thumbnail
thumbnail
Business Analist decentrale Content ondersteuner DSO

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 116,00
16 Gelderland

Begindatum:

1 jan 2023

Einddatum:

31 dec 2023

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

25 nov 2022

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team TBO is op zoek naar een  Business Analist decentrale Content ondersteuner DSO.

De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

- De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;

- Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;

- De verschillen tussen regio’s.

De beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet is  1-7-2023. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het inwerkingtredingsniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen, als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De huidige ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2023 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling en implementatie van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het inwerkingtredingsniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

Opdrachtomschrijving
In 2023 ondersteunt de DSO-LV gebruikers optimaal bij de uitvoering van processen voor planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving via kwalitatief goede informatie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Voor het maken en beheren van ketenbrede en algemeen bruikbare test- en oefencontent voor de DSO-LV zoeken wij een ervaren business analist die vanuit de TBO onderdeel uitmaken van het Virtuele in de keten samenwerkend contentteam.

De DSO-LV is een complex geheel van enerzijds standaarden voor Omgevingsdocumenten (OD) en koppelvlakken, en anderzijds informatiesystemen. Omgevingsdocumenten zijn besluiten van Nederlandse bevoegd gezagsinstanties van alle bestuurslagen met juridische regels geldend voor activiteiten in onze fysieke leefomgeving. Deze OD’s vervangen t.z.t. alle bestaande bestemmingsplannen en andere regels op dit gebied. Deze componenten hangen allen sterk met elkaar samen, moeten goed (blijven) aansluiten op de standaarden en informatiesystemen in haar omgeving, en worden ontwikkeld en beheerd door de verschillende Operationele Beheer Organisaties (OBO’s).

Om, ketenbreed de DSO-LV te kunnen testen is structureel goede vulling nodig in de vorm van OD’sen nog heel veel meer. Deze “systeemvulling” duiden we algemeen aan met “content”.

Niet alleen (keten)testen vergen structureel goede en goed beheerde content, ook Bevoegde Gezagen (BG’s, gemeentes, provincies en waterschappen) hebben goede content nodig om te kunnen oefenen met de nieuwe manier van werken. Om BG’s en andere partijen aan te kunnen sluiten op de DSO-LV is structureel reproduceerbare content nodig om elke nieuwe aansluiting efficiënt en effectief te kunnen testen. Voor het implementeren van de DSO-LV heb je content nodig om te kunnen laten zien dat, en hoe, de DSO-LV werkt. Kortom: als beheerder van de DSO-LV heb je flink wat content nodig om het DSO te kunnen implementeren en in stand te houden.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

Taken

 • Vervaardigen en beheren van:
  • Integrale content voor ketenintegratietests, regressietests, en praktijkproeven uitgevoerd door DSO-LV-ontwikkelaars en -beheerders;
  • Algemeen bruikbare, generieke content voor het aansluiten op de DSO-LV door en/of namens BG-instanties, in het kader van de migratie van BG-instanties naar de Omgevingswet. Dit omvat generiek bruikbare bestanden voor het technisch testen van een aansluiting;
  • Content en scripts voor demo’s;
  • Het Contentoverzicht DSO-LV: een centraal overzicht van de door het Content-team en/of ontwikkelteams vervaardigde en beheerde content Zorgen voor de conversie of promotie van beheerde herbruikbare algemeen bruikbare, generieke demo- en oefencontent en -scripts naar een volgende DSO-LV-release.
 • Indien nodig, het leveren van tweedelijns ondersteuning bij het oefenen met de DSO-LV door en/of namens BG-instanties (in samenwerking met Business Analyse team van TBO). Uitgangspunt: het IPOW levert eerstelijns ondersteuning; de ontwikkelteams leveren derdelijns ondersteuning in dezen;
 • Transparant rapporteren over voorgenomen (geplande) en gerealiseerde concrete werkzaamheden;
 • Proactief meewerken en bijdragen aan de totstandkoming en het in beheer brengen van adequate Praktijkrichtlijnen voor de koppelvlak-standaarden van de DSO-LV.

Verantwoordelijkheden

 • Vervaardiging en adequaat beheer van:
  • Het Contentoverzicht DSO-LV;
  • Adequate richtlijnen en procedures voor het indienen van verzoeken voor het vervaardigen van content en scripts.
 • Tijdige en adequate:
  • Respons op verzoeken van DSO-LV-ontwikkelaars en -beheerders m.b.t. content t.b.v. ketenintegratie- en regressietests;
  • Respons op bevindingen m.b.t. het oefenen met de DSO-LV door en/of namens BG-instanties;
  • Terugkoppeling over bevindingen ten behoeve van tijdige analyse en oplossing;
 • Tijdige beschikbaarheid van herbruikbare algemeen bruikbare, generieke content in een volgende DSO-LV-release.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Business Analist decentrale Content ondersteuner DSO die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.