thumbnail
thumbnail

Ontwikkelaar Powershell

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 105,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

30 jun 2027

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

26 mrt 2024

Type inzet

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.


Voor deze opdracht is een BetrouwbaarheidsOnderzoek met omgevingsonderzoek (BO+) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.
 

Opdracht omschrijving

Binnen de productlijn Microsoft Server worden steeds meer taken geautomatiseerd. Of het nu gaat om het provisionen van systemen of het automatiseren van beheertaken. Automatisering binnen deze productlijn vindt hoofzakelijk plaats met behulp van PowerShell (Universal). Binnen het beheerontwikkelteam van de afdeling wordt agile gewerkt aan de (door) ontwikkeling
van deze automatisering. Je helpt binnen het team mee aan het onderhoud en verbeteren van verschillende bestaande toolset en ontwikkelt nieuwe functionaliteit.

Inzet is binnen de lijn waarbinnen via de backlog te ontwikkelen stories worden geprioriteerd

Doelstelling

Door het toevoegen van externe expertise aan het bestaande team willen we de snelheid van deze automatisering verhogen en de kwaliteit en beveiliging verder verbeteren. Binnen het team (nu bestaande uit 4 FTE) wordt intensief samengewerkt en kennis gedeeld. Secundaire doelstelling is ook het verhogen van het kennisniveau van de eigen medewerkers.

Verantwoordelijkheden

 • Het ontwikkelen en verbeteren van PowerShell scripts/modules/tools voor Microsoft producten;

 • Handmatige veel voorkomende taken automatiseren door middel van PowerShell;

 • Troubleshooten en oplossen van technische problemen door middel van PowerShell.

Contacten

 • Primair binnen het scrum ontwikkelteam;

 • Secundair met de overige collega's van de productlijn bij behoeftestelling en/of correcties en met collega's buiten de productlijn om afhankelijkheden helder te krijgen

Opleiding

Eis:
De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal MBO-4 niveau in de richting van ICT.

Wens:
De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau in de richting van ICT.

Professionele kennis en werkervaring

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in PowerShell ontwikkeling en DSC.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Git, CI/CD, Jenkins, Packer, Pester, Powershell (Universal); Microfocus Operation Orchestration; VSCode of Visual Studio.

 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een grote (+1000) organisatie.

  Wens:

 • De kandidaat heeft ervaring als volwaardig lid van een agile werkend team (b.v.k. scrumteam of is mogelijk scrum master geweest) en het refinenen van storys en epics.

 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring in het geven van presentaties en kan zich daarbij zowel schriftelijk als mondelinguitstekend uitdrukken.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de overheid en/of Politie.

Competenties

Initiatief
Flexibel gedrag
Luisteren
Leervermogen
Overtuigingskracht
Probleemanalyse
Samenwerken
Resultaatgericht
Vakmanschap
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

De Externe is inzetbaar vanaf 01 07 2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is. Deze datum mede gezien overdracht van werkzaamheden vertrekkend teamlid) tot en met 30 06 2027 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel niet worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Minimaal: € 105,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Sjabloon : CV template 1.9.doc

Eis 2. De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal MBO-4 niveau in de richting van ICT. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in PowerShell ontwikkeling en DSC. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Wanneer er geen duidelijke toelichting is waar deze ervaring uit blijkt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene omschrijving is niet voldoende.

Eis 4. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Git, CI/CD, Jenkins, Packer, Pester, Powershell (Universal); Microfocus Operation Orchestration; VSCode of Visual Studio. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Wanneer er geen duidelijke toelichting is waar deze ervaring uit blijkt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene omschrijving is niet voldoende.

Eis 5. De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een grote (+1000) organisatie. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Wanneer er geen duidelijke toelichting is waar deze ervaring uit blijkt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene omschrijving is niet voldoende.

Eis 6. Vereiste competenties/vaardigheden: Initiatief Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Flexibel gedrag Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Luisteren Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties. Leervermogen Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Overtuigingskracht Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Probleemanalyse Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Samenwerken Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Resultaatgericht Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Vakmanschap Beschikt over en past inhoudelijke kennis en vaardigheden op een adequate wijze in zijn vak toe. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

35 %

Wens 1. De kandidaat heeft ervaring als volwaardig lid van een agile werkend team (b.v.k. scrumteam of is mogelijk scrum master geweest) en het refinenen van storys en epics. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

35 %

Wens 2. De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring in het geven van presentaties en kan zich daarbij zowel schriftelijk als mondelinguitstekend uitdrukken. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

15 %

Wens 3. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de overheid en/of Politie. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen de overheid en/of Politie. 3/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de overheid. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie.

15 %

Wens 4. De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau in de richting van ICT. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau. 3/5= De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau in een andere richting dan ICT. 5/5= De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau in de richting van ICT.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Ontwikkelaar Powershell die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.