thumbnail
thumbnail

Veranderkundige

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 120,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 apr 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

7 feb 2024

Type inzet

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor het uitvoeren van deze opdracht is op basis van een VOG.

Opdracht omschrijving

Optreden als veranderkundige voor het uitvoeren van het verbeterplan Individuele Beoordeling binnen de basisteams;

 • Je helpt de teams met het uitvoeren van een GAP-analyse en het opstellen van een plan van aanpak;

 • Je ondersteunt in de uitvoering en zorgt dat de resultaten behaald en geborgd worden;

 • Je werkt nauw samen met de collega’s uit het team bij het uitvoeren van verschillende leer- en ontwikkelinterventies gericht op kennis, kunde, communicatie, cultuur, coördinatie, leiderschap en kwaliteit;

 1. Optreden als veranderkundige voor het implementeren van de slachtofferrechten en de Individuele Beoordeling binnen de RSC’s en de Opsporing;

 • Je bent de aanjager in een continu proces van verandering en verbetering op het gebied van slachtofferrechten en Individuele Beoordeling. Je richt je op het bereiken van een basisniveau over de rechten van slachtoffers in alle lagen van de teams en bouwt daarop voort. Met als uitgangspunt lijnsturing en -verantwoordelijkheid, waarbij jij een faciliterende en coachende rol vervult.

 • Je bevordert de deskundigheid, professionaliteit en (zelf)sturing van de teams door de leiding te helpen met aan maatwerk aanpak voor het team;

 • Je analyseert de lokale veranderopgave en geeft handvatten aan het team en de teamleiding om de verandering op te starten, te realiseren én te borgen;

 • Je wacht niet af: bent ondernemend, zelfstandig, je kan goed ‘coachen on the job’ en bent een echte verbinder. Je weet mensen in beweging te brengen en op alle niveaus in de organisatie te stimuleren tot ontwikkelen en leren. Niet door het werk over te nemen, maar door mensen en teams te faciliteren om de handschoen op te pakken;

 • Door kennis en vaardigheden over te dragen en vertrouwen en ruimte te geven voor eigen ontwikkeling ben je in staat de collega’s uit de basisteams, RSC’s en de Opsporing te laten excelleren m.b.t. slachtofferrechten en de Individuele Beoordeling;

 • Je werkt nauw samen met de portefeuillehouder, referent, projectteam. Je werkt daarnaast samen met andere projecten en portefeuilles, zoals zorg & veiligheid en ‘betekenisvolle intake’;

 • Je inspireert sectorhoofden, teamchefs, OPCO’s en andere leiding en coördinatoren om te sturen op de noodzakelijke resultaten en de borging van de slachtofferrechten binnen de teams;

Doelstelling

Beoogd resultaat:

 • Bijdrage leveren aan de implementatieopgave van de Individuele Beoordeling en slachtofferrechten binnen de RSC’s en de Opsporing;

 • Bijdrage leveren aan de borging van de slachtofferrechten en de Individuele Beoordeling binnen de basisteams, RSC’s en de Opsporing;

 • Borging in de lijnorganisatie

 • Je zorgt voor tijdige oplevering van projectinformatie voor het projectteam;

 • Je draagt zorg voor de planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen werkzaamheden.

 • De veranderkundige begeleidt de collega’s uit de basisteams binnen Den Haag met de implementatie van het verbeterplan Individuele Beoordeling van slachtoffers. Daarnaast voert de veranderkundige taken uit voor de implementatie van de slachtofferrechten en individuele beoordeling binnen het Regionale Servicecentrum (RSC) en de Opsporing.

Verantwoordelijkheden

 • Medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het vastgestelde verbeterplan Individuele Beoordeling binnen de basisteams door te helpen bij:

  • In kaart brengen van de veranderopgave;

  • Het geven van een kennistraining aan de trekkers van de basisteams

  • Opstellen lokaal plan van aanpak per basisteam;

  • Ondersteunen / faciliteren / coachen bij uitvoeren van lokale plannen van aanpak.

Contacten

 • Vanuit de rol als veranderkundige heb je contact met het regionale projectteam, regionale portefeuillehouders, referent, sectorhoofden en teamchefs binnen Den Haag (eenheid).’

 • Opdrachtgever: projectteam Dienstverlening Referent Dienstverlening Den Haag.

Opleiding

 • Een afgeronde erkende WO-opleiding, bij voorkeur in de richting van veranderkunde en/of organisatieontwikkeling en communicatie.

Professionele kennis en werkervaring

 • Minimaal 10 jaaraantoonbare werkervaring als veranderkundige binnen de overheid en bij voorkeur binnen het veiligheidsdomein (politie/defensie).

 • Aantoonbare werkervaring en affiniteit met het onderwerp individuele beoordeling van slachtoffers/ slachtofferrechten en beschermingsmaatregelen.

 • Aantoonbare werkervaring met het begeleiden/ aansturen van operationele teams.

 • Aantoonbare werkervaring met projectmanagement binnen het veiligheidsdomein.

Competenties

 • Verandergerichtheid: Gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en zichzelf.

 • Sociale vaardigheid: Beweegt zich tactvol en gemakkelijk in contacten met anderen. Is in staat met zijn optreden emoties en de sociale interactie te beïnvloeden.

 • Individugericht leiding geven: Geeft richting en sturing aan de taakvervulling van individuele medewerkers.

 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

 • Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

 • Integriteit: Geeft invulling aan het werk, op een manier die in overeenstemming is met maatschappelijke waarden en normen, die relevant zijn voor de politie.

 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

De Externe is inzetbaar vanaf 01-04-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2024 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Maximaal: € 120,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Sjabloon : CV template 1.9.doc

Eis 2. Een afgeronde erkende WO-opleiding, bij voorkeur in de richting van veranderkunde en/of organisatieontwikkeling en communicatie. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als veranderkundige binnen de overheid en bij voorkeur binnen het veiligheidsdomein (politie/defensie). Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 4. Vereiste competenties/vaardigheden: Verandergerichtheid: Gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en zichzelf. Sociale vaardigheid: Beweegt zich tactvol en gemakkelijk in contacten met anderen. Is in staat met zijn optreden emoties en de sociale interactie te beïnvloeden. Individugericht leiding geven: Geeft richting en sturing aan de taakvervulling van individuele medewerkers. Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Integriteit: Geeft invulling aan het werk, op een manier die in overeenstemming is met maatschappelijke waarden en normen, die relevant zijn voor de politie. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

35 %

Wens 1. (Deze wens dient ter verdieping van eis 3.) Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als veranderkundige binnen de overheid en bij voorkeur binnen het veiligheidsdomein (politie/defensie). Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

25 %

Wens 2. Aantoonbare werkervaring en affiniteit met het onderwerp individuele beoordeling van slachtoffers/ slachtofferrechten en beschermingsmaatregelen. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

20 %

Wens 3. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden/ aansturen van operationele teams. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

20 %

Wens 4. Aantoonbare werkervaring met projectmanagement binnen het veiligheidsdomein. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Veranderkundige die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.