Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail

Projectleider Wet Open Overheid (Woo)

Landsmeer

Raadhuisstraat 1, 1121 XC Landsmeer, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€100
12 tot 18 Noord-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

12 tot 18

Publicatiedatum:

22 mrt 2024

Wij achten het van belang om een projectleider Woo tijdelijk in te huren ter ondersteuning van de gemeente Landsmeer gezien de complexiteit en de impact van de Woo.

Organisatie
Werken bij de gemeente Landsmeer is werken in een gemeente met grote ambities: korte lijnen, informele werkrelaties en grote onderlinge verbondenheid. Met het organisatie ontwikkelplan zijn we gestart om als organisatie in te spelen op veranderingen waarbij we investeren in onze medewerkers, die veel ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. Van onze medewerkers vragen wij dat zij actief meedenken en werken aan zowel de eigen ontwikkeling als die van de organisatie. Hiertoe biedt de gemeente Landsmeer alle kansen om jezelf te blijven ontwikkelen, nieuwe werkwijzen te ontdekken en te implementeren. Resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid, pro activiteit, verbinden en communicatie zijn hierbij onze sleutelwoorden.

Opdracht
De gemeente Landsmeer wil de implementatie van de Woo projectmatig aanpakken om ervoor te zorgen dat de processen voldoen aan de kwaliteitseisen van de Woo. Daarom is de gemeente Landsmeer op zoek naar een projectleider om de implementatie van de Woo voor te bereiden en uiteindelijk (deels) door te voeren. Het project kent twee fases:

1. De eerste fase van het project betreft het verkrijgen van inzicht in de impact die de invoering van de wet heeft. Deze impactanalyse behelst onder andere aanpassingen binnen de primaire en bedrijfsvoering processen, organisatievertaling in rollen en verantwoordelijkheden, aanpassingen in systemen en aansluiting op een publicatieplatform en, belangrijk, de veranderende werkwijze voor bestuur en organisatie. Een ander speerpunt in deze fase is het vaststellen van een ambitieniveau rondom openheid en transparantie door het College en de Raad. De Woo geeft een wettelijk minimum waaraan voldaan moet worden, maar het is mogelijk om meer te doen. Samen met de politiek wordt bekeken wat moet, wat de ambities zijn en wat kan.
2. De tweede fase behelst het opstellen en vaststellen van een implementatieplan met daarin een planning voor het actief openbaar maken van de informatiecategorieën.

Wat moet door de projectleider worden gedaan/opgeleverd?
1. Het schrijven van een projectplan voorbereiding implementatie Woo, met daarin focus op ambitiebepaling door College en Raad, impactanalyse (wat de Woo voor Waterland betekent), Bewustwording bij bestuur en organisatie rondom openheid en transparantie, communicatie naar inwoner en organisatie rondom het implementatietraject;
2. Een advies voor veranderingen in de organisatie;
3. Een robuust en reëel financieel (meerjarig) budget voor de diverse disciplines;
4. Een realistische raming van capaciteit en looptijden van de in het projectplan benoemde deelprojecten (projectplanning);
5. Beschrijving van een in te richten projectorganisatie;
6. Een kader voor het bewaken en monitoren van de voortgang; Er wordt gezamenlijk besproken wat benodigd wordt.
7. Identificatie risico’s met de mogelijke consequenties en uitgewerkte alternatieven c.q. beheersmaatregelen;
8. De samenhang en/of afhankelijkheden met andere projecten in kaart brengen en beschrijven in het plan van aanpak. In ieder geval samenhang met de AVG, wet digitale toegankelijkheid, en de Wet elektronische publicatie;
9. Inrichten en leiding geven aan de projectorganisatie voor de actieve openbaarmaking, waarbij het proces en techniek van geautomatiseerd publiceren wordt gerealiseerd;
10. Publicatie via een publicatieplatform en aansluiting op het landelijk platform.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in de rol van projectleider of kwartiermaker bij een gemeente;
3. Een maximum uurtarief van €100,00 exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
4. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;
5. Kandidaat is bereid om minimaal 1 dag per week fysiek op kantoor te werken (benoem dit duidelijk).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bestuurskunde, Juridisch of Informatiehuishouding (10 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring implementatie van de WOO ( Motiveer dit duidelijk in het cv) (30 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar op het gebied van implementatie van wetgeving en/of informatievoorziening in primaire en bedrijfsvoering processen (30 punten);
9. Aantoonbare kennis van Wob én Woo door aantoonbare werkervaring of een cursus (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Bestuurlijk sensitief, resultaatgericht, flexibel, overtuigingskracht, analytisch, accuraat, goede mondelingen en schriftelijke vaardigheden, proactief en sterke adviesvaardigheden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 10 april 2024 tussen 11.00 en 15.00 uur via TEAMS. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 8 april 2024  bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

  • Kandidaat kan pas starten als het VOG is aangeleverd bij de opdrachtgever.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 2 april 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 3 april 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 5 april 2024 , 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider Wet Open Overheid (Woo) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.