thumbnail
Technisch projectleider Groen

Gemeente Schiedam

Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

22-06-2022

Sluitingsdatum:

27-06-2022

Begindatum:

01-08-2022

Einddatum:

28-07-2023

Uren per week:

36
Hierbij verzoeken wij u een aanbieding te maken voor de inhuur van een technisch projectleider Groen M/V bij het team Projecten van de gemeente Schiedam. De duur van de opdracht is gemiddeld 36 uur per week.

Doel van de functie
 • leveren van een (vakinhoudelijke) bijdrage aan projecten en regulier groenonderhoud.
 • Verrichten van vakspecialistische werkzaamheden.
 • Adviseren over beleidsuitvoering op aspecten of deelgebieden van het werkterrein van het project.

Algemeen basisprofiel technisch projectleider
 • plannen, organiseren, integreren, coördineren en controleren van een of meerdere processen.  
 • opstellen van  projectplannen volgens de “GROTICK”-methode en gebaseerd op methode van projectmatig werken;
 • realiseren van en verantwoording afleggen over  kwaliteit en kwantiteit van de producten en diensten;
 • stimuleren vanuit inhoudelijke verantwoordelijkheid tot het op tijd leveren van kwalitatief hoogwaardige producten.

Functieprofiel
 • bijdragen aan de projectbegroting, budgetramingen en de projectplanning;
 • opstellen van het programma van eisen aan de hand van richtlijnen en verplichtingen;
 • toetsen van prijsaanbiedingen en het doen van voorstellen voor prijsonderhandelingen rekening houdend met de beschikbare budgetten;
 • zorgen voor de (interne) opdrachtverstrekking aan ondersteunende teams of derden;
 • aanvragen van de voor de werkzaamheden noodzakelijke vergunningen en ontheffingen en het nemen van maatregelen ten behoeve van de verkrijging hiervan;
 • optreden als technisch projectleider van onderhoudsprojecten, herinrichtingprojecten van voornamelijk cultuurtechnische en/of groentechnische werken, zoals de renovatie van parken, plantsoenen en straatboom beplantingen;
 • deelnemen aan participatieproces met bewoners en andere belanghebbenden. Hij/zij moet daarom in staat zijn om mensen van binnen en buiten de organisatie met uiteenlopende belangen en wensen goed te laten samenwerken;
 • zorgdragen voor de communicatie richting bewoners en neemt deel aan bewonersavonden;
 • het laten opstellen, controleren, toetsen, (laten) bijstellen en bespreken van ontwerpen, bestekken en bestekstekeningen, materiaalkeuzes en afwerkingsniveau’s aan het Programma van Eisen, uitgangspunten;
 • bewaken van de projectplanningen en -begrotingen en de kwaliteit en het hierover in voorkomende gevallen rapporteren aan de algemeen projectleider;
 • adviseren over inrichtingsplannen en meerjaren beheer- en onderhoudsplannen en geeft prioriteiten aan de projecten;
 • rapporteren over de voortgang aan opdrachtgevers;
 • opstellen (laten opstellen) beplantingsplannen;
 • opstellen (laten opstellen) beheerplannen.

Verantwoordelijkheid
 • adviseren in het opstellen van de planning en budgetramingen; hij/zij realiseert (deel) projecten binnen het afgesproken budget en tijdsduur en met een minimale overlast voor de stad;
 • verantwoording afleggen aan de algemeen projectleider of teammanager over de kwaliteit van de projectwerkzaamheden en over de aanpak bij zich voordoende (dagelijkse) uitvoeringsproblemen.


Kennis en Vaardigheden
 • brede technische(groen) kennis op basis van een Hbo-opleiding, bij voorkeur Larenstein;
 • brede kennis van en vaardigheid in het voorbereiden en uitvoeren van projecten;
 • inzicht in de financiële, personele en organisatorische c.q. uitvoeringsgerichte aspecten van projecten;
 • vaardigheid in het vertegenwoordigen van de gemeente op het specifieke beleidsonderdeel;
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve en contactuele vaardigheden;
 • beschikt minimaal over een Hbo werk- en denkniveau en 4 jaar aantoonbare werkervaring.

Competenties
Algemeen
Analytisch vermogen en snel kunnen denken en handelen. Proactief, praktisch en daadkrachtig.
Klantgerichtheid
Onderzoeken van de wensen en behoeften van de (interne c.q. externe) klant en laten zien vanuit dat
perspectief te denken en te handelen.
Samenwerken
Proactief bijdragen aan samenwerking voor gemeenschappelijke doelen en resultaten, ook wanneer dat geen direct persoonlijk belang dient. De onderlinge communicatie daartoe bevorderen.
Resultaatgerichtheid
Handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van vooraf vastgestelde resultaten.
Omgevingsbewustzijn
Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere
Omgevingsfactoren. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of Organisatie.
Visie vormen en uitdragen
Een inspirerend toekomstbeeld voor de gemeente Schiedam, het organisatieonderdeel ontwikkelen en
Uitdragen. Afstand kunnen nemen van de dagelijkse praktijk en kunnen reflecteren op eigen handelen.
Conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
Motiveren en coachen
Op stimulerende wijze richting en begeleiding geven aan medewerkers. Medewerkers helpen om hun
Ontwikkelingsmogelijkheden in beeld te krijgen en te benutten.
Voorbeeld geven
Actief de generieke competenties uitdragen als rolmodel voor de medewerkers. Integer handelen en doen wat je zegt.

Contacten
 • met aannemers over de inhoud van de door hen uit te voeren (deel)bestekken om informatie te geven en om de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden te bewaken;
 • met overheidsinstanties en nutsbedrijven over de voorbereiding en uitvoering van onderdelen van de projecten om afstemming te verkrijgen;
 • met specialistische diensten en onderzoeksinstellingen om adviezen te verkrijgen tijdens de voorbereiding van uitvoeringsbestekken;
 • met deelnemers aan bouwvergaderingen (directievoerders, toezichthouders) om de voortgang te bespreken;
 • met leveranciers;
 • met belanghebbenden (o.a. bewoners, bewonersverenigingen en organisaties) over de (voorbereiding van) project- en onderhoudswerkzaamheden om deze te bespreken, toe te lichten en af te stemmen.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Technisch projectleider Groen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.