thumbnail
thumbnail

Adviseur Management Development / ontwikkeladviseur

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Sluit over 6 dagen
€ 70,00
32 Zuid-Holland

Begindatum:

2 sept 2024

Einddatum:

28 feb 2025

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

6 jun 2024

Type inzet
Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor deze opdracht is een BO screening van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving

De opdracht is tweeledig:

 1. Realiseren van een passend trainingsaanbod: samen met de Politieacademie inrichten van een  passend trainingsaanbod voor operationeel leidinggevenden, aansluitend op de gesignaleerde behoefte uit de MD-schouw. De pilot hiervan organiseren in samenwerking  en ondersteunend aan een werkgroep, de training evalueren en adviseren over het voortzetten hiervan voor de overige leidinggevenden van de LE's.  

 2. Deelname MD-schouwcommissies: ondersteunen van het management development schouwproces van  leidinggevenden (± 100) van de twee Landelijke Eenheden: Landelijke Opsporing en Interventies en Landelijke Expertise en Operaties, deelname aan de MD-schouwcommissie, hierrbij advisering over individuele
  leiderschapsontwikkeling en verslaglegging van het ontwikkelgerichte advies van de commissie. 

Achtergrond: De medewerkers van de Landelijke Eenheden (LE's) werken, samen met de regionale eenheden, met veel inzet, grote toewijding en professionaliteit om Nederland veiliger te maken. Daarbij worden aansprekende operationele resultaten geboekt die in binnen- en buitenland zeer worden gewaardeerd. Maar er waren ook signalen van onvrede, spanningen en
grote knelpunten bij verschillende afdelingen van de LE's naar buiten gekomen. Tegen deze achtergrond heeft de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) in 2022 een adviescommissie voor de LE ingesteld, de commissie Schneiders. De opdracht voor deze commissie luidde de minister te adviseren over verbeteringen en de noodzaak van herpositionering van de LE in
het huidige politiebestel. Een ingreep in de organisatie kan alleen lukken in combinatie met gelijktijdige ontwikkelingen in leiderschap en medewerkerschap die leiden tot voelbare verbeteringen. De MD-schouw van zittende leidinggevenden is onderdeel van de leiderschapsontwikkeling (een advies van de commissie Schneiders die de Minister van J&V heeft overgenomen). De uitvoering van de MD-schouw is gestart in mei 2023 met het MD-schouwproces van de strategisch leidinggevenden.

Let op: thuiswerken is slechts beperkt mogelijk.

Doelstelling

Beoogd resultaat:
Realiseren van een gedragen trainingsaanbod door de Politieacademie voor operationeel leidinggevenden van de LE's n.a.v. de behoeftestelling in de MD-schouw.

Tijdige en ontwikkelingsgerichte feedforward advies en verslaglegging n.a.v. MD-schouwgesprekken met leidinggevenden.

Verantwoordelijkheden

 • Je maakt afspraken over opbouw en inzet trainingsprogramma voor de leidinggevenden van de LE's met de Politieacademie. Stemt dit af met de opdrachtgever en draagt organisatorisch bij aan de realisatie van de trainingen.

 • Je neemt deel aan de schouwcommissiegesprekken met de operationeel leidinggevenden (±160 in totaal).

 • Na de gesprekken stel je in afstemming met de commissieleden ontwikkelingsgerichte feed forward adviezen op.

Contacten

 • Politieacademie en werkgroep. 

 • Deelnemers MD-schouwcommissies.

 • Leidinggevenden en medewerkers van de Landelijke Eenheden, medewerkers van HRM (loopbaan-, MD- en HR-adviseurs),

 • Partijen die een rol spelen in de uitvoering van de schouw of die dit monitoren, projectleider uitvoering MD-schouwproces.

Opleiding

 • De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau ((NLQF 6) in de afstudeerrichting HRM, verandermanagement, HRD of toegepaste psychologie.

Professionele kennis en werkervaring

 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het vormgeven van leiderschapsprogramma's.

 • De kandidaat heeft minimaal 3  jaar aantoonbare werkervaring met het voeren van gesprekken en coaching op het gebied van leiderschapsontwikkeling.

 • De kandidiaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het adviseren en schriftelijk vastleggen van een ontwikkelgesprek en -advies van een commissie. 

Wensen

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in een politiek bestuurlijke context;

 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie/opdracht.

Competenties

Resultaatgericht
Samenwerken
Coachen
Creativiteit
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
Sociale vaardigheid
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
Flexibiliteit

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 2-9-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 28-2-2025 voor 32 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • Maximaal: € 70,00 - Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

 • Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template 1.9.doc

 • Eis 2. De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau ((NLQF 6) in de afstudeerrichting HRM, verandermanagement, HRD of toegepaste psychologie. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het voeren van gesprekken en coaching op het gebied van leiderschapsontwikkeling, het adviseren en schriftelijk vastleggen van een ontwikkelgesprekken en -advies van een commissie. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 4. De kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring met het vormgeven van leiderschapsprogramma's. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5. Vereiste competenties/vaardigheden: Resultaatgericht Samenwerken Coachen Creativiteit Sociale vaardigheid Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Flexibiliteit Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Wensen

 • Wens 1. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in een politiek bestuurlijke context. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (30%)

 • Wens 2. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie/opdracht. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (30%)

 • Wens 3. (Deze wens dient ter verdieping van de eerder gestelde eis) De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het voeren van gesprekken en coaching op het gebied van leiderschapsontwikkeling. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (25%)

 • Wens 4. De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau ((NLQF 6) in de afstudeerrichting HRM, verandermanagement, HRD of toegepaste psychologie aangevuld met relevante trainingen / cursussen. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (15%)

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur Management Development / ontwikkeladviseur die deze organisatie zoekt?