thumbnail
thumbnail
Functioneel Beheerder DSO - Aansluit Coördinator

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 108,00
36 Gelderland

Begindatum:

16 okt 2023

Einddatum:

29 mrt 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

18 sept 2023

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

 • De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;

 • Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;

 • De verschillen tussen regio’s.

De beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet is vooralsnog 1-1-2024. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven totdeze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het inwerkingtredingsniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen, als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De huidige ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2023 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling en implementatie van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het inwerkingtredingsniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

De TBO is op zoek naar een Functioneel Beheerder DSO – Aansluit Coördinator.

Opdrachtomschrijving
Naast de tactische beheertaken met betrekking tot het DSO-LV ondersteunen en faciliteren wij het Implementatie programma DSO met het aansluiten van bevoegd gezagen aan het DSO-LV. We doen dit samen met hun leveranciers (bijv. VTH systemen en plansoftware). Deze aansluitingen zijn voorzien en voorbereid.

Door de technische aard van het werk kunnen onvoorziene omstandigheden optreden die de koppeling compliceren. Om dit te voorkomen wordt er binnen het programma gewerkt aan optimalisatie van de aansluitprocessen en afhandeling van issues en vragen. Hiervoor is ondersteuning nodig.

Ook worden er op regelmatige basis leveranciersdagen georganiseerd waarin de het programma in gesprek gaat met (potentiële) software leveranciers. Op deze dagen worden de nieuwste ontwikkelingen en plannen toegelicht en geven leveranciers hun ervaringen en visie op de beschikbare en nog te ontwikkelen services. De leveranciersdagen dienen ook als een ontmoetingsplaats tussen software dienstverleners en overige dienstverleners / adviseurs die de overheden ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet.

Dit faciliteren wij dit vanuit het Systems team met enkele tijdelijke operationele beheer taken en zijn daarom op zoek naar een Functioneel Beheerder DSO- Aansluit coördinator met grote affiniteit voor techniek en die het belang van goed werkende koppelingen voor bevoegd gezagen kan doorgronden en begrijpt.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Ondersteunen bij het aansluit van bevoegd gezagen en haar leveranciers op de DSO PRE-productie- en Productie-omgeving;

 • Het beantwoorden vragen, uitzoeken / in kaart brengen van issues m.b.t. STAM (indienen van aanvragen) en STTR (vragenbomen) berichtenverkeer en de samenwerkfunctionaliteit;

 • Het inrichten en beheren van de Omgevingsoverleg- en behandeldienstconfiguratie instellingen;

 • Het beantwoorden van vragen t.a.v. de werking van het bepalen van het bevoegd gezag bij meervoudige aanvragen;

 • Het beantwoorden van vragen m.b.t. de werking van de samenwerkfunctionaliteit;

 • Het inrichten en het beheren van het fictieve bevoegd gezag dat gebruikt wordt door het System Team;

 • Het ondersteunen bij de werkzaamheden van een “virtueel” content team;

 • Mede organiseren van bijeenkomsten met DSO software leveranciers;

 • Mede organiseren van de leveranciersdagen (i.c.m. Product Managers, Product Owners, Programma Aan de Slag, Koepels en Rijk) en samenstellen programma;

 • Verwerken en verder brengen van de uitkomsten uit de leveranciersbijeenkomsten en dagen.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 16 oktober 2023 tot en met 29 maart 2024 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 keer 3 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Eisen

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal drie (3) pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

  Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

 • Minimaal hbo werk- en denkniveau, aangetoond met een diploma of uitgevoerde opdrachten.

 • Minimaal vijf (5) jaar werkervaring in functies gericht op het beheren van IT-systemen.

 • Minimaal drie (3) jaar relevante werkervaring in het uitvoeren van (functioneel) beheer van IT-systemen binnen de (lokale) overheid of uitvoeringsorganisaties.

 • Minimaal één (1) jaar werkervaring met digi-koppelingen binnen de overheid.

 • Minimaal één (1) jaar werkervaring met de digi-koppelingen in de DSO-LV.

 • Aantoonbaar kennis van beheersprocessen gebaseerd op BiSL en/of ITiL.

 • Aantoonbaar ervaring in een Scaled Agile/SAFe georganiseerde (programma)organisatie.

 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

  • Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend;

  • Analytisch;

  • Anticiperen;

  • Stressbestendigheid;

  • Zelfsturing.

 • Ervaring met het applicatie beheer van VTH-/Zaaksystemen bij lagere overheden (waterschap, provincie of gemeente) is een pré.

Gunningscriteria Kwaliteit

 • Beschrijf uw ervaring met e-Overheidbouwstenen en Digikoppeling, in combinatie met de DSO-LV. Geef hiervan elk een voorbeeld dat het beste aansluiten bij deze opdracht (max. 200 woorden).

  Beoordeling: De mate waarin de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.

 • Beschrijf uw ervaring met het applicatie beheer van VTH-/Zaaksystemen bij lagere overheden (waterschap, provincie of gemeente) (max. 200 woorden).

  Beoordeling: De mate waarin de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Functioneel Beheerder DSO - Aansluit Coördinator die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.