thumbnail

Coördinator Bestuurlijke zaken en omgeving N307 Roggebot-Kampen

Provincie Flevoland

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Overig ACTIEF

Publicatiedatum:

12-01-2022

Sluitingsdatum:

21-01-2022

Begindatum:

03-02-2022

Einddatum:

03-08-2023

Uren per week:

36
€ 100,00
36 Flevoland

Organisatie
Flevoland wordt gekenmerkt door een eigen manier van denken en doen. De mentaliteit in “het nieuwe land” is toekomstgericht, wij denken graag in termen van ontwikkelen, groeien en de schouders eronder zetten. Ook in tijden met economische tegenwind en krimp voert deze pioniersmentaliteit de boventoon. We zitten niet bij de pakken neer, maar zijn creatief en zoeken naar nieuwe wegen. In deze jonge regio schakelen we een tandje bij als het even tegenzit.

Het project N307 Roggebot-Kampen is onderdeel van het IJsseldeltaprogramma. De N307 is de belangrijkste wegverbinding tussen Lelystad in de provincie Flevoland en Kampen in de provincie Overijssel. Dagelijks maken vele automobilisten, bestel- en vrachtwagens en landbouwverkeer gebruik van de N307 om naar het werk te komen, goederen af te leveren of landbouwgrond te bereiken.

Op het deel van de N307 tussen de N306 en de aansluiting met de N50 bij Kampen staat het verkeer regelmatig in de file. Dit wordt nog eens versterkt op de momenten dat de brug over de Roggebotsluis open staat. Maar dat is niet de enige oorzaak van vertragingen. Ook de aanwezigheid van langzaam verkeer op de N307 levert vertraging op en de rotonde bij de Roggebotsluis beperkt de doorstroming.

Het inhalen van langzaam verkeer en het moeten oversteken van de N307 door fietsers zorgt regelmatig voor onveilige verkeerssituaties en aanrijdingen. De cijfers laten zien dat in de toekomst meer verkeer over de N307 rijdt. Alleen als de knelpunten worden opgelost, zal het ongemak door files en de kans op ongelukken afnemen.

Doel van de realisatie van het project N307 Roggebot-Kampen is verbetering van de doorstroming van de N307 vanaf Dronten richting Kampen en vice versa. Een betere verbinding tussen Alkmaar en Kampen/Zwolle wordt gezien als een manier om bij te dragen aan versterking van de economie in de wijde regio. Daarnaast draagt het project, via de sloop van de bestaande brug en sluis, bij aan de doelstellingen van het Rijksprogramma IJsseldelta. Dit programma is met name gericht op betere bescherming van de regio Kampen tegen hoog water.

Voor nadere informatie over het project N307 Roggebot-Kampen zie http://www.overijssel.nl/n307 en http://www.flevoland.nl/dossiers/n307-roggebot-kampen.

In de zomer van 2020 is de realisatie van het project gegund aan de Combinatie Roggebot, gevormd door combinanten Mobilis, Van Gelder en Van den Herik.

Opdracht
Voor project N307 Roggebot-Kampen wordt voor het opdrachtgeversteam een coördinator gevraagd voor de domeinen: bestuurlijke zaken en omgeving.
Je krijgt een veelzijdige en uitdagende functie, waarbij je volop in verbinding staat met de projectorganisatie N307, projectmanager, ambtelijk opdrachtgevers, bestuurders en belanghebbenden bij het project N307 Roggebot-Kampen. Eveneens krijgt de coördinator een afstemmende rol richting de samenwerkingsverbanden binnen het programma IJsseldelta Fase 2.

Je bent allround inzetbaar door je brede kennis en ervaring op gebied van bestuurlijke (besluitvormings)processen, stakeholdermanagement, communicatie en overdracht naar meerdere eindbeheerders. Je hebt uitstekende vaardigheden opgedaan in het zelf opstellen van besluitvormingsnota’s. Je bent proactief, ondernemend en een natuurlijke verbinder met een helicopterview. Tegelijkertijd een leergierige professional die een handson mentaliteit heeft met een hoog werktempo zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van het werk.

Door de intensieve interactie met mensen op allerlei lagen en niveaus ga je het verschil maken als je beschikt over de nodige werkervaring op het gebied van HRM.
Je bent ook in staat om nieuwe ontwikkelingen, kansen, bedreigingen van interne of externe stakeholders zodanig te managen dat je de oorspronkelijke projectopgave daartegen beschermt, dan wel daarmee verrijkt.

Voor deze functie zoeken we een gedreven, ambitieuze professional met gerichte werkervaring.
Voor de onderstaande taken ben je verantwoordelijk, organiseer je en voer je uit:

 • Coördineren, aansturen en operationaliseren van de bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Coördineren en aansturen van de (communicatie)adviseurs.
 • Coördineren en aansturen van de collega’s die werken aan het proces van oplevering en overdracht.
 • Ontwikkelen en onderhouden van het stakeholdermanagement.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag t/m vrijdag.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. We werken hybride: deels thuis, deels op locatie. Conform de richtlijnen van het RIVM. Locaties waar gewerkt wordt zijn de bouwlocatie bij Roggebot en het provinciehuis in Lelystad. Gezien de werkzaamheden kan het zijn dat af en toe op locatie bij een van de betrokken partijen wordt gewerkt;
2. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
3. Uurtarief maximaal € 100,00 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werk en fee Flextender;
4. Dag dat er in ieder geval op locatie aanwezig moet zijn: geen vaste dag;
5. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met HRM in de rol van teamcoach of HR-adviseur (10 punten);
a. Tot 3 jaar aantoonbare werkervaring met HRM in de rol van teamcoach of HR-adviseur (0 punten);
b. 3 jaar of meer aantoonbare werkervaring met HRM in de rol van teamcoach of HR-adviseur (10 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een lagere overheid (provincie, gemeente, waterschap) met aansturing van teamleden en verantwoordelijkheid in het besluitvormingsproces (30 punten);
a. Tot 5 jaar in dienst bij een lagere overheid (provincie, gemeente, waterschap) met aansturing van teamleden en verantwoordelijkheid in het besluitvormingsproces (0 punten);
b. 5 jaar of meer in dienst bij een lagere overheid (provincie, gemeente, waterschap) met aansturing van teamleden en verantwoordelijkheid in het besluitvormingsproces (30 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met grote en complexe projecten (tenminste één infrastructuur project >75 mln) met een innovatieve contractvorm waarbij vergaande publiek-private samenwerking is voorzien (30 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring met grote en complexe projecten (tenminste één infrastructuur project >75 mln) met een innovatieve contractvorm waarbij vergaande publiek-private samenwerking is voorzien (0 punten);
b. Aantoonbare werkervaring (tenminste 3 jaar) met grote en complexe projecten (tenminste één infrastructuur project >75 mln) met een innovatieve contractvorm waarbij vergaande publiek-private samenwerking is voorzien (30 punten);
9. Aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijkheid op het snijvlak tussen opdrachtgever, eindbeheerder en aannemer in het kader van oplevering en overdracht. En hierin specifiek het managen van nieuwe ontwikkelingen en wensen van eindbeheerders (30 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijkheid op het snijvlak tussen opdrachtgever, eindbeheerder en aannemer in het kader van oplevering en overdracht (0 punten);
b. Aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijkheid op het snijvlak tussen opdrachtgever, eindbeheerder en aannemer in het kader van oplevering en overdracht (10 punten);
c. Aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijkheid op het snijvlak tussen opdrachtgever, eindbeheerder en aannemer in het kader van oplevering en overdracht. En hierin specifiek het managen van nieuwe ontwikkelingen en wensen van eindbeheerders (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Teamspeler, communicator en verbinder;
 • Klantgericht, organisatie- en bestuurlijk sensitief;
 • Proactief (initiatief nemen) en ondernemend;
 • Verantwoordelijkheid durven nemen;
 • Analytisch sterk;
 • Doel en resultaat gericht handelen.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 17 januari 2022. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 18 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op dinsdag 25 januari 2022 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 24 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 21 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Coördinator Bestuurlijke zaken en omgeving N307 Roggebot-Kampen die deze organisatie zoekt?