thumbnail
thumbnail

Leer- en Ontwikkeladviseur Oost Nederland

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 125,00
32 Zuid-Holland

Begindatum:

1 apr 2024

Einddatum:

30 jun 2024

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

7 feb 2024

Type inzet

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdracht definitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdrachtstart op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren

Voor deze opdracht is een BO screening van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving

De opdracht houdt in dat het concept 'leren in de praktijk' ook bij eenheid Oost wordt geïmplementeerd. Dit concept is namelijk geïntroduceerd om een meer open en veilige bedrijfscultuur te creëren waarin ieders talent tot bloei komt.

Je maakt deel uit van de Dienst Human Resource Management, Leren en Ontwikkelen ten behoeve van de eenheid Oost Nederland. 

Vanuit de standplaats Apeldoorn in Oost-Nederland werk je voor alle diensten en districten in de provincies Overijssel en Gelderland. Geografisch gezien een groot en divers gebied. Je bent flexibel in reizen naar locaties en samenwerken via beeldbellen. Je komt feitelijk te werken in het Integrale HR team Oost-Nederland in Apeldoorn, waar de adviseurs leren en ontwikkelen deel van uitmaken. 

Politieteams met leer- en ontwikkelvragen vooruit helpen, zodat zij hun politiewerk optimaal kunnen uitvoeren. En daarmee bijdragen aan de veiligheid in de wijk én op het web. Als adviseur zet jij je in voor een open en veilige bedrijfscultuur waarin ieders talent tot bloei komt. Samenwerken staat daarbij voorop, want je schakelt met collega's door het hele land. Als een ware rechercheur beweeg je je binnen en buiten de organisatie, op zoek naar de leer- en ontwikkelbehoeften. 

Doelstelling

Doelstelling die de kandidaat gerealiseerd heeft na de inhuurperiode: een oplevering van gewenste producten. Het gaat om de volgende producten:

 • Een analyse van de behoeftes omtrent leren en ontwikkelen van eenheid Oost.

 • Een adviesrapport n.a.v. de analyse. 

 • Een ontwerp t.b.v. (online)bijeenkomsten en de uitvoering hiervan.

 • Een evaluatierapport over de kwaliteit van het advies. 

Verantwoordelijkheden

Jij analyseert complexe vraagstukken en zoekt naar een passende aanpak

Je schakelt tussen verschillende abstractieniveaus en je kunt de visie/strategie op verschillende thema’s vertalen naar alle onderdelen en niveaus binnen de operatie.

Je stimuleert daarbij het concept 'leren in de praktijk'. Denk aan het inschakelen van een inhoudsdeskundige die meekijkt op de werkvloer, of aan teams die elkaar adviseren. Daarbij kun je ook interventies als cursussen, trainingen, leiderschap coaching of e-learningmodules betrekken in de aanpak. Als je advies wordt overgenomen, heb je ook een rol in de inkoop van de interventies.

Je focust je niet alleen op de interventies zelf, maar ook op bijbehorende leercondities. Hoe komt het vraagstuk tot stand? En welke effecten heeft de oplossing? Door de uitvoering van jouw adviezen te monitoren, bij te stellen en te evalueren, vergroot je het lerend vermogen van de organisatie.

Ontwerpen en faciliteren van (online) trainingen/webinars (in beperkte mate).

Contacten

Interne contacten.(voornamelijk HR collega's, netwerken en leidinggevenden binnen Politie)

Externe contacten (leveranciers)

Opleiding

Eisen

 • De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op HBO-niveau (bachelor).

 • De kandidaat heeft een opleiding/training tot facilitator gevolgd.

Wens

 • De kandidaat heeft een opleiding/training tot facilitator gevolgd op het gebied van dialogen. 

Professionele kennis en werkervaring

Eisen

 • De kandidaat heeft minimaal 10 jaar werkervaring in het werkveld van leren en ontwikkelen. 

 • De kandidaat heeft werkervaring met het ontwerpen en faciliteren van (online) trainingen, webinars en waarderende dialogen.

Wensen 

 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met de inkoop van de interventies. 

 • De kandidaat heeft werkervaring met het monitoren, bijstellen en evalueren van de adviezen/begeleidingstrajecten. 

 • De kandidaat heeft werkervaring met vraagstukken op het gebied van teamontwikkeling, organisatieontwikkeling en cultuurvraagstukken. 

 • De kandidaat heeft werkervaring op het gebied van leiderschapscoaching.

 • De kandidaat heeft ervaring met het begeleiden van een groep waarbij samenwerking (al dan niet rondom een probleem) het uitgangspunt is en men het eigenaarschap pakt en zich verantwoordelijk stelt voor de opgave.

Competenties

 • Probleemanalyse 

 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit 

 • Coachen

 • Samenwerken

 • Goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

De Externe is inzetbaar vanaf 01-04-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-06-2024 voor 32 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Minimaal: € 110,00
Maximaal: € 125,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Sjabloon : CV template 1.9.doc

Eis 2. De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op HBO-niveau (bachelor). Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. De kandidaat heeft een opleiding/training tot facilitator gevolgd. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 4. De kandidaat heeft minimaal 10 jaar werkervaring in het werkveld van leren en ontwikkelen. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. De kandidaat heeft werkervaring met het ontwerpen en faciliteren van (online) trainingen, webinars en waarderende dialogen. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 6. Vereiste competenties/vaardigheden: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiekbestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie. Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

25 %

Wens 1. De kandidaat heeft werkervaring met vraagstukken op het gebied van teamontwikkeling, organisatieontwikkeling en cultuurvraagstukken. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

20 %

Wens 2. De kandidaat heeft werkervaring met het monitoren, bijstellen en evalueren van de adviezen/begeleidingstrajecten. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

15 %

Wens 3. De kandidaat heeft werkervaring op het gebied van leiderschapscoaching. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen werkervaring op het gebied van leiderschapscoaching. 1/5= De kandidaat heeft 1 jaar werkervaring op het gebied van leiderschapscoaching. 2/5= De kandidaat heeft 2 jaar werkervaring op het gebied van leiderschapscoaching. 3/5= De kandidaat heeft 3 jaar werkervaring op het gebied van leiderschapscoaching. 4/5= De kandidaat heeft 4 jaar werkervaring op het gebied van leiderschapscoaching. 5/5= De kandidaat heeft 5 jaar werkervaring op het gebied van leiderschapscoaching.

15 %

Wens 4. De kandidaat heeft ervaring met het begeleiden van een groep waarbij samenwerking (al dan niet rondom een probleem) het uitgangspunt is en men het eigenaarschap pakt en zich verantwoordelijk stelt voor de opgave. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

15 %

Wens 5. De kandidaat heeft een opleiding/training tot facilitator gevolgd op het gebied van dialogen. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Nee 5/5= Ja

10 %

Wens 6. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met de inkoop van de interventies. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Nee 5/5= Ja

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Leer- en Ontwikkeladviseur Oost Nederland die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.