thumbnail
thumbnail
Product Manager/Project Manager TBO

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 136,00
36 Gelderland

Begindatum:

1 jan 2024

Einddatum:

30 jun 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

17 nov 2023

Het Kadaster 
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. 

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld 
Het team TBO is op zoek naar een Product Manager/Projectmanager TBO. 

De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels. 

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op: 

- De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur; 

- Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen; 

- De verschillen tussen regio’s. 

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is  1-1-2024. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën. 

Digitaal Stelsel Omgevingswet 
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten. 

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties 
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het inwerkingtredingsniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid. 

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO heeft daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen, als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De huidige ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2024 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling en implementatie van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV. 

Opdrachtomschrijving 
Het Kadaster is gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2023 uit te kunnen voeren. Wij zoeken een Product Manager/Project manager TBO die ons team Product Managers komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen. Gezien de complexiteit van het programma en de vele partijen die daarin een rol spelen zoeken wij een communicatief vaardige en verbindende Product Manager met ruime werkervaring in het IV domein in een complex bestuurlijk stakeholdersveld. De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het efficiënt en effectief communiceren richting verschillende doelgroepen met soms tegenstrijdige belangen.  

 De Product Manager TBO treedt op als gedelegeerd opdrachtgever voor de ontwikkeling en exploitatie van de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en de Landelijke voorziening Beschikbaarstellen en Bekendmaken (LVBB) en alle aanverwante componenten en koppelingen richting de Operationele Beheer Organisaties (OBO’s)  

De Product Manager TBO zal ten behoeve van deze opdracht ondersteunend zijn aan, en een intensieve samenwerking moeten vormgeven met, collega Senior Product Managers en vanuit een flexibele houding in staat moeten zijn een tandje bij te schakelen en collega’s met raad en daad bij te staan. Er wordt daarbij waar nodig ook inzet verwacht voor onderwerpen die aanvankelijk niet in deze uitvraag zijn benoemd of niet op onze radar stonden. 

Verantwoordelijkheden
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn 

 • Ondersteunen van de Senior en Lead Product manager bij het initiëren en organiseren van de vraagarticulatie, enerzijds in afstemming met de SBO en de interbestuurlijke partners en hun koepelorganisaties (zowel ambtelijk als bestuurlijk), en anderzijds in de afstemming met collega’s binnen de TBO en bij de OBO’s om de exploitatie van het stelsel mogelijk te maken en de uitkomsten door te vertalen naar te leveren diensten; 

 • Bijdrage leveren aan het opstellen van de productvisie. Helpt bij het gestructureerd uitdragen ervan op basis van een communicatieplan;  

 • Initiërend en inhoudelijk betrokken bij het opstellen van plannen voor (door)ontwikkeling en vernieuwingen; 

 • Mede bepalend voor de eisen aan digitale dienstverlening; 

 • Verantwoordelijk voor het besluitvormingsproces van wijzigingen; 

 • Verantwoordelijk voor de organisatie van communicatie naar alle belanghebbende stakeholders over de ontwikkelingen.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-01-2024 tot en met 30-06-2024 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 1 x 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Eisen

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

 • Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.

 • Aantoonbaar minimaal 20 jaar werkervaring in meerdere branches en functies.

 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van informatisering in complexe omgevingen met meerdere stakeholders en aanpalende projecten.

 • Meer dan 5 jaar ervaring, aangetoond middels meerdere projecten, met het realiseren/operationaliseren van strategische en impactvolle programma’s in relatie tot uitbesteding.

 • Ruime ervaring, minimaal 2 jaar, met werken in een Agile / Scaled Agile (SAFe) omgeving.

 • Aantoonbaar ervaring of affiniteit met efficiënt en effectief communiceren richting verschillende doelgroepen door uitgevoerde opdracht.

 • Ervaring met de rol van Change- / Product Manager e/o Release Train Engineer in een scaled agile omgeving.

 • Ervaring met de implementatie van (het Digitaal Stelsel voor) de Omgevingswet.

 • Ervaring binnen de Rijksoverheid en/of uitvoeringsorganisaties.

 • Ervaring met implementatie van toegankelijkheidsnormen zoals de WCAG is een pré.

 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

  • Resultaatgericht;

  • Helicopterview;

  • Besluitvaardig en vasthoudend; kan zijn/haar eigen pad trekken in complex krachtenveld;

  • Klantgericht;

  • Proactief en initiatiefrijk;

  • Teamspeler;

  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;

  • Analytisch vermogen;

  • Kwaliteitsgericht;

  • Proactief en initiatiefrijk.

Gunningscriteria

 • Beschrijf uw ervaring met het realiseren van data-gedreven oplossingen en organisaties. Geef minimaal één voorbeeld dat het beste aansluiten bij deze opdracht. (max. 200 woorden).

 • Beschrijf uw ervaring als change-, project- / productmanager bij complexe en impactvolle programma’s met betrekking tot complexe wet- en regelgeving. Benoem tevens risico’s en valkuilen. Geef minimaal één voorbeeld dat het beste aansluiten bij deze opdracht. (max. 200 woorden).

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Product Manager/Project Manager TBO die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.