thumbnail
thumbnail
Projectleider Strategische Gebiedsontwikkeling (masterplan Muiden Noordwest)

Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€125
8 Noord-Holland

Begindatum:

1 nov 2023

Einddatum:

1 nov 2024

Uren per week:

8

Publicatiedatum:

15 nov 2023

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
We werken aan een Masterplan voor de wijk Noordwest in Muiden. De wijk ligt tussen de oude Vesting, de Vecht, de nieuwbouwwijk de Krijgsman en de Muidertrekvaart. In en rond de wijk spelen verschillende ontwikkelingen: de bouw van nieuwe woningen in de Krijgsman, de wens voor uitbreiding van strand en haven alsook de wens voor kleinschalige horeca in de Westbatterij. Het verkeer over de weg en het water neemt toe en heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de wijk. In de wijk speelt de herontwikkeling van een lege schoollocatie, is behoefte aan extra huisvesting voor basisonderwijs en vraagt het corporatiebezit aandacht. Deze ontwikkelingen moeten in samenhang worden bekeken en er moet antwoord komen op de vraag: hoe gaan we met al deze ontwikkelingen om en wat is er nodig om te zorgen dat Muiden Noordwest als wijk sterk, levendig en leefbaar is?

Inmiddels is hiervoor in april 2023 een kadernota vastgesteld door de raad. In de kadernota staan de principes voor de toekomst van het gebied. Hierin zijn richtingen aangegeven waar we aan denken, maar zijn nog geen concrete plannen opgenomen. Dit alles in goede samenwerking met omwonenden en belanghebbenden en gebaseerd op resultaten van onderzoeken. Vanuit deze kadernota willen we nu het masterplan gaan maken. Het doel van het masterplan is om de gemeentelijke beleidsambities voor de leefomgeving in Muiden Noordwest concreet te maken. Dit gaat over toekomstbestendig maken van de woningvoorraad, het versterken van de ruimtelijke kwaliteit, erfgoedwaarden en recreatieve mogelijkheden en het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

Hiervoor is de samenwerking met de corporatie heel belangrijk en intensief. En uiteraard de verbinding met de bewoners en belanghebbenden in het gebied zelf.

Werkzaamheden betreffen onder andere:

 • Ontwikkelen van het masterplan (in samenwerking met RO-bureau);

 • Uitvoeren en verwerken van enkele randvoorwaardelijke onderzoeken/studies (o.a. woningdichtheid, verkeer en kunstwerken (brug));

 • Op basis van een intentieovereenkomst met belangrijkste stakeholder in het gebied (corporatie) komen tot een vruchtbare samenwerking;

 • Aanwezig zijn bij/begeleiden van diverse werksessies;

 • Voorbereidingen treffen voor de omgevingsplanprocedure;

 • Voorbereiden en ondersteunen bij de besluitvormingsprocedures en participatiemomenten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in duo-projectleiderschap met een interne projectleider. De ervaring leert dat dit met een goede werkverdeling een meerwaarde kan leveren voor deze gebiedsontwikkeling. Gezien de huidige stand van zaken zal de opdracht opbouwen van 4 uur per week in de eerste periode naar uiteindelijk 8 uur per week vanaf februari 2024.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 december 2023;
2. Een maximum uurtarief van €125,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.  

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
4. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring met integrale, complexe gebiedsvisieprojecten/ gebieds(her)ontwikkelingsprojecten binnen gemeenten (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten); 
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de aansturing van een multidisciplinair team in kader van gebiedsontwikkeling (benoem dit duidelijk in het cv, met minimaal 1 concreet voorbeeld) (30 punten); 
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met bewonersparticipatie en stakeholder management (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering binnen een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv met minimaal 1 concreet voorbeeld) (10 punten). 

Competenties

 • Leiderschap;

 • Inlevingsvermogen;

 • Nieuwsgierigheid;

 • Flexibiliteit;

 • Samenwerken;

 • Omgaan met complexiteit.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: dag in overleg te bepalen, regelmatige aanwezigheid op kantoor is een pré.
Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 23 november 2023 tussen 15.00 uur en 17.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 november 2023 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek plaats. Overleg via Teams is eventueel mogelijk. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

 1. Opdrachtgever moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer.

 2. Deze opdracht kan uitgebreid worden tot maximaal 16 uren per week als dit past bij de functie/rol of omdat collega's uit het team (deels) uitvallen. 

 3. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 4. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkwverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is. 

 5. Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast tot en met 1 november 2024. Daarna kan er maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassingen aan de Opdrachtgever plaatsvinden van maximaal 2,5 %. 

 6. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculptatie als gesteld in de wijziging leidraag invordering nr. BLKB2023/1062M.ind
  o    U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NED-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.

 7. 'Bring your own device' is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. Ipad.

 8. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (Conform Waadi). 

Opleiding
We bieden aanvullend op de functie van Projectleider Strategische Gebiedsontwikkeling (masterplan Muiden Noordwest) een cursus Instructievaardigheden, om je vaardigheden en expertise op dit gebied verder te ontwikkelen en te versterken. Bekijk voor meer informatie onze opleidingen pagina!

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider Strategische Gebiedsontwikkeling (masterplan Muiden Noordwest) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.