thumbnail
thumbnail

Senior Projectmanagement Officer (Sr. PMO)

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 90,00
32-36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 aug 2024

Einddatum:

31 jul 2025

Uren per week:

32-36

Publicatiedatum:

4 apr 2024

Type inzet
Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren.

Voor deze opdracht is een BO+ screening van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving
De sector Programma- Project- en Interim management (PPI) maakt onderdeel uit van het Politie Diensten Centrum (PDC). Het PDC verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie, zoals financiën, ICT, communicatie en personeelszaken. PPI levert programma- en project professionals voor het leiden en ondersteunen van programma's en projecten binnen de politie en in samenwerking met ketenpartners. 

De missie van PPI: "Waardecreatie door veranderingen met IV-component voor politie en ketenpartners, gestructureerd en transparant van A naar B".

PPI zet haar professionals zo breed mogelijk in binnen de organisatie om de dagelijkse leiding te voeren over veranderprocessen. Zij zijn inzetbaar vanaf het vertalen van de gebruikersbehoefte naar een realisatieplan tot aan de daadwerkelijke implementatie bij de gebruikers. Voor PPI staan hierbij de opdrachtgevers en hun vragen centraal.

De functie Senior Projectmanagement Officer valt binnen het centraal PMO van de sector PPI. Het PMO team draagt zorg voor kwaliteitsborging, standaarden, rapportage en analyse, resourcemanagement, training, functioneel beheer van de projectmanagement tool, en coaching en advies.

Als Senior Projectmanagement Officer vervul je een belangrijke rol. Je faciliteert hoogwaardige en efficiënte processen en standaarden aan programma's en projecten. Je coacht/begeleidt (nieuwe) programma- en projectmanagers, je begeleidt projectondersteuners, je rapporteert en je voert kwaliteitsreviews uit. Daarnaast ben je voor zowel het MT van PPI als voor de uitvoerende project/programmamanagers en -ondersteuners een centrale vraagbaak.

Doelstelling
Je maakt deel uit van de programma- en projectenorganisatie van de Politie.  Deze organisatie levert capaciteit voor het leiden van programma’s en projecten binnen de Politie. Samen met je team draag je bij aan een efficiëntere uitvoering van projecten en de verbetering van bijbehorende processen.

Verantwoordelijkheden

Vakmatige taken:

 • je coacht en begeleidt (nieuwe) programma-, projectmanagers en projectondersteuners bij de opstart en tijdens de voortgang van programma's en projecten;

 • je adviseert en ondersteunt programmamanagers, projectmanagers en -ondersteuners in de toepassing van standaarden in hun projecten en programma's;

 • je levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van de processen van programma- en projectmanagement naar een hoger volwassenheidsniveau;

 • je overtuigt en faciliteert medewerkers ten aanzien van vernieuwingen in projectmanagement;

 • je beheert templates en instructies;

 • je voert kwaliteitsreviews uit op managementproducten, rapportages en datakwaliteit in onze projectmanagement tool;

 • je bent centrale vraagbaak voor zowel de projectmedewerkers als voor het MT PPI; 

 • je levert een bijdrage aan het onderhouden van de PPI website (Agora) voor informatie-uitwisseling en samenwerking binnen de organisatie.

Contacten
De Senior Projectmanagement Officer heeft contacten met projectmedewerkers, met het management-team en met collega's van andere lijn afdelingen. Zij/hij is in staat om een sterk intern netwerk op te bouwen en te onderhouden. Zij/hij is het expertise-aanspreekpunt voor diverse in- en externe stakeholders.

Opleiding

Eisen:

 • Voor deze aanvraag zetten wij voornamelijk in op relevante kennis en werkervaring.

 • De kandidaat is Prince2 gecertificeerd.

Wensen:

 • De kandidaat is IPMA-D of IPMA-PMO gecertificeerd;

 • De kandidaat is MSP en/of P3O gecertificeerd;

 • De kandidaat heeft kennis van ISO en/of CMMI standaarden; 

 • De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau en is in het bezig van een Lean SixSigma green belt certificering.

Professionele kennis en werkervaring

Eisen:

 • De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring met projectmatig werken binnen een ICT/IM gestuurde omgeving;

 • De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van proces- en kwaliteitsmanagement;

Wensen:

 • De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring met het voeren van projectmanagement administratie in daarvoor bestemde tooling; 

 • De kandidaat heeft aantoonbaar kennis en werkervaring met Excel en Powerpoint; 

 • De kandidaat heeft aantoonbare relevante werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie. 

Competenties

 • Maatschappelijke oriëntatie

 • Organisatiesensitiviteit

 • Overtuigingskracht

 • Coachen

 • Organisatievermogen

 • Klantgerichtheid

 • Netwerkvaardigheid

 • Systeemdenken

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

 • Mondelinge presentatie

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 01-08-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-07-2025 voor 32-36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

Maximaal: € 90,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Sjabloon : CV template 1.9.doc

Eis 2. Voor deze aanvraag zetten wij voornamelijk in op relevante kennis en werkervaring. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde diploma/ervaring beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met projectmatig werken binnen een ICT/IM gestuurde omgeving. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef eenbeschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 4. De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van proces- en kwaliteitsmanagement. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef eenbeschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van deopdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. De kandidaat is Prince2 gecertificeerd. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 6.Vereiste (gedrags)competenties: Maatschappelijke oriëntatie Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Mondelinge presentatie: Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen. Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdenshet verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de offerte.

Wensen

Wens 1. De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring met het voeren van projectmanagement administratie in daarvoor bestemde tooling.  De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (25%)

Wens 2. De kandidaat is MSP en/of P3O gecertificeerd. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat is niet MSP en P3O gecertificeerd; 3/5= De kandidaat is voor één van de twee, MSP of P3O gecertificeerd; 5/5= De kandidaat is zowel MSP als P3O gecertificeerd. (20%)

Wens 3. De kandidaat is IPMA-D of IPMA-PMO gecertificeerd. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat is niet IPMA-D of IPMA-PMO gecertificeerd; 5/5= De kandidaat is IPMA-D of IPMA-PMO gecertificeerd. (15%)

Wens 4. De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met Excel en Powerpoint. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode[dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbaar kennis van en werkervaring met Excel en Powerpoint. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met Excel en Powerpoint. (10%)

Wens 5. De kandidaat heeft kennis van en ervaring met ISO en/of CMMI standaarden. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare kennis van en ervaring met ISO en CMMI standaarden; 5/5= De kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met ISO en CMMI standaarden. (10%)

Wens 6. De kandidaat heeft aantoonbare relevante werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare relevante werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie. 3/5= De kandidaat heeft aantoonbare relevante werkervaring binnen de (Semi-)/overheid. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbare relevante werkervaring binnen de Politie. (10%)

Wens 7. De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau en is in het bezit van een Lean SixSigma green belt certificering. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode[dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat is niet in het bezit van een Lean SixSigma green belt certificering. 5/5= De kandidaat is in het bezit van een Lean SixSigma green belt certificering. (10%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior Projectmanagement Officer (Sr. PMO) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.