebben we letterlijk de ruimte om aan de meest fascinerende projecten te werken. We zoeken naar dwarsverbanden tussen disciplines, verbinden omgevingspartners en dagen hen uit om met elkaar te werken aan oplossingen. We benutten hierbij optimaal de mogelijkheden van de Europese en Rijksprogramma’s.

Energie en de energietransitie zijn actueel en veelomvattend. De energietransitie is belangrijk vanwege het beperken van klimaatverandering. Het doel hierbij is om zo snel mogelijk af te stappen van fossiele brandstoffen en alle energie die gebruikt wordt op een schone, duurzame en hernieuwbare manier op te wekken, zodat er geen broeikasgassen worden uitgestoten. Daarmee is het belangrijk om het gebruik van energie te beperken: energiebesparing in de bebouwde omgeving, in de industrie en in de mobiliteit.

De provinciale opgave Energie moeten we zien in het perspectief van en de samenhang met de mondiale, Europese en nationale vraagstukken die met energie te maken hebben. Op basis daarvan kunnen we dan inzoomen op de maatschappelijke opgaven die op Flevolandse schaalniveau spelen. Vervolgens is het nodig om de rol van de provincie in deze opgaven te bepalen: doen we de goede dingen? Daarna komt de vraag of we die dingen goed doen.

Voldoende capaciteit van het energienetwerk was jarenlang een vanzelfsprekendheid. Dat is de laatste tijd, ook vanwege het steeds groter wordende aandeel van duurzaam opgewerkte elektriciteit niet meer het geval. Duurzaam opgewekte energie kan steeds moeilijker worden geleverd aan het net, maar ook nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen dreigen niet meer aangesloten te kunnen worden op het elektriciteitsnet, of in ieder geval met een beperking op de capaciteit. Ook warmte- en koudevraag van woningen en bedrijfsgebouwen en voor bedrijfsprocessen is onderdeel van de opgave. Het balanceren van energievraag en -aanbod door opslag in o.a. batterijen, waterstof en warmte is een belangrijk element in de energietransitie. Waterstofinitiatieven (productie en gebruik) en een aansluiting op de waterstof back-bone zijn relevante ontwikkelingen.

Voor de realisatie en het onderhoud van zowel de energieproductie, de energieopslag als het energienetwerk zijn geschoolde krachten nodig. Voldoende goed geschoolde arbeidskrachten, zijn een randvoorwaarde om de energietransitie te laten slagen. Onderwijs, talentontwikkeling en arbeidsmarkt vormen daarmee een integraal onderdeel van de energieopgave.

Energie kent ook een ruimtelijke componenten. De opwek (o.a. wind, zon) en opslag van duurzame energie kunnen concurreren met andere ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, natuur en landbouw. Een tekort of onbalans in het energieaanbod kan ook belemmerend werken voor de woningbouwopgave of bedrijfsontwikkelingen.

De provincie Flevoland is bezig met een organisatieontwikkeling. De implementatie van opgavegericht werken is daar een belangrijk onderdeel in. Gedeputeerde Staten hebben het directieteam de opdracht gegeven om inhoud te geven aan opgavegericht werken en te komen tot een organisatie die mee-ontwikkelt met haar dynamische omgeving, haar aanpak afstemt op de relevante opgaven en blijft leren en verbeteren. Bij opgavegericht werken worden teams vanuit alle relevante disciplines en eenheden uit de hele organisatie ingezet op belangrijke opgaven. Bij opgavegericht werken vallen deze teams niet onder één afdeling en krijgt een team onder leiding van een opgavemanager mandaat over de afdelingen heen. Afdelingen leveren capaciteit voor de opgaven, maar de opgavemanager is verantwoordelijk voor de inzet en de advisering. Het directieteam heeft in december 2021 zes opgaven benoemd en het ambtelijk opdrachtgeverschap onder de DT-leden verdeeld. ‘Energie’ is een van de maatschappelijke opgaven waarmee de provincie ervaring op wil doen om de systematiek van opgavegericht werken succesvol vorm te geven.

Opdracht
De kwartiermaker opgave Energie werkt gedurende 8 maanden als rechterhand van de opgavemanager. Als blijkt dat de inzet langer benodigd of gewenst is, is er een optie voor verlenging met een maximum van 4 maanden. Hierbij is de kwartiermaker sparringpartner en hij/zij pakt zaken hands-on aan. De kwartiermaker maakt ook onderdeel uit van het kwartiermakersteam met medewerkers van de provincie.

De kwartiermaker kan hierin meehelpen en meedenken over alle keuzes die gemaakt moeten worden. Dit betreft zowel inhoudelijke keuzes op het gebied van de energietransitie als organisatorische, procesmatige vraagstukken die samenhangen met succesvolle implementatie van opgavegericht werken in de provinciale organisatie.
Hij/zij kan luisteren, samenvatten, doorvragen en waar nodig kan meedenken of juist kan tegendenken. Dit vraagt enerzijds de juiste inhoudelijke bagage op het gebied van energie en tegelijk ook brede kennis van verandermanagement, opgavegericht werken, programmasturing en gevoel voor de politiek-bestuurlijke context.

Naast denkwerk is er ook doewerk. Het is de kunst om vanuit de gesprekken met elkaar en met andere stakeholders, steeds concrete bouwstenen uit te werken om zo stap voor stap toe te werken naar een organisatie die met haar stakeholders / omgevingspartners opgavegericht werkt aan de energieopgave. Het doewerk zal vooral gericht zijn op de directe uitwerking van de opgave Energie. Denk bijvoorbeeld aan: het uitschrijven van (tussen)producten zoals het plan van aanpak, bestuursopdracht en eerste jaarplan,  het uitwerken van een schema/praatplaat, het opzetten van een presentatie/ PowerPoint-rapportage, of het organiseren en begeleiden van een werksessie. Alles is erop gericht om te komen tot het gewenste eindresultaat.

Op inhoudelijk gebied moeten er op afzienbare termijn producten geleverd worden (o.a. voorstellen om aan te haken op Rijksprogramma’s, inzet voor coalitieonderhandelingen, bouwstenen voor Omgevingsvisie, Strategische agenda, jaarprogramma opgave energie, etc.). De kwartiermaker heeft in het opzetten en uitwerken van deze producten een belangrijke rol.

Werkdagen
De opdracht wordt bij voorkeur vervuld op de volgende dagen: maandag, dinsdag en donderdag. Vanwege de gewenste flexibiliteit voor het kunnen organiseren of aanwezig zijn bij bijeenkomsten en vergaderingen, kan er ook op andere dagen beschikbaarheid nodig zijn. Flexibiliteit in de inzetbaarheid is daarmee zeer wenselijk.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO Master-niveau;
2. Beschikbaar voor 24 uur per week gedurende een periode van ten minste 8 maanden (m.u.v. af te stemmen verlof, ca. 4 weken);
3.Werkzaamheden vinden grotendeel (> 60%) plaats op het provinciehuis te Lelystad en daarnaast deels ook bij partners veelal in de provincie Flevoland;
4. Een maximum uurtarief van €130,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
5. Aanwezig op in ieder geval: maandag en donderdag;
6. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
7. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-Middelen wordt verstaan laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token beschikbaar. Een flexwerkplek op het provinciehuis is beschikbaar.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
8. Een afgeronde opleiding op minimaal WO Master niveau in de richting van energietransitie en duurzame ontwikkeling (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met en kennis van het werken binnen een politiek bestuurlijke omgeving (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
10 Aantoonbare kennis van en werkervaring met (organisatie)veranderopgaven in relatie met transitieprocessen en brede maatschappelijke ontwikkelingen (10 punten);
11. Aantoonbare werkervaring binnen het domein energie(transitie) (20 punten);
a. Tot 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen het domein energie(transitie) (0 punten);
b. 2 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het domein energie(transitie) (10 punten);
c. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het domein energie(transitie) (20 punten);
12. Aantoonbaar netwerk binnen het domein energie(transitie) (20 punten) (Beschrijf minimaal 2 concrete voorbeelden op een aparte pagina in het cv.);
a. Geen aantoonbaar netwerk binnen het domein energie(transitie) (0 punten);
b. Aantoonbaar relevant netwerk binnen de overheid op energie- en duurzaamheidsbeleid beleid (10 punten);
c. Aantoonbaar relevant netwerk binnen en buiten de overheid op energie- en duurzaamheidsbeleid beleid (20 punten);
13. Aantoonbare werkervaring en (inhoudelijke) kennis van opgavegericht werken of vergelijkbare benaderingen in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
a. Geen aantoonbare kennis en ervaring met opgavegericht werken (0 punten);
b. Aantoonbare kennis door opleiding en visie op opgavegericht werken (Geef apart aan in het cv en beschrijf in het kort uw visie (10 punten);
c. Aantoonbare kennis en visie en werkervaring met opgavegericht werken wat blijkt uit uitgevoerde opdrachten en uitgevoerde functies (geef apart aan in het cv.) (20 punten).

Competenties

  • Je kunt mensen inspireren, verbinden, in beweging brengen en tot acties aanzetten binnen een opgavegerichte werkwijze;

  • Je kunt snel schakelen in een complexe omgeving;

  • Je hebt het vermogen om te presenteren en bijeenkomsten voor te zitten;

  • Je bent bestuurlijk en organisatiesensitief;

  • Je kunt het hoger management / directieteam meenemen in en overtuigen van je voorstellen;

  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden; zowel schriftelijk als mondeling;

  • Je hebt een proactieve flexibele houding;

  • Je bent ondernemend en creatief in het zoeken naar nieuwe kansen, mogelijkheden en oplossingen;

  • Je hebt sterke analytische vaardigheden.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Planning
De gesprekken bij de provincie zijn gepland op woensdag 28 september 2022 van 09.00-13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 27 september 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Kwartiermaker opgave energie die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.