thumbnail

Projectleider Nationaal Programma Onderwijs

gemeente Súdwest-Fryslân

Marktstraat 15, 8601 CR Sneek, Nederland

Project- en Programmamanagement ACTIEF

Publicatiedatum:

30-12-2021

Sluitingsdatum:

20-01-2022

Begindatum:

15-01-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

8-16
Geen limieten
8-16 Friesland

Team Beleid Sociaal Domein

Het team Beleid speelt een belangrijke rol in het ophalen en vertalen van signalen uit de samenleving (o.a. via de gebiedsteams) in ontwikkeling van innovatief, breed gedragen, goed uitvoerbaar effectief beleid dat ook nog eens past binnen budgettaire kaders. Het team schept zo cruciale randvoorwaarden om de transformatie van het Sociaal Domein tot een succes te maken.

We werken samen met een groot aantal externe partners in de kinderopvang, het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven. Maar ook met leden van cliëntenraden, vrijwilligers en andere betrokken burgers.

Als projectleider lever je een bijdrage aan onze vernieuwende werkwijze:

Het is vanzelfsprekend dat we dwars door de schotten heen, gezamenlijk werken aan kansen voor kinderen en jongeren in onze gemeente. We hebben een grote vernieuwingsdrang en bouwen tegelijkertijd op goed bewezen bestaande structuren. Zo versterken we de kracht van de samenleving en werken zoveel mogelijk met het uitgangspunt: van curatief naar preventief.

Wat doe je concreet?

Wij willen dat alle jeugdigen in onze gemeente zich optimaal kunnen ontwikkelen, gezond en veilig kunnen opgroeien en een startkwalificatie halen. Door de coronapandemie is een goede, doorgaande ontwikkeling bij groepen kinderen en jongeren vertraagd en soms zelfs ernstig verstoord. De gemeente wil samen met de kinderopvang, het onderwijs en andere kindvoorzieningen deze vertragingen en verstoringen tegen gaan. Allereerst is het de bedoeling dat snelle hulp nu zwaardere problematiek op een later moment voorkomt. Dat geldt ook voor inzet op ontwikkelingsondersteuning op vroege leeftijd in de vorm van extra handen op de groep en programma’s voor opvoedondersteuning. Bovendien kunnen we, door de samenwerking in de keten rond kinderen, jongeren en hun ouders te versterken, ook voor langere duur een stevig fundament voor onze kinderen en jongeren neerzetten. We vinden verbinding met andere beleidsterreinen en duurzaamheid (aansluiten bij bestaande structuren en borging) belangrijk.

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft de gemeente middelen gekregen van het Rijk. We zoeken een ervaren projectleider die zelfstandig aan de slag gaat met een lokaal uitvoeringsplan. We zoeken iemand die van aanpakken weet en die goed verbinding weet te houden met alle bij het onderwerp betrokken partijen. Een echte kartrekker.

Het stappenplan NPO gemeente bestaat uit zeven stappen:

•          Stap 1: Zoek naar de gezamenlijkheid in de urgentie

•          Stap 2: Organiseer de samenwerking en besluitvorming

•          Stap 3: Verzamel gegevens en analyseer en interpreteer ze gezamenlijk

•          Stap 4: Formuleer concrete maatschappelijke resultaten

•          Stap 5: Kies de passende aanpak

•          Stap 6: Maak afspraken over meten en bijsturen

•          Stap 7: Voer het plan uit, evalueer en geef aanbevelingen voor borging

We hebben stap 1 tot en met 3, in samenspraak met onze kinderopvang- en onderwijspartners, uitgevoerd. Er is een NPO-werkgroep, die samen de aandachtsgebieden heeft benoemd en een startnotitie heeft opgesteld. Het is nu zaak zo snel mogelijk te starten met de verdere vormgeving en de uitvoering van het plan.

We zoeken een projectleider, die het uitvoeringsplan nader uit kan werken en uit kan (doen) voeren. De projectleider die we zoeken heeft daar ook ervaring in opgedaan. Hij of zij kent het beleidsterrein van de kinderopvang en het onderwijs, is analytisch, heeft een vlotte pen en weet van aanpakken. We zoeken een echte kartrekker die er iets moois van weet te maken en daarbij steeds de afstemming zoekt en handige verbindingen legt met interne en externe partijen. Het opstellen van meetbare doelen en het evalueren hoort bij de uitvoering van het project.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Nationaal Programma Onderwijs die deze organisatie zoekt?