thumbnail
BD/DGO Organisatieadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, Nederland

Beleidsadvies
Sluit over 4 dagen
Geen maximum
26 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

13-05-2022

Sluitingsdatum:

24-05-2022

Begindatum:

01-06-2022

Einddatum:

31-08-2022

Uren per week:

26

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

Achtergrond en aanleiding opdracht Waar het huidige kabinet met incidentele middelen al een forse impuls gegeven heeft voor het Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit, is het urgentiebesef inmiddels verder toegenomen en komt vanaf 2022 €564 miljoen euro beschikbaar voor het Offensief, waarvan €434 miljoen euro structurele gelden. Samen met de partners in de Ondermijningsaanpak staat DG Ondermijning daarmee voor de opdracht om dit geld effectief en rechtmatig te verdelen, zodanig dat de ondermijningsaanpak in samenhang wordt versneld en versterkt. 

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden

Omschrijving opdracht Bovenstaand gegeven vraagt om een zorgvuldig proces van uitwerking van de te financieren maatregelen en om de inrichting van een heldere thematische governance en monitoring rondom het beschikbare budget. Zie voor de hoofdlijnen van de intensiveringen de brief aan de Tweede Kamer, kenmerk: 2021Z17015. De verschillende onderdelen van het budget kennen een eigen dynamiek en vraagstukken qua governance. Het betreft een combinatie van incidentele en structurele maatregelen, waarvan een deel op projectbasis zal worden gefinancierd. Er is daarbij sprake van verschillende vormen van (be)sturing en monitoring. Voor een deel van de maatregelen kan worden aangesloten bij reguliere jaarplanning, voor een overig deel wordt specifiekere governance ingericht. Dit steeds binnen bestaande structuren, maar met thematische borging en verantwoording als leidraad. De afgelopen maanden is gewerkt aan het opzetten van een thematische governance en verantwoordingsstructuur, waarbij de samenhangende aanpak van ondermijning centraal staat. Hierbij zijn zowel partners binnen het ministerie, het JenV domein als daarbuiten betrokken. Het is nu de bedoeling om hier een verdiepingsslag aan te geven op de thematische onderwerpen. Gezocht wordt naar een extern bureau dat kan ondersteunen in de verdere ontwikkeling en vormgeving van documenten en producten t.a.v. sturing en verantwoording, samen met het programma DG en andere betrokkenen. Dit houdt o.a. in procesbegeleiding, faciliteren en adviseren.

van de deelopgavehouders, zodat bijv. gekomen wordt tot breed gedragen en werkbare producten t.b.v. verantwoording en sturing per opgave.

Belangrijk bij het uitvoeren van de bovengenoemde opdracht is ervaring op het gebied van het opzetten van departementale monitoringsprogramma’s, werken met sturingsindicatoren, waarbij de relatie wordt gelegd met het verantwoorden van de toegekende gelden voor de aanpak. Partij heeft naast kennis van het veiligheidsdomein, kennis en ervaring met batenmanagement en ervaring met begeleiden van workshops. Ook wordt gevraagd om kennis en ervaring met dataverzameling en het beschikbaar maken van data ten behoeve van sturing en verantwoording.

De onderstaande eisen worden aan de uitvoering van de opdracht gesteld:

1. Opdrachtnemer gaat discreet om met vertrouwelijke informatie die gedurende de Opdracht wordt gezien/waargenomen. Daartoe ondertekent (het personeel van) de Opdrachtnemer een geheimhoudingsverklaring.

2. Opdrachtnemer adviseert en denkt mee over de thematische governance en verantwoording, begeleidt workshops hiertoe en levert op basis van de opgedane inzichten en uitkomsten producten op. Opdrachtnemer werkt hierin nauw samen met de coördinator die binnen DGO met deze opdracht in portefeuille heeft.

De Eisen

 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met het inrichten, opzetten en begeleiden van monitoring- en verantwoordingsstructuren.

 • VOG Bij eventuele gunning levert de Kandidaat voorafgaand aan de startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 3 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

 • De kandidaat is beschikbaar vanaf 1 juni voor gemiddeld 18-26 uur in de week, voor de periode t/m 31 augustus 2022

 • De Kandidaat heeft een afgeronde relevante opleiding op WO niveau

 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met begeleiding van workshops en procesbegeleiding op het gebied van batenmanagement.

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De Wensen

 • Kandidaat heeft ervaring met het vormgeven van workshops en procesbegeleiding in het kader van batenlogica en de vertaling van strategische naar operationele doelen.

 • Kandidaat heeft ervaring met het opzetten van departementale monitoringsprogramma’s en advisering rondom de inrichting van thematische verantwoording en sturing.

 • Kandidaat is bekend met methodiek van Obeya en het implementeren van design thinking in processen.

 • Kandidaat heeft ervaring met dataverzameling en het beschikbaar maken van data ten behoeve van sturing en verantwoording.

 • Kandidaat heeft relevante ervaring met het veiligheidsdomein van J&V, specifiek ondermijnende criminaliteit

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de BD/DGO Organisatieadviseur die deze organisatie zoekt?