thumbnail
thumbnail

Coordinator Compliance en Operationeel Handelingskader

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 125,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 aug 2024

Einddatum:

31 jan 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

5 jun 2024

Type inzet
Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt.

De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor deze opdracht is een Betrouwbaarheidsonderzoek (VO-A) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving
NSOC (Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit) is een samenwerkingsverband tussen de politie, de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de douane, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie. Het heeft tot doel criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen - die verweven zijn met of misbruik maken van legale structuren en de legale economie - bloot te leggen en duurzaam te verstoren. NSOC is onder andere verantwoordelijk voor de thema’s trade based money laundering en niet-ambtelijke corruptie. NSOC zoekt een compliance coördinator!

Het NSOC voert onder diverse juridische regimes projecten uit in de fase tot het NSOC convenant en onderliggende protocollen van kracht worden. De projecten die nu worden uitgevoerd vragen allen om juridische, technische en organisatorische maatwerkafspraken. Te denken valt aan afspraken over gegevensdeling, verwerkingsverantwoordelijkheid, gezags- en sturingslijnen, autorisaties, communicatie etc. Het Hoofd Operaties van het NSOC is verantwoordelijk om bij start van ieder project in de governance deze afspraken te maken en in het proces te sturen op noodzakelijke aanvullende afspraken en het controleren op de naleving ervan.

In jouw rol ondersteun je het Hoofd Operaties door deze afspraken vast te leggen, te controleren op naleving ervan en in het proces het Hoofd Operaties te attenderen op welke afspraken, waar en wanneer gemaakt moeten worden. Alles met als doel dat uitvoering wordt gefaciliteerd met duidelijkheid over het operationele handelingskader (technisch, juridisch en organisatorisch). En om aan deelnemende NSOC partners en de kerndepartementen rekenschap af te leggen over het zorgvuldig omgaan met:

 • het verwerven, verwerken, opslaan en verspreiden van gegevens,

 • het verlenen van autorisaties en inzetten van bevoegdheden en juist gebruik maken van tooling

 • het nemen van maatregelen en treffen van waarborgen in het primaire proces voor een juist, tijdige en zorgvuldige afhandeling van operationele projecten.

Vanaf het moment dat het convenant van kracht wordt ondersteun je het Hoofd Operaties in het operationeel invullen van waarborgen en maatregelen die staan opgenomen in de protocollen en in de uitwerking van het NSOC operationeel planningsproces.

In deze functie werk je nauw samen met team Operationele Strategie & Plannen (OSP) die verantwoordelijk is om de inhoud te koppelen aan het NSOC operationeel planningsproces, Team Data Techniek en Innovatie (DTI) die ondersteunt met het voorzien in de juiste ondersteunende technische middelen en de HUB waarin voorbereidingen worden getroffen m.b.t. juridisch en beleid voorafgaand aan de start van operationele projecten en tijdens de uitvoering. Zij verzorgen de inhoud die door jou in samenhang wordt geregistreerd en waarover wordt gecommuniceerd zodat de operatie geen hinder ondervindt van onduidelijkheid over het operationeel handelingskader   

Doelstelling
Het opzetten, controleren en coördineren van een projectadministratie die voldoet aan de Wet politiegegevens.

Verantwoordelijkheden

 • Vastleggen van (maat)werkafspraken over het operationeel handelingskader bij NSOC projecten.

 • Adviseren en ondersteunen van Hoofd Operaties zodat in de governance juist en tijdig de maatwerkafspraken worden geagendeerd en leiden tot besluitvorming.

 • Controleren of er gewerkt wordt volgens de beschreven processen, regels en voorschriften.

 • Bij elkaar brengen van aangeleverde informatie van de Teams DTI, OSP en Hub een operationeel handelingskader ten behoeve van de operatie

 • Bijhouden van het zicht, overzicht en inzicht over alle operationele handelingskaders van de NSOC projecten en rapporteren wanneer niet is voorzien is in een kader dan wel dat de operatie handelt in afwezigheid van een kader.

 • Opstellen van dashboards over doorlooptijden van NSOC projecten i.r.t. het operationele handelingskader.

 • Bevorderen van de bewustwording over het belang van het werken binnen het operationeel handelingskader i.s.m. de teams OSP, Hub en DTI.

Contacten
Binnen de HUB werken diverse professionals samen met partners aan brede beleids- en bedrijfsvoering zaken voor en in de operatie. Zij vervullen een verbindende rol in en buiten NSOC en zijn gesprekspartners ten aanzien van de brede bedrijfsvoering van NSOC. De HUB omvat een kernbezetting die mede uitvoering geeft aan de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de beheerorganisatie van NSOC: Politiedienstencentrum (PDC) van de politie.

NSOC is in opbouw, er werken nu ongeveer 120 medewerkers. Werkzaamheden voor NSOC zijn altijd tijdelijk en onder de hiërarchische verantwoordelijkheid van de binnen NSOC samenwerkende organisaties.

Opleiding

Eis:

 • De kandidaat is tenminste aantoonbaar in het bezit van een afgeronde, erkende en volwaardige HBO-opleiding  op het gebied van rechten, IT, bestuur & beleid, bedrijfskunde, of binnen een vergelijkbaar vakgebied met minimaal drie jaar relevante werkervaring;

Wens:

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over een of meerdere privacy- en compliance certificeringen, bijvoorbeeld een CIPP/E of een vergelijkbare met succes afgeronde training;

Professionele kennis en werkervaring

Eis:

 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van meerdere jaren ervaring met organisatorische en uitvoeringsvraagstukken op het gebied van privacy, gegevensbescherming, gegevensbeheer en administratie;

 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van ervaring met het beheer van autorisaties op medewerkersniveau; 

 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het uitbrengen van advies aan directie en MT-leden; 

Wens:

 • De kandidaat heeft ervaring of aantoonbare affiniteit met gegevensverwerking binnen operaties in het veiligheidsdomein;

 • De kandidaat is aantoonbaar op de hoogte van (inter) nationale relevante wet- en regelgeving (o.a. AVG, Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens);

Competenties

 • Communicatief en sociaal vaardig;

 • Samenwerken (met verschillende disciplines op verschillende niveaus);

 • Alert en Initiatiefrijk;

 • Omgevingsbewust;

 • Integriteit;

 • Overtuigingskracht;

 • Creativiteit;

 • Initieert en stimuleert actieve kennisontwikkeling.

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 01/08/2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31/05/2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

Maximaal: € 125,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

 • Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template 1.9.doc

 • Eis 2. De kandidaat is tenminste aantoonbaar in het bezit van een afgeronde, erkende en volwaardige HBO-opleiding  op het gebied van rechten, IT, bestuur & beleid, bedrijfskunde, of binnen een vergelijkbaar vakgebied met minimaal drie jaar relevante werkervaring; Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van meerdere jaren ervaring met organisatorische en uitvoeringsvraagstukken op het gebied van privacy, gegevensbescherming, gegevensbeheer en administratie; Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 4. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van ervaring met het beheer van autorisaties op medewerkersniveau;  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5. De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het uitbrengen van advies aan directie en MT-leden;  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 6. Vereiste competenties/vaardigheden: Communicatief en sociaal vaardig; Samenwerken (met verschillende disciplines op verschillende niveaus); Alert en Initiatiefrijk; Omgevingsbewust; Integriteit; Overtuigingskracht; Creativiteit; Initieert en stimuleert actieve kennisontwikkeling. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Wensen

 • Wens 1. De kandidaat heeft ervaring of aantoonbare affiniteit met gegevensverwerking binnen operaties in het veiligheidsdomein; Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (40%)

 • Wens 2. De kandidaat is aantoonbaar op de hoogte van (inter) nationale relevante wet- en regelgeving (o.a. AVG, Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens); Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (35%)

 • Wens 4. De kandidaat beschikt aantoonbaar over een of meerdere privacy- en compliance certificeringen, bijvoorbeeld een CIPP/E of een vergelijkbare met succes afgeronde training; Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (25%)

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Jan de Vries via 06 36 51 04 90 / opdrachtoverheid@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur
Opdracht Adviseur
Opdracht Adviseur

Ben jij de Coordinator Compliance en Operationeel Handelingskader die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.