thumbnail
Technisch projectleider

Projectbureau Westergouwe

Provincialeweg 10, 2800 AN Gouda, Nederland

Sluit over 50 dagen
-
20 tot 29 (gemiddeld 24)

Publicatiedatum:

18-06-2022

Sluitingsdatum:

24-08-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

20 tot 29 (gemiddeld 24)

Organisatie

Algemeen
Westergouwe is een nieuwe woonwijk aan de westkant van Gouda (zie ook www.westergouwe.nl). Westergouwe is een project van de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels Vastgoed en

Heijmans Vastgoed. Elk van deze partijen ontwikkelt en bouwt zijn eigen woningen. Hierdoor krijgt Westergouwe een gevarieerd woningaanbod. Samen leggen de partijen wegen, water en groen aan. Hiervoor hebben zij het Projectbureau Westergouwe opgericht. Dit bureau voert alle gezamenlijke activiteiten uit.

Het Projectbureau draagt zorg voor het initiëren en tot uitvoer brengen van de nieuwbouwplannen voor de gebiedsontwikkeling Westergouwe, in samenwerking met de gemeente Gouda, VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed en de overige betrokken marktpartijen. De

voorbereiding en aanleg van de buitenruimte gebeurt in opdracht van het Projectbureau aan de hand van eigen ontwerpen en uitwerkingen per deelgebied en wordt door middel van bestekken en (innovatieve) contracten gerealiseerd. Na de eerste oplevering, worden de deelgebieden nog gedurende geruime tijd onderhouden door het Projectbureau. Daarna wordt de openbare ruimte in beheer en onderhoud aan  de gemeente Gouda overgedragen.

Je plaats in de organisatie
Het Projectbureau bestaat uit een compact team van circa 15 medewerkers. Je maakt onderdeel uit van het civiel team van het Projectbureau, onder andere bestaande uit een civiel manager, een civiel adviseur, een directievoerder en toezichthouders. Het civiel team ressorteert onder de projectdirecteur en is opgebouwd rond taakvolwassen professionals met ieder een eigen taakveld en verantwoordelijkheden, en een civiel manager die onder andere zorgdraagt voor de overall coördinatie binnen het team.

Opdracht

Wat zoeken we
De functie van Technisch projectleider bevat drie helder van elkaar te onderscheiden hoofdtaken:

 • Ontwerpleiding
  Dit betreft het voorbereiden en opstellen van de ontwerpen voor de aan te leggen openbare ruimte. Je bent o.a. verantwoordelijk voor de conditioneringswerkzaamheden voor nieuwe deelgebieden, de civieltechnische planning, de diverse vergunningen (voor zover deze niet door de aannemers worden aangevraagd) en het, in samenwerking met collega’s (laten) uitwerken van deelontwerpen binnen de openbare ruimte.
 • Bouwcoördinatie
  Als bouwcoördinator ben je namens het Projectbureau degene die nauw contact onderhoudt met alle aannemers en bouwers en maak je duidelijke en sluitende afspraken om te zorgen voor een efficiënt en veilig uitvoeringsproces.
 • Nutscoördinatie
  Als nutscoördinator ben je namens het Projectbureau degene die nauw contact onderhoudt met de nutsbedrijven en verzorg je de voorbereiding van alle nutsvoorzieningen.

Taken
De Technisch projectleider draagt er zorg voor dat plannen en deeluitwerkingen zodanig worden uitgewerkt en voorbereid, dat deze vervolgens vlot en efficiënt in bestekken worden uitgewerkt en gerealiseerd. Dit behelst de volgende werkzaamheden:

 • Het verzamelen van alle relevante informatie en als professioneel opdrachtgever optreden in het (laten) uitvoeren van onderzoeken ter voorbereiding op de werkzaamheden voor de grondverbetering, bouw- en woonrijp maken en als voeding voor aan te vragen vergunningen. Dit behelst dan onder andere geotechnisch onderzoeken, milieukundig bodemonderzoeken, NGE-onderzoek en ecologisch onderzoeken;
 • Als professioneel opdrachtgever kunnen optreden voor het (laten) uitwerken van deelontwerpen binnen de openbare ruimte, als verdere invulling van het eerder vastgestelde Definitief Ontwerp van die openbare ruimte. Dit gaat dan onder andere om kunstwerken, groen, speelplekken etc.;
 • Het opstellen en bewaken van de civieltechnische planningen en faseringsplannen;
 • Het begeleiden van en adviseren over aan te vragen vergunningen voor de civiele werkzaamheden van het Projectbureau en over vergunningaanvragen van derden;
 • Het coördineren van alle bouwactiviteiten van ontwikkelaars, bouwers en (eigen) aannemers tijdens de uitvoeringsfase. Deze coördinatie omvat ook het maken van goede en sluitende afspraken tussen het Projectbureau en alle aannemers en bouwers;
 • Het aansturen van de toezichthouder(s) op het toezicht houden op de gemaakte afspraken met aannemers en bouwers;
 • Het begeleiden en waar nodig aansturen van de voorbereidingen voor de aanleg van nutsvoorzieningen door nutspartijen.

Naast de bovenstaande specifieke taken zullen de volgende, meer algemene werkzaamheden deel uitmaken van deze functie:

 • Het tijdig en voldoende afstemmen binnen het civiel team en daarmee sturen op alle raakvlakken van je werk met de andere relevante uitvoerings- en beheertaken binnen dat team;
 • Het tijdig en correct aanleveren van alle informatie benodigd voor de coördinerende rol van de civiel manager en de opdrachtgeversrol van de projectdirecteur;
 • De verslaglegging van relevante vergaderingen en overleggen met belanghebbenden;
 • Als professionele opdrachtgever kunnen optreden in het begeleiden en aansturen van ingenieursbureaus en adviseurs;
 • Het adviseren van de opdrachtgever omtrent wijzigingen in het werk;
 • Een continue toetsing, keuring en evaluatie van werkzaamheden tijdens de uitvoering van werken;
 • Professionele budgetbeheersing en het tijdig signaleren dat budgetten en plafondbedragen dreigen te worden overschreden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Inschrijver is akkoord dat het aangeboden uurtarief voor de gehele (initiële) looptijd van de opdracht (3 jaar) gestand dient te worden gedaan. Tussentijdse indexering van het aangeboden uurtarief aan de hand van de CBS CPI index is slechts mogelijk bij een jaar op jaar stijging van die index boven de 3%. Aanpassing van het aangeboden uurtarief is uitsluitend mogelijk bij eventuele verlenging na afloop van de 3 jarige looptijd;
2. Inschrijver is akkoord met het kunnen overleggen van een bewijs van voldoende bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering conform de algemene voorwaarden voorafgaand aan gunning;
3. ZZP'ers die op deze opdracht inschrijven hebben aannemelijk gemaakt dat zij zelfstandig ondernemer zijn o.a. door middel van opgave van hun andere huidige opdrachtgevers. Dit dient duidelijk naar voren te komen in het cv;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau op het gebied van RO, Civiele techniek of Projectmanagement;
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring op de beschreven taakgebieden van de technisch projectleider;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Uurtarief maximaal € 105,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (15 punten);
7. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in voorbereiding van gebiedsontwikkelingen blijkend uit- en onderbouwd in de meegezonden referenties (35 punten);
8. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van woongebieden in samenwerking met ontwikkelaars/bouwers en nutsbedrijven, blijkend uit- en onderbouwd in de meegezonden referenties (35 punten);
9. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als technisch projectleider (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Taakzelfstandigheid is een vereiste, ‘learning on the job’ is niet aan de orde;
 • Doortastendheid en niet terughoudend zijn in het aanspreken van aannemers op nakoming van afspraken;
 • Taakgericht, accuraat en gestructureerd werken;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden;
 • Proactief zijn;
 • Kunnen omgaan met onzekerheden;
 • Oog hebben voor de belangen van stakeholders en opdrachtgevers.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Ten aanzien van de referenties gaan wij uit van een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling en het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever. U dient de contactgegevens in het CV op te geven.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Rekening moet worden gehouden met een benodigde flexibiliteit in het aantal uren per week afhankelijk van de planning en samenloop in de deelprojecten.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in week 35 en/of 36 (31 augustus t/m 8 september). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 29 augustus 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 17 augustus 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 19 augustus 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 24 augustus 2022, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Technisch projectleider die deze organisatie zoekt?